Petőfi-Muzeum, 1888 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1888-01-01 / 1. szám

1. sz. Kolozsvár, 1888. PETŐFI-MUZEUM. KIADJÁK: Dr. Csernátoni Gyula, Dr. Ferenczi Zoltán, KORBULY JÓZSEF. Megjelenik minden negyed­évben. Előfizetési ára egy évre 2 frt 50 kr. Egy-egy füzet ára 70 kr. Január —Márczius. Kéziratok és előfizetési pénzek a kiadóhivatalnak czimzendők. Kolozsvár, Bel- Torda utcza 11 sz. PETŐFI-MUZEUM. Alalkrottak „Petőfi-Muzeum“ czimmel Petőfi nevére egy negyedévenként egyszer 2—3 íven megjelenendő folyó­iratot alapítunk és adunk ki. Emez, irodalmunkban kissé szokatlannak tetsző vállalat a Moliére-Muzeum s a spanyol Cervantes-krónika mintájára indul meg s czélja ugyanaz, mint amazoknak, vagy a német Goethe- Jahrbuchnak stb. a magok körében, t. i. hogy teljes tájékozást nyújtson a Petőfi-irodalom terén; tisztázza a Petőfire vonatkozó nem kellő kritikával felhalmozott adatokat; előkészítse egy teljes és kritikai Petőfi-kiadás létrejöttét s összegyűjtsön min­den, habár csak egy pár szóból álló Petőfit illető adatot, me­lyek még eddig ismeretlenek vagy nem elég nyilvánosak. E folyóirat czélja tehát tisztán aesthetikai és kritikai s pedig főképen ez utóbbi, mert ez irányban jóval több a ten­nivaló. Legkivált ez alapon kívánja előkészíteni Petőfinek még csak ezután megírandó életrajzát, melyhez kellő előmunkála­tokkal kíván járulni s ez által egy hivatott fej munkáját meg­könnyíteni. Mert ha igaz, hogy a Petőfi aesthetikai és iroda­lomtörténel­mi nagysága többé nemcsak magyar, hanem még inkább világirodalmi kérdés; másrészt természetes, hogy 1

Next