Petőfi-Muzeum, 1888 (1. évfolyam, 1-4. szám)

PETŐFI-MUZEUM, 1888. 1. szám. I. ÉVFOLYAM. MEGJELENIK MINDEN NEGYEDÉVBEN. / ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egy évre 2 frt^^6 kr^^- Egy-egy füzet 70 kr. KÉZIRATOK ÉS ELŐFIZETÉSI PÉNZEK A KIADÓHIVATALNAK CZIMZENDŐK. KOLOZSVÁR BELTORDADTCZA 11. SZ. kiadják : Dr­ Csernátoni Gyula, Dr­ Ferenczi Zoltán, Korbuly József. TARTALOM:­­ Petőfi-múzeum. — 2. Várady Károlyné. Egy költemény tör­ténete. •—• 3. Ferenczi Zoltán. Jegyzetek Váradyné czikkéhez. — 4. Egy új adat Petőfi Sándor haláláról (Vajna Sándor följegyzése Petőfi haláláról), Sándor Jó­zef levelével és Dr. Csernátoni Gyula megjegyzéseivel. — 5. H. F. Amiés. Petőfi fran­­cziául. Fordítások: Les amis, Le printemps, Inquiétude, Jamais il ne fut.— 6. Dr. Fe­renczi Zoltán. Petőfi-reliquiák. — 7. Dr. Csernátoni Gyula. Petőfi könyvtárához. — 8. Dr. Ferenczi Zoltán. Adatok Petőfi műveinek megjelenéséhez. — 9. Dr. Ferenczi Zoltán. Petőfi panegyristái. Petőfi külföldön. — 10. Korbuly József. Petőfi Kolozsvárt. — II. Dr. Ferenczi Zoltán. Önálló művek Petőfiről.— 12. Dr. Csernátoni Gyula. Kri­tikai jegyzetek Petőfi költeményeihez. — 13. Dr. Ferenczi Zoltán. Petőfi művei a Honi irodalmi hirdetőben. — 14. Apró hirek Petőfiről. — 15. Hírek és tudnivalók. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT ORMÓS FERENCNÉL AZ EV. REF. KOLLEGIUM BETŰIVEL. 1888. / Jf -'-'ft ./ / /­­A Márcziusi főzet.

Next