Pesti Ujság, 1941 (3. évfolyam, 224-298. szám)

1941-11-18 / 264. szám

~4 ,PESTI Vf SAG. »HI. ÉVFOLYAM, 264. SZÄM« 1 I 1R i I MA: Á verekedő zsidó Grünhut Lipót szép név, jó név, hogy a kánya csípje meg a viselő­jét. Mert szemtelen étm ez a zsidó, szemtelenebb, mint az a bizonyos piaci légy . . . Jellemző eset történt Tótmegyer&rt. Egy magyar: Hagara István marha­­kereskedelmi közvetítést vállalt, mert azt képzelte a szégény, hogy ő is meg tud ennek a bonyolult hi­vatásnak felelni, éppen úgy, mint a zsidó. , A magyar kereskedő a surányi vásárból hazajövet Grünhut Lipót háza előtt ment el. A volt kupec rá­uszította kutyáit a magyar kereske­dőre. Hagara emiatt felelősségre vonta a zsidót, amire az válaszkép­pen családostól együtt nekiesett a magyarnak és az egész arcát össze­­karicsolták. Hagara kénytelen volt emiatt orvosi segítséget kérni és megtette a feljelentést a csendörsé­­gen. Az eset természetesen kínos feltű­nést keltett és mindenki várja az ügy további folytatását. — HOROGKERESZT EGY 'AVARKORBELI TEMETŐBEN. Csallány Gábor, a szentesi mú­zeum igazgatója, valamint fia, aki a szegedi múzeum vezetője, a szentesi Nagy-hegyen temető fel­tárási munkálatokat végeztek. Eddig hét avarkolbeli sírt bontot­tak fel. Felszínre került több ara­nyozott bronz övdísz, amelyeken a -német horogkereszt eredeti áb­rája taiálahtó. Az úgynevezett „svasztika“ egyik őspéldánya a szentesi múzeumban látható. Az ásatások tovább folynak. — HALÁLOZÁS. Dv. Tassonyi F.rnfl mi­niszteri oszlálytanácsos. földmű vtlós­iigryi minisztérium termelési ügyosztályá­nak vezetője 4:1 éves korú ban elhunyt^ A földművelésügyi minisztérium tisztvise­lői kara külön gyászjcienlést adelt ki-Cson-l'a Elemér Ítélőtáblái tunúeseüiök november 17-én elhunyt. Temetése novem­ber 19-én d. n. 4 óraikor les/, n Ke-repcsi­­űti tcmelolH II. Az, engesztelő szentniise­­ái-dc/ziUot november 30-án 9 órakor mutat­ják be a Kriszti-na-téri lemolomhan. — Hat ív elsötétítés alatti betö­résért. Kassáról jelentik: A törvény­szék most vonta felelősségre Skram­­ka György fogtechnikust és Blaskó László kárpitossegédet, akik még jú­liusban, elsötétítés alatt betörést kö­vettek el. A statáriális bíróság an­nakidején ügyüket áttette a rendes bírósághoz, amely most ítélkezett felettük. Skramkát 6 évi, Blaskót két és félévi fegyházra ítélték. — Mestervizsgára előkészítő tan­folyam. Az IPOK december hó 1-én este 7 órai kezdettel ipari, közigaz­gatási és gazdasági ismereti tanfo­lyamot rendez. A tanfolyamon szak­előadók ismertetik a mestervizsgá­lattal kapcsolatos általános és rész­letes iparjogi, társadalombiztosítási, adózási és gazdasági ismereti kérdé­seket, valamint a munkaidőre, mun­kabérre, fizetéses szabadságra stb. vonatkozó rendelkezéseket. _ Részvé­teli díj 4 pengő. Jelentkezni lehet az JPOK hivatalos helyiségében, az első előadási napon este fél 7 órakor. — öngyilkosság. A Fehérvári-út 33. számú házban Balló József 46 éves szobafestő luminállal mérgezte meg magát. A Rókus-kórházba vit­ték. G Ä M E L I N súlyosán megbetegedett (Vichy) Hétfőn este hivatalosan közölték, hogy Gamelin tábornok Or­bánéban megbetegedett. A tábornok Portales-erödben raboskodott a há­borúért felelős többi volt vezető sze­mélyiséggel együtt. Az orbánc felső ajkán támadta meg. Betegségére való tekintettel, egy közeli klinikára szál­lították. Állapota aggasztó, (NST) A Pesti Újság kiedohlvataiában kap­hatók még a következő könyvek: Bartha: AZ ÉN HAZAM, AZ ÉN VARAM.........................6.— P C»er.jéssy Sándor: SZABAD­CSAPAT v. Endre László előszavával. 4*— P Kacsmári Imre: KI VOLT SÉRTŐ KALMAN? . . . 1.— P Kocsis Józset: BERKES MÁ­TÉ NAGY ÜGYE . . . 4.— P Egész vászonkötésbei; . . 5.-— P Dr. Loisch János: KIS NÉ­MET NYELVTAN . —.30 P Számadó. Sértő Szerető; EJ VERSEK . . 3-— P Werth: ÍGY KEZDŐDÖTT A II. VILÁGHÁBORÚ, fűzve. 3.— P kötve 4.20 P Vidéki megrendelőktől a könyv kész­pénz árán felül 10 fillér portó előzetes beküldését kérjük. Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter HAZAÉRKEZETT BUDAPESTRE Reményi-Schnelíer Lajos pénz­ügyminiszter egyhetes olaszor­szági útjáról Csizik Béla állam­titkárral és személyi titkárával, Balogh Ferenccel hétfőn délután 3 óra 10 perckor a menetrend­­szerű gyorsvonattal visszaérke­zett Budapestre. Hegyeshalomig a miniszter elé utazott Szász La-Ijos államtitkár és Paul Iván mi­niszteri osztályfőnök. A Keleti pályaudvaron a miniszter üdvöz­lésére megjelent a budapesti olasz követség személyzete, Szi­lágyi Ernő államtitkár, Kultsár István miniszteri osztályfőnök és Szabó Gusztáv, a pénzügyi bi­zottság elnöke több képviselővel. (MTI) — Magyar ifjak! Repüljetek! Vi­téz Horthy István államtitkár a,.Ma­gyar Szárnyak" legújabb számában felhívást intéz a magyar ifjúsághoz és kéri jelentkezésüket a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap kiképző kereteibe. Közli a folyóirat a szov­jet földről visszatért repülőink hős­tetteit és Mérey-Horváth Róbert vitorlázó-rekordját. Nagyon érdekes egy megfigyelötiszt naplója, valamint a gépágyús vadászgépekről szóló cikk. A lap mindenütt kapható. Ara 50 fillér. Mutatványszámot a kiadó­hivatal kívánatra ingyen küld. (Ki­rály-utca 93.) — AKI NEGYVENÉVES SZOL­GALAT ALATT EGYETLENEGY ÓRÁT SEM HIÁNYZOTT MUNKA­HELYÉRŐL. Az iparügyi miniszter Varga Bálint rozsnyói villanyszerelőt díszoklevéllel és pénzjutalommal tün­tette ki negyvenéves szolgálata el­ismeréséül. Varga Bálint 40 éve tel­jesít szolgálatot anélkül, hogy csak egy órát is mulasztott volna. — Kitüntetett uradalmi cselédek. A földművelésügyi miniszter id. Végh József hanai és Fiilöp János szönyi uradalmi cselédeket több évtizedes szorgalmas és hűséges munkájuk elismeréseképpen okle­véllel és pénzjutalommal tüntette ki. Az okleveleket és jutalmat ün­nepség keretében, adták át a két cselédnek. — Az első belvederei terület la­kosságút ismerteti a ,,Kárpátmeden­ce“ legújabb száma Révay István értekezésében. Vida Péter cikksoro­zatában keleti véreinkről ír sok újat és érdekeset, dr. Norll György pedig a műszaki továbbképzés igen fontos és gyakorlati értékű kérdéseit tár­gyalja. A magyar figyelőben szá­mos gazdasági eseményről olvasha­tunk. A lap szerkesztősége és ki­­adóhivatala: Gróf Károlyi-u. 22. — HALÁLOZÁS. Lorcli Károly m. kir. kormányfőtanácsos november 16-án elhunyt. Temetése november 18-án dél­után 4 órakor lesz a Kerepesi-úti temetőben. A Markó-ufcában is megindult a iobboldali közlekedés — A KOLOZSVÁRI EGYHÁZ­KÖZSÉG UJ PLÉBÁNOSA. Márton Áron gyulafehérvári római katoli­kus püspök a: kolozsvári római kato­likus egyházközség plébánosává dr. Baráth Béla teológiai tanárt nevezte ki. As új plébános egyúttal a kano­­noki címet és Kolozs vármegye fő­­espereSi címét is megkapta. — Túrót drágított. Szalkay János­­né a kecskeméti piacon tehéntúrót árusított és ezt a maximális árnál S0 fillérrel drágábban adta el. Az uzsorabíróság hathónapi börtönre és 40 pengő vagyoni elégtételre ítélte. A Kúria az ítéletet jogerőre emelte. — Vas megyében 8000 hold zsidó­kézen levő birtokból 5000 hold ma­gyar tulajdonba kerül. A vasvárme­gyei mezőgazdasági bizottsági ülé­sén a gazdasági felügyelő bejelen­tette, hogy a zsidókézben volt 8000 kataszteri hold vasmegyei földből 5000 holdat már átadtak a keresz­tény kisemebrek kezébe. A szövetségesek kibővítették több hídfőállásukat a Donec-fofyé mentén A Magyar Távirati Iroda jelenti: A szövetséges erők ukrajnai hadműveleteik során kibővítették néhány hídfőállásukat a Donecon. A magyar seregtestek körzeté­ben nincs jelenteni való. KIRCS ELESETT A véderő főparancsnoksága közli: Mint már különjelentés közölte, német és román csapatok vasárnap heves harc után bevették Keres városát, a fontos kikötővárost. Krim félszigetének keleti része ezzel teljesen kezünkbe került. Az áttörési és üldözési harcokban Krim félszigetén ejtett foglyok száma időközben 101.600 főre emelkedett. A szárazföldi harcokban elszenvedett súlyos és véres veszteségek mellett az ellenség nagy károkat szenvedett légi­támadások- által annál a kísérleténél, hogy csapatait a keresi földszoro­son keresztül megmentse. A.s Anglia körüli tengerrészeken harci repülőgépek nappal elsüllyesz­tettek egy kisebb kereskedelmi hajót. Az északafrikai harcokban két angol bombavetőt és két vadászgé­pet lelőttünk anélkül, hogy vesztesé geink lettek volna. (MTI) „Magyar Párt néven működik ezután a szlovákiai magyarok pártja (Pozsony) A szlovák hivatalos lap legutóbb közölte a szlovákiai Egyesült Országos Keresztény szo­cialista és Magyar Nemzeti Párt regisztrálásáról szóló belügymi­niszteri rendeletet. A rendelet ki­mondja, hogy a párt a jövőben Magyar Párt néven működik. A belügyminiszteri értesítés vé­tele után a párt országos vezető­sége Esterházy János elnökleté­vel ülést tartott és ezen a párt­elnök hosszabb beszédben ismer­tette a pártélettel kapcsolatos időszerű eseményeket. (Búd. Tud.) MEGALAKULT a stuttgarti Magyar-Német Társaság (STUTTGART) A „Külföldi Né metek Városában ünnepélyesen meg­alakították a Német-Magyar Társ aság stuttgarti testvéregyesületét. Strölin főpolgármester megnyitóbesz édében rámutatott arra, hogy az egyesület további elmélyítését jelenti a szoros német-magyar baráti vi­szonynak. Majd Sztójay magyar követ mondott ünnepi beszédet. 4MTI) =r*_ A kolozsvári unitárius egyház érdekes döntése a zsidókérdéssel kapcsolatban Kolozsvár, nov. 18. A kolozsvári unitárius egyház főtanácsa elfogadta azt az indít­ványt, amely szerint olyan egyháztagok, akik zsi­dónak tekintendők, nem bír­nak szavazati joggal az egy­ház életében és egyháztanács­taggá sem választhatók. Az unitárius egyház kebelében a budapesti egyházközség összeté­tele tette szükségessé ennek a ha­tározatnak a meghozatalát. A feati hír annyit jelenj hogy I kikeresztelkedett zsidó a jö­vőben nem játszhat szerepet az unitárius egyház életében. A kolozsvári unitárius egyház ezen határozatával érdekes és megszív­lelendő elvi döntést hozott, hiszen a fentiek szerint a faji szárma zást helyezte előtérbe. Ennek tu­datában bizonyára igen kevés lesz az unitárius hitre áttérő zsidók száma, mert ha át is tér egy zsi­­dófaju az unitárius hitre, akkor sem játszhat szerepet ennek a magyar alapítású egyháznak belső életében. — A betörők még a telefonkészü­léket is elvitték. Az éjszaka isme­retlen tettesek betörtek Brünnauer Károly élelmiszerkereskedö, Újpest, Szent István-téri piacon lévő üzleté­be, ahol különféle árut szedtek ösz­­sze, sőt a telefonkészüléket is kikap­csolták és elvitték. A rendőrség meg­indította a nyomozást. — A pécsi egyetem közgyűlése. A pécsi Erzsébet Tudományegyetem november 19-én délelőtt 11 órakor az egyetem dísztermében rendezi ünnepi közgyűlését. A közgyűlésen Vargha Damján rektor magnificus mond emlékbeszédet Erzsébet ki­rálynéról. de megemlékezik Széche­nyi Istvánról is. — MAI VÍZÁLLÁSJELENTÉS. A Duna Komáromig' apaó. lejjebb árai; Steinig alacsony, lejjebb közepes vízállású. — Schärding 292. Papssu 545. Aschach 282, Strudrn 458, Síéin S90, Becs 466, Pozsony 2S8. Komárom 426. Budapest 3-84. Paks 262, Baja 375. Mohács 406. Bezdán 445. Gombos 472, Palánka 455. Újvidék 496 — A TiS/a Visknéi árad, máshol apad; Zá­honyig alacsony. Tokajnál közepes.» Ti­szafüredtől lefelé magae eízáüásií. A \ Balaton Siófoknál 63. — A Velencei-tó A gánlnál 110. rádió Szerda, november 19 BUDAPEST I.. 649.5. 6.40 Ébresztő. Torna. — 1M Hírek. Közlemények. Étrend. Hanglemezek. — 16.90 Hírek. — 1(1.20 A megbilincselt Tisza. (.Előadás.) — 10-45 Népművészet Kárpát­alján. (Felolvasás.) — 11.10 Nemzetközi cízjelzőv/.ol gálát. — 12,00 Harang-szó. Fo­­hnw,. Himnusz. — 12-10 Hanglemezek. — Kür.ben 12.40 Hírek. — lli-20 Időjelzés, vízállásjelentés. — 13.39 Rádiózenekar. — 14.39 Hírek. — 14.45 Műsorismertetés. — 15.99 Arfoiyamhírek. piaci árak, élelmi szerárak. — 15.21) Bultola Ede tánezene kara. — 1615 Diákiéi óra: I. Párhuzamai é* ellentétek a magyar irodalomban% TI Buda ostroma. — 16.45 Időjelzés, hírek — 17.09 Hírek szlovák és ruszin nyelven. - 17 15 A Légierők F ú vőszeneka rn. — 17.59 Az ismeretlen Gyulai Pál. (Előadás.) — 18.20 Honvédműsor. — 19.0(1 Hírek ma­gyar, német és román nyelven. — 19.29 Anna. (Színmű 1 felv.) — 29.20 Részletek az Operaház műsorából. (Hansfelvélcl.) — 21-49 Hírek. — 22-10 Melles Béln-zvnc­­kar. — 23.09 Hírek idegen nyelveken. - 23 25 Pátria-tánclemesek. — 24.09 Hírek. Tanút keresek! Kérem azokat az urakat, akik 1941. TV. 25-én az Er zséb e t- körút és Barcsay-utca. sarkán történt motor­kerékpár összeütközésnek szemtanúi voltaik és a Beszkárt egyenruhás motornál ta­núnak jelenkertek, közöljék címüket le­velezőlapon Tóth J. István, VI.» Liszt Terese tér I. földszint 1» KERCS A német csapatok által elfog­lalt Keres százezer lakosú véiros, amely egy védett öbölben fekszik a Fekete- és az Azóvi-tenger közti hegynyúlványon. Keres nagy vas­ércvidék főhelye, a vasérctelepek föltárása azonban csak nemrég kezdődött meg. A kitermelt vas­ércet főleg a Vojkov-vaskohó dol­gozza fel, amely húszezer munkást foglalkoztat. A város környékén ezenkívül még sót és mangánt is bányásznak. Kercsben hatalmas ipari tevékenység fejlődött ki. Eh­hez tartozik egy nagy vegyészeti gyár, fegyvergyár és repülőgép­gyár. A várostól délre hatalmas kikötő van köolajforgalom szá­mára. A szovjet kormány mindent megtett, hogy Kereset megvédel­­mezse. A város nagy helyőrséggel, több parti-üteggel, katonai raktá­rakkal, hadianyag - szertárakkal, távíróállomásokkal és repülőterek­kel rendelkezett. A város elestévcl a bolsevisták fontos támaszpontot vesztettek el, amely mmd gazda­ságilag, mind hadászatilag jelenté­keny szerepeit játszik az elsősor­ban a kaukázusi források ellen tervbevett hadműveleteknél. — Vámjövedéki csalás 60 vádlottja. Tíz év elöttre nyúlik vissza az a vám jövedék-csalási ügy, amelynek tárgyalását most kezdte meg Lom­­bay Viktor tanácselnök. A bünper fövádlottjai: dr. Vargha László szál­lító és Grosz Andor kereskedő, is­meretlen helyen tartózkodnak, így személyesen csupán 58 vádlottársu­­kat vonhatja felelősségre a bíróság. A kincstár kára a forgalmi és fény­­üzési adón kívül 72.000 pengő, ame­lyet úgy okoztak a vádlottak, hogy alacsonyabb vámtételeket fizettek, mint amit az árucikkért le kellett volna róni. Nyolc vádlott jelentke­zett a tanácselnöknél — annak fel­hívására —, hogy az okozott kár kétszeresét hajlandó megfizetni. Ez­zel a bűnvádi eljárás megszűnt elle­nük. A többiek ügyének tárgyalása valószínűleg heteket vesz igénybe. — Felakasztotta magát egy fiatal leány. Tegnap este Rákospalotán, az Imre-utca 97. számú házban hozzá­tartozóinak távollétében az ablak­kilincsre felakasztotta magát Steiner Mária 17 éves háztartásbeli alkal­mazott. Tettét szerelmi bánatában követte el. — Balesetek. Az Aréna-út és a Peterdy-utca sarkán reggel a P 803. számú postaautó elütötte Ulicza Ti­vadar kárpitossegédet. A mentők agyrázkódással az Uzsokikórházba szállították. — Az üllői-úti vasúti átjárónál Csizmarik József géplaka­tos motorkerékpárjármi a járdaszi­getnek rohant neki. Csizmarik agy­rázkódást szenvedett és a Szent Ist­­ván-kórházba került. Termény- és állatárak GABONAFÉLÉK. Búza 81 kg-o* 3130, 80 kg-os 31. 78 kg-os 30. Koks: 71 kg-os 28. Kétszeres 28. Takarmányárpa 65 kg-os 24.50. középminös. 23-50. kopaszárpa 37.60. Zab 41 k«-os 26.50. Tengeri: csöves 14.60, szemes 19.70 MAGVAK. HÜVELYESEK. Köles: Bu­dapest 32, Békéscsaba és Debrecen 31, Hajdina, hántolatlan 36.20. Repcemag káp. vagy répa 45. vad 38. — Lenmag: 60. — Napraforgó 35. Tökmag 45. Szójabab 48. Mák kék 152. Mustármag feh. 162. fék. 102. Borst»: Viktória 53.40, expressz 45.40, táv. és őszi 69, szeges 40. Lencse: kicsi 59.40, közép 60.40. nagy és erdélyi 70.49. Bab, fehér 55.40. tarka és ve­gye« 52.40 Lőheremag. ny. ar.. bp. p. 2:50. érd., kolozsv. p. 240. Lucernamag, ny ar.. bp. p. 385. Baltacím nag, hámo­­zntlan bp. p. 80. Bíborhere 150. Fehér« heremag 320. Komlós lucernamag 200. Muharmají 40. Bükköny: szösrös 115, pannon 50, táv. bp. p. 40. Csillagí'iirt. édes 35, keserű 28. Cirokmag, seprő 28, cukor 40. Állatpiac SOVANYSERTÉSPIAC. A darabonként 75 kg-nál nehezebb seványsertések bízott­­sertésárban értékesűlnek. Malac párouként 60 kg-os ?45—350, 50 kg-os 350—360, 25—36 kg-os 360—380. BUDAPESTI SERTÉSVÁSÁR. Urad. zsír sertés pártonként. 340 kg-on felül 292, alul 108, szedettsertés 194—190, silány mi­nőségű 188. öregsertés 186—178. angol son­­kasertés 199, félsertés szalonnával 255— —261, fé!sertéshús 258, hátszalonna 28 kg-os, sózott 214, báj 290. belföldi zsír 310. kenyér- és tokaszalonna 240. szalonna bőr nélkül 261, sertésbelsőrész 140. serté«­­bél, gyomor 156, töpörtyű Ila 56 fillér faként*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék