Pesti Napló, 1939. június (90. évfolyam, 123-146. szám)

1939-06-10 / 130. szám

12 Szombat ________PESTI NAPLÓ ______________________MV ftuám 18 _ — Meghalt Salamon Lajos rendőrtanácsos. Csütörtökön éjszaka 47 éves korában szívszélhű­­désben váratlanul meghalt a budapesti főkapi­tányság tisztikarának egyik érdemes tagja, Sala­mon Lajos rendőrtanácsos. Salamon 1912-ben lé­pett a rendőrség szolgálatába, állandóan a fő­városban teljesített szolgálatot, hosszabb időt töltött a bűnügyi osztályon. Legutóbb a VI. ke­rületi kapitányságon működött. Temetése 11-ikén, vasárnap délután 4 órakor lesz az újpesti régi te­mető halottasházából a családi sírboltba. — Evangélikus presbiterek egyházmegyei értekezl­et A tiszavidéki evangélikus egyházmegye presbite­rei Nyíregyházán nagyobb tanácskozást folytattak ar­ról, hogyan vegye ki részét az új egyházi törvények­­érinti kötelességekből az evangélikus presbiter. A be­vezető istentiszteleten Túrmezei Sándor esperes prédi­kált, azután dr. Streicher Andor egyházmegyei fel­ügyelő, szatmári alispán mondott hatásos megnyitók A konferencia előadói Túróczy Zoltán püspök, dr. Belo­­horszky Ferenc és dr. Vácz Elemér megyei főlevéltáros voltak. A presbiternek számára Weiszer Gyuláné leány­gimnáziumi tanár adott elő s a záróáhítatot Rőzse Ist­ván lelkész végezte. — A pápai főiskola növendékei Komáromban, Pápá­ra! Jelentik, hogy az ottani református főiskolának mintegy kilencszáz tanulója szombaton a felszabadult Komáromban tesz látogatást, dr. Tóth Lajos főiskolai igazgatóval az élen. Istentisztelet után, amelyet Olé Sándor főiskolai lelkész-gondnok végez, Galambos Zol­tán révkomáromi lelkipásztor a­­húszéves cseh megszál­lás élményeiről beszél. *— Becsapott a villám a templomba. Párizsból Jelentik: Prndines városka katolikus templomába dél­előtt istentisztelet közben becsapott a villám. Az épület harangtornya összeomlott, ablakai betörtek s a temp­lom belsejében elhelyezett Jeanne tTArc szobor ledőlt. A hívők közül többen kisebb-nagyobb égési sebeket szenvedtek, többeket földre terített a villámcsapás ereje. — Ú­j plébános. Virág Ferenc pécsi püspök Schlach­­ter Ferenc ibafai esperes-plébánost babarci plébánossá nevezte ki — Az egyetemi önkéntes munkaszolgálat főparancs­nokának felhívása. Az Egyetemi Önkéntes Munkaszolgá­lat most megjelent tájékoztatójában vitéz Szinay Béla ny. altábornagy, főparancsnok a következő felhívást intézte az érdekeltekhez: »Harmadik éve szólok a nem­zet ifjúságához és a magyar szülőkhöz. Hívom a ma­gyar értelmiségi ifjúságot önkéntes munkaszolgálatra, hogy jellemszilárd, edzett, egészséges, bajtársi érzéstől és lángoló hazaszeretettől áthatott férfiakat és nőket adhassunk a magyar hazának. Hívom őket, mert a fiúk feszülő karjaik erejével, a leányok jóságos cselekede­teikkel enyhíteni tudják a magyar élet keserveit, ön­kéntes munkaszolgálatra hívom az áldozatos lelkeket és az önzetlenül dolgos kezeket. Hívom az ifjúságot, mert maga is akarja a munkatáborokat. Hívom, mert tudom, hogy helyes utat járunk. Hívom, mert áldásos a munkánk. Hívom, mert a munkatáborok ifjúsága a bol­dogabb nemzet záloga. Hívom, mert a munkaszolgálat­i országépítési. A főparancsnokság címe: Budapest, V., Klotild ucca lénc. Tájékoztató és a nyári munkatábo­­rokra szóló jelentkezési űrlap már csak rövid ideig igényelhető. — Áthelyezés. Az igazságügyminiszter dr. Máthy Árpád vámosmikolai közjegyzőt saját kérelmére Máté­szalkára helyezte át. — Református körzeti gyűlés Szegeden. Szegedről Jelentik, hogy az ottani református egyházközség és a Református , Gyülekezeti Evangelizáció Szövetsége ott nagyarányú konferenciát kezdett, ifj. dr. Szabó Aladár, Ecsedy Aladár, Bakó László, dr. Durkó Gábor, Békefi Benő, Seres Zoltán, P. Tóth Lajos lelkipásztorok és több világi előkelőség szolgálatával,­­ Baltával beverte felesége fejét, majd jelentkezett a rendőrségen. Miklósi József 40 éves szíjgyártó pén­teken reggel Újpesten, Mária utca 33. szám alatti lakásán összeveszett feleségével. A vita hevében baltá­val támadt az ágyban fekvő asszonyra és többször félbevágta. Tette elkövetése után fiát elküldte az új­pesti mentőkért, ő pedig jelentkezett a főkapitánysá­gon, ahol őrizetbe vették. Miklósi Józsefnét az újpesti mentők súlyos állapotban az újpesti Gróf Károlyi kór­házba szállították. — A Magyar Építőművészet Szövetségének vezető­sége a következő levelet intézte a Pesti Naplóhoz: A ■»Magyar Építőművészek Szövetséges nevében van sze­rencsénk Szövetségünk iránt tanúsított szíves jóindu­latáért, mellyel közleményeinknek b. lapjában helyet adni méltóztatott, hálás köszönetünket kifejezni. Egy­idejűleg közöljük, hogy közgyűlésünk a Szövetség L mesterének Jánszky Béla, II. mesternek Gregersen Hugó, titkárának Szívó Pál építészeket választotta meg. A MÉSz ezidei mesterdíját Csonka László és Miskolczy László építészmérnökök »Kékes Szálloda« megtervezésé­nek munkájáért nyerték. _ Pályázat internátusi felvételekre. A kultuszmi­niszter pályázatot hirdet a makói állami Csanád vezér gimnáziummal kapcsolatos internátus, valamint a bu­dapesti Erzsébet Nőiskola leánygimnáziummal, továbbá a soproni leánygimnáziummal és a szegedi Árpádházi, Szent Erzsébet leánygimnáziummal kapcsolatos inter­­nátusokba a­­ jövő 1939—40. tanévre vonatkozó felvéte­lekre. A felvételt kérő növendékek szabályszerűen fel­szerelt folyamodványaikat a kultuszminiszterhez cí­mezve június 17-ig annak az internátusnak igazgató­ságánál tartoznak benyújtani, amelybe felvételüket óhajtják. _ A Yankee Clipper útban America felé. A Yankee Clipper vízi repülőgép, amely pénteken reggel indult el Lisszabonból Amerikába, délután 3 óra 10 perckor Hortába érkezett. Este fél nyolc órakor tovább repült Newyork felé. _ — A kom­ányzónő nyomorenyhítő mozgalmára má­jus 25-től június 6-ig a következő adományok érkeztek: Dr. Fabinyi Tihamér ny. pénzügyminiszter június havi nyugdíja 758.41 pengő, Függetlenség 731.28 pengő, Hal­­tenberger Sámuel ny. pm. jan. júni­us havi nyugdíja 208.89 pengő, Marton Kálmán ny. áll. főhadnagy június havi nyugdíja 172.70 pengő, Mázsás András 117.58 pengő, Budapesti rendőrfőkapitányság, Budapesti nemesfém- és drágakőcsarnok 100—100 pengő, Magyar Általános Hitel­bank egyik ügyfele 86 pengő, Hegyfalui leventeifjúság 81.60 pengő, Hardy Sándor, Imre Sándorné 10—10 pengő, Kiss József 6.68 pengő, Niksim József, Dunagőzhajózási Társaság alkalmazottai 5—5 pengő, Kiss Józsefné 4.87 pengő, N. N. 3 pengő, dr. Gelléri Sándor, Jámbor Ernő 2—2 pengő, Frank Oszkár, Olaszy Gábor 1—1 pengő, Jasepovits Emil 50 fillér. — Eltemették Pfiszterer Lajos OTI-igazgatót. Csü­törtökön temették el a farkasréti temetőben a tragikus hirtelenséggel elhúnyt Pfiszterer Lajos OTI-igazgatót, a vezérigazgató helyettesét Az Országos Társadalom­­biztosító Intézet elnöksége, igazgatósága és tisztviselő­kara testületileg vett részt a gyászszertartáson. A ko­szorúkkal borított koporsó mellett dr. Lengyel Ervin­­vezérigazgató tartott megható búcsúbeszédet. Az OTI- orvosok központi tanácsa nevében dr. Soós Sándor, a Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szövetség nevében dr. Steuer György nyug.­államtitkár, a Magyar Atléti­kai Club képviseletében pedig Mihályffy Dezső mondott búcsúbeszédet .— A Magyar Újságírók Kamarai Csoportja a Sajtó­kamara megalakulásával és a tisztikar megválasztásá­val kapcsolatban június 11-én, vasárnap délelőtt 11 óra­kor a Baross­ Szövetség dísztermében (Múzeum utca 17) plenáris ülést tart. — Az ékszerészek és órások víkendje. A belvárosi és közúti ékszerészek és órások, valamint az összes ezüst­műves műhelyek elhatározták, hogy üzleteiket június 10-től augusztus 20-ig szombaton délután 2 órakor zár­ják. A többi szakmai cégek csatlakozása folyamatban van.­­ Katonai tehergépkocsi balesete Debrecenben, Debrecenből jelentik. Pénteken reggel egy katonai tehergépkocsi, amelyen katonák ültek, a Kálvin térről be akart fordulni a Vár utcába. Eközben nekiment a hirdetőoszlopnak és felborult. Két katona súlyosan, ki­lenc pedig könnyebben megsebesült. A vizsgálat meg­indult.­­ Négyszáz német vasutas vesz részt a magyar­országi tanulmányúton. Berlinből jelentik: A német vasutasok szakszövetsége és a vasúti hivatalnokok biro­dalmi szervezete június 10-e és 17-e között tanulmány­utat rendez Magyarországra. A tanulmányúton körül­belül 400 német vasutas vesz részt. — Kizuhant a felvonóból. Pénteken a budapesti pénzügyigazgatóság Szalay utcai palotájában súlyos liftbaleset történt. Kővári Istvánné 48 éves háztartás­beli asszony, fővárosi altiszt felesége, a mozgó felvonó­ból véletlenül kizuhant és súlyos külső és belső sérülé­seket szenvedett. A mentők a Rókus-kórházba vitték.­­ Súlyos villamosgázolás az Üllői sütőn. Az Üllői út és a Telepi utca kereszteződésénél egy 43-as villamos­kocsi­­elgázolta Zombori Ferenc 28­ éves napszámost. A villamoskocsi kerekei a szerencsétlenül járt ember lábujjait lemetszették. A mentők súlyos állapotban szál­lították be a Szent István kórházba. *— Herceg Radziwill János előadása az Országos Kaszinóban. Herceg Radziwill János, a lengyel konzer­vatív kormánypárt vezére, a lengyel képviselőház kül­ügyi bizottságának volt elnöke az Országos Kaszinó (IV., Semmelweis utca 1.) sárgatermében június 15-én este ti7 órakor előadást tart. Előadásának címe: »Die Grundrisse der Aussenpolitik Polens«. — A Magyar Elektrotechnikai Egyesület most tar­totta közgyűlését vitéz Verebély László műegyetemi ny. r. tanár elnökletével. A megüresedett tisztségek be­töltésénél a közgyűlés társelnökké selmeci Pöschl Imre műegyetemi tanárt, igazgatóvá pedig Wilhelm Gusztáv főmérnököt választotta. — A Magyar Nemzeti Szövetség közgyűlése. Báró Perényi Zsigmond országos elnök június hó 20-án dél­után 5 órára hívta össze a Magyar Nemzeti S­övetség ez évi rendes és tisztújító közgyűlését, a szövetség hi­vatalos helyiségébe, V., Géza ucca 4. sz., első emelet. — Sok a hiba az új menetrendben! (Panaszos levél.) Mélyen tisztelt Szerkesztő úr! Sokat kell utaznom, ezért állandóan forgatom a menetrend-könyvet. A legújabbat is, pedig az minden eddigin túltesz, holott hivatalos kiadás! (V. évf. 13. sz. Érvényes május 15-ikétől októ­ber 7-ikéig.) Egyszerűen égnek áll az olvasó haja azok­tól a dolgoktól, amik ebben vannak. A 104. oldalon ezt lehet olvasni: »Vonatszám Gy. 1005. Újdombóvár, indul 12.70.* Vannak még sokkal szebb dolgok is, különösen a visszacsatolt területek menetrendjeiben. Királyházát pedig lehetetlen megtalálni. A névmutató közli, hogy hányas táblázatban van Királyháza, ezt fellapozva azonban üres helyet talál az ember. E két eseten fel­buzdulva tovább keresgéltem és rövid idő alatt még egész sereg elírást találtam. Ez valószínűleg annak tulajdonítható, hogy az idei új nyári menetrendet nem­­javították át, hanem az első, nyers szedést adták ki. Ez a felületesség még sok bosszúságot fog okozni az utazóközönségnek, őszinte híve: Szántó Márton utazó. — Bajtársi ös­szejövetel. A volt budapesti 1. honvéd tábori ágyúsezred és az abból alakult tüzérezredek Bajtársi Köre június 15-én este 8 órakor az Alkotmány­ étterem (Vilmos császár út) különtermében bajtársi összejövetelt tart. — Ezredemléknap. Az egykori szegedi 3. honvédhuszárezred volt tisztjei és legénysége június 11-én Szegeden ezrednapot tart. Az ezrednap budapesti rendezőbizottsága ezúton is felkéri a volt 3-as huszárokat és családtagjaikat, hogy a kedvezményes vasúti utazás biztosi fá­ra június 10-én este 10-kor a Nyugati pályaudvar IT. oszt. jegykiadó pénztára előtt gyülekezzenek, mert a fenntartott MÁV-különkocsit csak együttes utazás esetén vehetik igénybe. — Házasság: Koromzay Dénes hegedűművész június 10-én, szombaton 1­1 órakor vezeti oltárhoz a Szent István Bazilikában Tormay Éva Zsuzsannát. . Sorozatos robbantások Londonban London, június­­ Londonban csaknem ugyanabban az időpont­ban egész sor levélszekrényben robbanás történt és a robbanások a legtöbb esetben tüzet okoztak.. Az egyik postaépületben a robbanás következté­­ben egy ember megsebesült Négy bombát még fel­robbanásuk előtt megtaláltak. — Tatarescu lemondott Bukarestből jelen­tör. Tatarescu, Románia párizsi nagykövete benyúj­totta lemondását Hivatalos közleményt még nem adtak ki, de a király hír szerint elfogadta a le­mondást. — Húszéves az ellenforradalom. Az egész orségb­an­ ünnepük az 1919. évi dicsőséges ellenforradalmat és azoknak emlékét akiket a vörös terror áldozatul köve­telt. Az 1919 Júniusi Bajtársak Szövetsége báró Perényi Zsigmond koronaőr vezetésével egy táborba gyűjtötte az ellenforradalom életben maradt szereplőit és ápolja azt a szellemet, amelyet azok képviseltek, akik életüket áldozták a bolsevizmus törekvéseinek meggátlására. A Júniusi Bajtársak június 24-én ünneplik a húsz év előtti ellenforradalom emlékét. Az ünnepség reggel fél 9-kor kezdődik a Mária Terézia téren és a Vértanúk te­rén, majd negyed 10-kor a honvéd Ludovika Akadémián folytatódik. Az ünnepségre több társadalmi előkelőség jelentette be részvételét . Vitéz Szinnyay Béla altábornagy, a S­ertéstörzs kapitánya csütörtökön délután vitéz Földházy Pál őr­nagy, törzsszéktartó társaságában Ungvárra érkezett A­ pályaudvaron vitéz Becskeházy Sándor alezredes, az ungvármegyei vitézi szék hadnagya fogadta a vendége­ket. Este a Korona-szállóban társasvacsora keretében mutatták be az ungvári vitéz és vitézjelölt tiszteket amikor is Peltsorszky Imre polgármester, vi­tsejel­ölt köszöntötte az ungmegyei vitézi szék vendégeit . Rodez, a híres csillagász meghalt. Barcelonából jelentik­ P. Rodez Lajos, a világhírű csillagász, 57 éves korában Mallorca szigetén meghalt. Rodez jezsuita atya húsz év óta mint igazgató vezette a tartósai csillag­vizsgálót. Számtalan tudományos intézet választotta meg tagjává. — Marlene Dietrich amerikai állampolgár. Los Angelesből jelentik: Marlene Dietrich filmszínéozn­ő pénteken amerikai állampolgár lett — »Virágos Budapest—Virágos Magyarország* ez­évben is megrendezi szokásos ablak-, erkély- és kiskert­versenyét. Jelentkezési határidő június 15-ig az Országos Magyar Kertészeti Egyesületnél (Budapest, VII., Do­­hány utca 20.) — Iskolai találkozó. A Beregszászon 1993-tól 1929-ig érett­­ségizett öregdiákok a felszabadulás örömére július 2-án ál­talános érettségi találkozót rendeznek. Kraipz Károly tör­vényhatósági m. kir. főálla­torvos és Halmos Gusztáv m. kir. állatorvos (Beregszász, vármegyeháza) felkérik az ösz­­szes öregdiákokat, hogy a maguk és volt osztálytársaik címét közöljék velük. SPORTHÍREK Bizonytalanná vált a téli olimpiász megrendezése , álversenyek elhagyása miatt teljesen bizony­talan, hogy lesz-e az 1940. év februárjában téli olimpiai verseny. A NOB londoni ülésén ugyanis záros határidőn belül való döntésre hívták fel a téli versenyek megrendezésével megbízott Svájcot, hogy hajlandó-e síbemutatókkal megrendezni az olimpiászt, vagy sem. Ha Svájc nemleges választ ad, Kanada kap megbízást a versenyrendezésre. Kétséges azonban, hogy a rendelkezésre álló kevés idő miatt a kanadaiak kellőképpen elő tudják-e készíteni a téli olimpiászt? A nyári versenyekre vonatkozólag kimondotta a bizottság, hogy kézilabda és kosárlabda tornát nem rendez, a női torna megrendezésének kérdé­sében azonban állást nem foglalt. Az 1944. évi téli olimpiászra Montreal, Cortina d'Ampezzo és Oslo, a nyári olimpiászra Róma, London, Deroit és Lau­sanne jelentkezett. A bécsi ellen-diákolimpiász résztvevői Beszámoltunk arról az ellentétről, amely a nemzet­közi diákszövetség keretén belül keletkezett a Bécsbe kitűzött főiskolai világbajnokságokkal kapcsolatban. A­­németek kiléptek a szövetségből és önállóan rendez­nek Bécsiben augusztus végén főiskolai versenyeket. Ezzel szemben a diákszövetség Amsterdamban tartja meg hivatalos bajnoki versenyét. A németek most közzétették azoknak a nemzetek­nek névsorát, amelyek bejelentették részvételüket a bécsi versenyre. Németország 300, Olaszország 300, Ma­gyarország 150, Finnország 20, Görögország 20, Japán 20, Bulgária 16, Peru 10 versenyző részvételét jelentette be, míg Spanyolország és Albánia jelentkezése alkalmá­val nem közölte, hogy hány főiskolást küld Bécsbe. Eszerint a bécsi ellendiákolimpiászna­k, az eddigiek szerint tíz részvevő nevvé le tesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék