Petőfi-Muzeum, 1890 (3. évfolyam, 1-6. szám)

1890-01-01 / 1. szám

PETŐFMUZEUM. 1890. Január 1. 2. szám. III. ÉVFOLYAM. MEGJELENIK MINDEN KÉT HÓNAPBAN. ELŐFIZETÉSI ÁRA: ^ Egy évre 2 frt 50 kr. — Egy-egy füzet 50 kr.­ Január—Februári füzet. KÉZIRATOK ÉS ELŐFIZETÉSI PÉNZEK A KIADÓHIVATALNAK CZIMZENDŐK. KOLOZSVÁR, BELFARKAS UTCZA 13. SZ. KIADJÁK: Csernátoni Gyula, rttz. Ferenczi Zoltán, Forbuly József. TARTALOM: 1. Petőfi egyik ifjúkori szerelme. (1839.) Ferenczi Zoltán. — 2. Kertbeny följegyzései Petőfiről. Közli: Csernátoni Gyula — 3. Petőfi köl­teménye 1841 deczember havából. Közli: Ferenczi Zoltán. — 4. Pető­fi őrnagygyá kinevező oklevele. Közli: Ferenczi Zoltán. — 5. Költemények Petőfi Sándorhoz. Közli: Csernátoni Gyula. — 6. Egressy Gábor levelei Petőfihez. Közli: Ferenczi Zoltán. — 7. A Petőfitől tervezett írói szövetkezet 1847-ben. Ferenczi Zoltán. —­­ 8. Szerdrei Julia költeménye. Közli: Ferenczi Zoltán — 9. Czélzások és vonat­kozások Petőfire az 50-es évek lapjaiban. I. Közli: Csernátoni Gyula. — 10. Travestia Petőfinek „Jókai Mórhoz“ cz. költeményére. Ferenczi Zoltán. — 11. Vonatkozások Petőfire. Közli: Ferenczi Zoltán. KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS ÖRÖKÖSEINÉL. 1890. hAetoh KtotjT? la. k. *gr»L k'JayvkerMktHf* IL 0 L 0 Z S V Á­R I T.

Next