Polgári Élet, 2008. január-június (5. évfolyam, 2-25. szám)

2008-01-11 / 2. szám

heti tévéműsor-melléklet A www.polgarielet.ro POLGÁRI ELET A SZÉKELYFÖLDI POLGÁROK HETILAPJA SZÉKELYFÖLDÖN MEGJELENŐ HETILAP • ALAPÍTÁSI ÉV 2004. • ISSN 1584-8248 • V. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM • 2008. JANUÁR 11-17. • 16 OLDAL • ÁRA: 1;2 LEJ SZÉKELYFÖLD. Késni a székelyudvarhelyi büdzsé Amint Sász Jenő polgármester beszámolt, ugyan a helyi költségve­tést meghatározó törvény megvan a, egyelőre nincs konkrét adat ar­ról, hogy a 2008-as büdzséből az egyes területeknek mekkora összeg jut. Még nem ismeretes ugyanis a megyei tanács költségvetése, és a pénzügyi igazga­tóság visszaosztásai sem. ELEMZÉS. „Síéteiórt” magánnyugdíjasok Azok a magánnyugdíj-pénztárak, amelyek képtelenek voltak 100-150 ezer ■SS® tagot összegyűjteni, és ezáltal nem tudják majd fenntartani tevékenysé­güket, várhatóan eladják, szétszórják portfoliójukat a nagyoknak, így aztán aki példá­ul az OTP-hez, MKB Romexterrához, KD hez. Zepterhez vagy Bancposthoz írt alá, egyelőre nem tudhatja, hogy három vagy öt év múlva melyik biztosítóhoz kerül. (üf SZÉKELYFÖLD. Fefcprf&al Hl fii Január 11-én, pénteken 17 órától ünnepélyes keretek között avatják fel MBS a Kultúrpalota felújított nagytermét. A nyári szünet óta, tehát mintegy féléve tartó munkálatok 1,1 miliő lejt meghaladó költségeit a megyei önkormány­zat állta. A mostanihoz hasonló mértékű renoválást legutoljára az 1960-as évek­ben, tehát négy évtizeddel ezelőtt végeztek. imiltit itim üzenet Brüsszelbe Ti urak, magyarok válasz­tott követei ott, Európa fővárosában, gondoljatok a száz éve született erdélyi íróra. Amikor azt üzente haza, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert meg­méretik az embernek fia, s ki mint vetett, azonképpen arat, akkor ő bízott abban, hogy új lehetőség fog nyílni az elszakított nemzetrészek ügyeinek rendezésére. Tudta, hogy a hazai rémuralom és Európa kettéosz­­tottságának éveiben lehetetlen és veszélyes idehaza bármilyen jobbító próbálkozás. Ezért kezdeményezte csaknem harminc évvel ezelőtt hazájától távol, hogy beadványt kell letenni az Amerikai Egyesült Államok kor­mánya elé, amelyben arra kérik a nagyha­talom vezetőit, hassanak oda, hogy Románia teljesítse a következő hat pontot 1. Ismerje el Erdélyben a magyar nyelvet hivatalos nyelvnek a románnal párhuzamosan. 2. Állít­sa vissza a magyar nyelvű autonóm területeket magyar közigazgatás alatt. 3. Állítsa vissza a magyar nyelvű iskolai oktatást magyarok számára. 4. Adja vissza a magyar iskolák és egyházak felügyelete alá az elkobzott magyar könyvtárakat, levél­•'V tárakat és múzeumokat 5. Szüntessen meg minden, származás alapján történő megkülönböztetést munka, Fizetés, lakás, nyugdíjazás és hatósági elbánás terén. 6. Szüntessen meg minden erőszakot, zak­latást, megfélemlítést a nem román ajkú lakossággal szemben. A diktatúra reagálását ismerjük. Ma pedig azt mondhatjuk: Unió ide vagy oda, a kisebbségi jogok ren dezésében, kezelésében Nyugat-Európa meg­torpant. Példa rá a szlovákiai helyzet, amely rémisztőén azonos az 1988-as romániai helyzettel, ugyanis a diktátor akkor kezdte el az agyakba sulykolni, hogy mi magyarul beszélő románok vagyunk. Egyebek mellett ezért is követniük kellene Erdély nagy szülöttének példáját a Brüsszelben sürgölődőknek azon munkálkodva, hogy Európa, de akár a nagyvilág is, megismerje a Kárpát-medence népeinek igaz történelmét. Mert Nyugaton a torzított, hamisított változat forog közkézen angol nyelven. Az őshonos­­ság-bevándorlás mérlegelésekor roppant fontos a kérdés. A tudomány rég megtette a magáét A politikán a sor. Koszovó függetlensége üzenet Pozitív hatása lesz az erdélyi magyar autonómia-törekvésre a délszláv példának? Elemzők szerint a szerb hadsereg nem fogja tétlenül nézni Koszovó függetlenedését Koszovó a jövő hónapban kikiáltja függetlenségét, azonban a legfontosabb, hogy a dél-szerbiai tartomány függetlenné válása békésen valósuljon meg - jelentette ki Richard Holbrooke, az Egyesült Államok volt államtitkár-helyettese, ENSZ-nagykövete. Megkérdezhetnénk mi, erdélyi magyarok, az erdélyi magyarság autonómia-törekvéseit miért nem támogatja az USA, az EU, ha a koszovói függetlenség mellett így kiáll. Egyrészt azért, mert a nagyhatalmak jobban félnek a délszláv válságtól mint a békés, törekvéseiben nem elég erőteljes erdélyi magyarságtól, másrészt - hisz már megszokhattuk, a nagyhatalmak sosem önzetlenek - a koszovói jelentős altalaj­kincsek igencsak csábítóak, az ország felépítését, ezen kincsek kiaknázását koordinálni szép kihívás... Ugyanakkor mi, erdélyi magyarok ne felejtsük el, a koszovói példa precedens, hivatkozási alap lesz, még akkor is, ha amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek... // ÖSSZEFOGLALÓNK A 2. OLDALON Földhöz vert csoda Egy szárhegyi cigány költő kötetének bemutatója A nyugati globalizáció vége? A Kelet visszavág Földhöz vert csoda - ez a címe a magyarországiak támogatása ré­vén frissen megjelent verseskötetnek. Szerzője Ráfi Lajos szárhegyi bádogos, hat gyerek apja, cigány költő. Az a szárhegyi, kit sokszor bőrszíne miatt néztek árgus szemmel a hatóságok, s nem csak őt, cimboráit is meg akarták rendszabályozni. Voltak, jóval többen, akik nem származásáért, hanem élet­módja miatt nézték le, megvető távol­ságtartással vonták le a konzekvenci­át ez a Ráfi megint részeg. A fejcsová­­lás még gyakoribb volt, mint más italo­zó esetében, hisz ez a cigány többre lenne képes; ha nem pálinka van a fe­jében, ritkaszép versek pattannak ki belsejéből. // ÍRÁSUNK A 9. OLDALON Régiószervezéssel akar foglalkozni Interjú Benedek Huszár Jánossal- Igen meglepő volt a hír; hogy le­mondott a polgármesteri tisztségről, már csak azért is, mivel a polgári oldal támogatásával került hivatalába, s ilyen összesen kettő van Sepsiszéken. Nyomás nehezedett Önre?- Semmilyen nyomás nem neheze­dett rám, ez egy szabad akaratomból induló döntés, volt. Három emberrel egyeztettem, akik nagyon közel állnak hozzám, ők mind családi barátok, te­hát nem politikai nyomásra vagy anya­gi meggondolásból döntöttem így. // BESZÉLGETÉSÜNK A 4. OLDALON A nyugatias mode mi tás látszólagos sikerességét és erre épülő világ­uralmát két fontos tényezőnek kö­szönheti. Az egyik, hogy az agresszív de-szakralizációjával szemben a világ más kultúrái sokáig teljesen védtelen­nek bizonyultak. A másik, eddig talán kevésbé feldolgozott mozzanat, hogy felívelésének ökológiai alapját a fosz­­szilis energiaforrások felszabadítása jelentette. A kultúrák leigázásához energia kellett, és a kultúrák leigázá­sa szolgáltatta az erőforrásokat az energia-rablógazdálkodás felépíté­sére, vagyis létroncsoló szinergia ala­kulhatott ki. A ma létező szén-, kőolaj- és földgázkészletek nagyjából kétszáz millió év alatt jöttek létre, és a nyuga­tias modernizáció kapitalizmusa kb. kétszáz év alatt tüzeli el őket // ELEMZÉSÜNK A 8. OLDALON / / / /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék