Petőfi-Muzeum, 1892 (5. évfolyam, 1-6. szám)

Petőfi-Múzeum. Kiadói SZÓ: A „Petőfi-Múzeum“ kiadását a folyó évben is magamra vállaltam. A folyóirat iránya és czélja ugyanaz marad: a Petőfi-biographia művelése, az életrajzi adatok lehetőleg teljes összegyűjtése, a Petőfi-irodalom följegyzése és ismertetése, a biblio­­graphiai adatok tisztázása. A folyóirat, mint eddig, ezután is évenként 6 füzetben fog megjelenni két hóban egyszer 11/2—2 íven, a költő életére és mű­ködésére vonatkozó facsimilékkel, mismellékletekkel. Előfizetési ára egész évre 2 frt 50 kr. Egy füzet ára 50 kr. Horatsik János, könyv- és zenemű kereskedő. Kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. Kolozsvár, Szent­­egyház-utcza 33. sz. Előfizetések, reclamatiók Horatsik János czimén a kiadóhoz intézendők. (Kolozsvár, Főtér.) £­:~*e›»— A „Petőfi-muzeum“-ot a nm. vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr márcz. 23-án 8101—1892. sz. a. kelt rendeletével az orsz. közoktatási tanács híre alapján a hazai összes közép­iskolák tanári s ifjúsági könyvtárainak megszerzésre ajánlotta. A „Petőfi-muzeum“ I—IV. évfolyama még nehány példány­ban a kiadónál kapható folyamonként 2 frt 50 krral.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék