Politikai Ujdonságok, 1872 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1872-12-04 / 49. szám

Melléklet a Politikai Ijdonságok 49-ik számához 1872. decz. 4. a szathmári püspök, gr. Andrássy György, a Csa­nádi püspök, br. Wodjáner Albert, a modenai herczeg, gr. Wodjáner Mór, gr. Dosewffy Kálmán, gr. Eszterházy Antal, gr. Zichy Edmund, Papp Szilágyi n.-váradig, kath. püspök, gr. Wenkheim, Rudolf, id. Szemző János, gr. Brenner Ágoston, gr. Hunyady Imre, gr. Lamberg Rudolf, Sváb Lőrincz, Taffler Adolf, Beniczky Ödön, gr. Czi­­ráky János, Damaszkin János, az erdélyi püspök, József főhg., a váczi püspök, Plachy Tamás, Bo­hus János, gr. Waldstein János, Kasszelik Ferencz, gróf Széchenyi Gyula, gr. Festetich Dénes, Lyka Anasztáz, Gyertyánfy Dávid, Almássy Rezső, Dreher Antal, gr. Almássy Kálmán, gr. Forgách Károly, Vigyázó Sándor, gr. Wenckheim Károly, gr. Baldácsy Antal, Ranolder veszprémi püspök, gr. Zichy József, gr. Forgách Kálmán, gr. Zichy János, gr. Győry László, gr. Karácsonyi Guidó, gr. Hunyady Ferencz, gróf Nákó János, gr. Pálfy Mór, gr. Prónay Gábor, Pulszky Ferencz, gr. Sztáray, Antal gr. Degenfeld Imre, Schossberger Vilmos, gr. Eszterházy Dániel, Geist Gáspár, gr. Batthány Elemér, gr. Waldstein János, hr. Batthyányi Gusztáv, a zágrábi érsek, gr. Károlyi Ede, gr. Andrássy Manó, gróf Andrássy Gyula, gr. Lónyay Menyhért, gr. Zay Albert, Biedermann Gusztáv, gr. Nádasdy Ferencz, Kuger Henrik, Blaskovics Ernő, gr. Károlyi Sándor, gr. Andrássy Aladár, gr. Festetich László, gr. Sennyey Pál, gr. Stubenberg, Komáromy Ödön, apát, báró Liptay Antal, gr. Mitrowszky Wladimir, Schossberger Henrik, Karácsonyi László, gr. Bissinger Nándor, a szepesi püspök, Mocsonyi Antal, gr. Trautmans­­dorf Ferdinánd, gr. Zichy Károly, gr. Apponyi Károly, Csávossy Ignácz, id. gr. Batthányi László, gróf Brunszwick Géza, gróf Königsey Gusztáv, Harkányi Fülöp, gr. Széchenyi Imre, gr. Széche­nyi Kálmán, gr. Batthányi Imre, gr. Orczy László, Nagy Sándor, gr. Széchenyi Ferencz, Jankovics Gyula, Blaskovich István, gr. Rédey János, báró Révay Simon, Harkányi Frigyes, gróf Apponyi Lajos, Pista Miklós, gr. Eszterházy László, a nyi­­trai püspök, Jankovics László, hr. Windisgrätz Alfonz, br. Majthényi László, gr. Zichy Jenő, gr. Keglevics István, Jankovics József, Karácsonyi Ferencz, gr. Zichy Géza, Stummer Sándor, Stum­mer Ágost, gr. Festetich Pál, Dóra Szilárd, Al­mássy Vincze, gr. Kolovich Miksa, gróf Forgách Antal, gróf Forgách J­ózsef, báró Vécsey Miklós, gr. Zichy Pál, b. Wenckheim László, gr. Barkóczy János, Huzly Károly, Ocskay Ignácz, if. b. Vay Miklós, gr. Zichy Ferraris Bódog, gr. Harrach Ernő, Semsey Lajos, gr. Majláth Antal, gr. Ná­dasdy Ferencz, Mocsonyi András, gr. Sztáray Antal, Tisza Kálmán, Dániel János, gr. Bombelles Lajos, Schwarcz Abrahám, Tonett Ferencz, gr. Gyürky Abrahám, Barlanghy László, gr. Pálffy István, Ürményi Pál, Kárász Imre, gr. Migazzi Vilmos, Urbán Gyula, gr. Festetich Géza, Bodor György, b. Wenckheim Viktor, a székesfehérvári püspök, gr. Erdődy Sándor, Harkányi Károly, gr. Hunyady Kálmán, b. Mikes Ede, Solmossy László, gr. Zichy Nándor, gr. Batthány Zsiga, a szombathelyi püspök, gr. Batthány Géza, Rózsay János, b. Godenczy, gr. Batthány Kristóf, gr. Szapáry Antal, gr. Bethlen József, gr. Roggendorf Simon prépost, gr. Szapáry István, gr. Széchenyi Béla, Blaskovich Miklós, gr. Apponyi György, gr. Pejácsevich László, gr. Szapáry Iván stb. Üzlet és gazdasági tudósítások. Pest, decz. 1. Az időjárás, a reggeli ködöt leszámítva, a lefolyt héten is kellemes és enyhe volt. A gazdák ez idővel nincsenek megelégedve, s hideget kívánnak. A hévmérő némely nap ár­nyékban 12° R.-t mutatott. A vetések állásáról különbözők az ítéletek; egyrészről azt állítják, hogy a szépen fejlődött vetés képes lesz az időjá­rással daczolni, másrészről ismét azt mondják, hogy a vetés ép e fejlődött volta miatt fog a télen tönkre menni. A külföldi gabnapiaczokon a héten, minden várakozás ellenére, lanyhább lett az üzlet. Az irányadó piaczokon újólag feljebb mentek a gab­­oaárak s mind jobban kitűnik, hogy a készlet csekély. A pesti piacson a hét elején élénk volt a buza­­üzlet. Csakhogy a nagy forgalom csak látszólagos, mert buzakereskedésünkben az üzérkedés inkább nyerészkedő játékot űz, a valóságos kereskedés igen szűk korlátok közé szorul. A búza ára határ­idő kötéseknél néhány árral emelkedett, ellenben azonnal szállítandó, változatlan maradt, habár számos oly kötés fordult elő, melyből az látszik ki, hogy az árirányzat emelkedő. A hét végén az üzlet igen csendes volt. Azonban az összes heti forgalom mintegy 70,000 vámmázsát tett e követ­kező átlagos középárak szerint: 81 fontos 6 ft. 40 kr., 82 font. 6 ft. 50 kr., 83 font. 6 ft. 60 kr., 84 font. 6 ft. 70 kr., 85 font. 6 ft. 85 kr., 86 font. 7 ft., 87 font. 7 ft. 10 kr., mindez vámmázsánként készpénzben számítva. Határidőre hivatalos jegy­zék: búza nov. 6 ft. 40 kr., tavaszra 6 ft. 78 kr., de pénteken tavaszra 6 ft. 80—82,­a kr., 1873. évi őszi szállításra pedig 5 ft. 60 kr. történtek kötések. — Rozs 5 krral drágult, a múlt heti jegyzéshez képest: 78 — 80 fontos 3 ft. 80—90 kr., tavaszra pedig hivatalos jegyzés szerint 3 ft. 95 kr.—4— 4 ft. 5 krön is köttetett. — Árpa lanyhán kelt. Az árak nem változtak s a forgalom csak egy pár ezer mérőre szorítkozott: malátának való 2 ft. 60 80 kr., takarmánynak való 2 ft. 25—40 kr. — Zab fenntartó árát, 50 fontra kimérve 1 ft. 55—65 kr. Tavaszkor átadandó 1 ft. 65 krön köttetett. Győr­ben átveendő 1 ft. 48—49 kr. kináltatott. — Ku­­koricza kész áruban változatlan, a forgalom cse­kély volt. Bánáti máj.—jun. végül 3 ft. 47 krig fizettetett. E czikkben, miután az aratás bő volt, tavaszig az árak jelentékeny változásokon mehet­nek át. K­ilépésében csak elvétve fordult elő egy pár kötés. Ára hivatalosan nem jegyeztetett, de azon aggodalom, hogy az időjárás ártalmára van a jövő évi termésnek, szilárdítólag hatott úgy a kész, mint határidőre szállítandó árura, s míg Bécsben 13 ft. 12 krön történtek eladások köbcsön­ként vagy­is 150 bécsi fontra, nálunk is készség­gel megadtak 12 ft. 50 krt a szép áruért.­­ Gyapjú forgalma e héten mintegy 1100 mázsát tett, nagyobb részt csekélyebb minőségben. A vevők külföldiek voltak, elkelt 100 m. baranyai nyári gyapjú 87—88 ftjával, 600 m. bánáti czikk­­gyapju 58—59 ft., 300 m. czikk-timárgyapju 48 —49 ft. és 100 m. finom timárgyapju 78—80 ftjá­val. Jövő évi nyírásra szerződések köttettek: 120 mázsára a Kusevics örökösökkel 146 ftjával és 30 mázsa Hazay úrral 137 ftjával. — Disznózsírra nézve a hangulat változatlanul bágyadt maradt s a kukoricza árának csökkenésével a zsiradék ára is lejebb ment. Városi 31 ft. 50 kr.—32 ft. hordó nélkül, 33—33 ft. 50 kr. hordóstól. Amerikai zsir 31—31 ft. 50 kr. — Szalonna üzlet csendes. Vidéki áruból keveset hoztak be, mert az időjárás most még nem arra való, hogy disznótorok tartassanak. Városi légszáritott 32 ft. 50—33 ft. 50 kr., füstölt 34—35 ft. — Faggyúban csak gyenge fogyasztási vételek történtek 29—30 ft. 50 krön. — A szilva­üzlet csendesült; vevők és eladók egyenlőn apad­tak. Uj bosznyák hordó 11 ft. 50 kr.—12 ft., zsákban 11 ft. 25—50 kr.; szerb hordó áru 11 ft., zsákáru 10 ft. — Szilvasz, szlavonai 10 ft. 50 kr. —12 ft. A jelesebb áru majdnem teljesen elfo­gyott. — Szesz nagyobb tételekben 55—55'/2 kr. uj mód szerint; a mód szerinti burgonya szesz pedig 66—57 kron kelt; erősebb fajta 58—58­2 kr. Valódi törköly 22 ft. transito hordóval együtt. — Méz után csekély tudakozódás volt; olvasztott sárga 20—20 ft. 50 kr., fehér 21 ft. 50 kr. Nyers méz mázsájáért 19 ftot ígértek. — Dióból 13 ft. 50 kr—15 fton adatott mázsája----Gubics szilárd; magyar elsőrendű 11 ft. 50—12 ft. 50 kr., szerb 7 ft. 50 kr.—8 ft. — Nyers bőrökben az üzlet min­den héten csekélyebb. Tehénbőrökben nem volt semmi forgalom; 200—300 súlyos ökörbőr 73— 75 ftjával és egy kevés pu­tling 85 ftjával adatott el. Lóbőrökben és hornyabőrökben nem fordult elő eladás. — Kidolgozott bőrökben szintén lanyha az üzlet, miután Angliából és Németországból olcsóbb árakat jelengetnek. — (Marhavásár.) A nov. 28-án tartott heti marhavásáron volt 1541 ökör 125—310 ftig, 853 tehén 110—210 ftig, 75 borjastehén 220—440 ftig, 144 bivaly 189—230 ftig, 1444 birka 7—15 ftig. — 5200 sertés 28—29 ft. 50 krig. — Mázsája a marhahúsnak 27—28 ftig. — Mázsa disznózsír 35 —36 ftig. — Mázsa szalonna 34—36 ftig. P­esti börze Gabonaárak a pesti piaczon. (Ausztriai mérők. — Uj pénzben.) Pest, decz. 2-án. Búza, bánsági 86—88 font. 6 ft. 86 —7 ft. 20 kr., tiszamelléki 86—89 fon. 6 ft. 40—7 ft 25 kr., fehérmegyei 86—87 fontos 6 ft. 40—7 ft. 25 kr., bácskai 83—85 font. 0 ft. 00—0 ft. 00 kr. — Rozs 78—81 fontos 3 ft. 80 -3 ft. 95 kr.—Árpa, sörnek való 68—70 font 2 ft. 60—2 ft. 80 kr., takarmánynak 68—70 font. 2 ft. 25—2 ft. 40 kr. — Zab 44—75 font. 1 ft. 55—1 ft. 65 kr. — Kuko­ricza 00—00 font. 0 ft. 00—0 ft. 00 kr. — Köles 3 ft. 10— 3 ft. 35 kr. — Bab 0 ft. 00—0 ft. 00 kr. — Repcze 0 ft 00-0 ft. 00 kr. B­écsi börze Befize­tés Utolsó jutalék Értékpapír. Adott ár nov. 25.­ decz. 2. :­ Magyar vasúti kölcsön . . . 1021/« 101'/.— — Magyar jutalmi sorsjegyek . 103 102%— — Szőlődézsma váltság (100 ft.) 74% 74%— — 1871-i pestvárosi kölcsön 6% 89 89 500 62.50 Pesti kereskedelmi bank . . . 1010 1010 200 17.— Budai keresk. és iparbank . . 272 285 200 36.— Pesti iparbank...................... 670— 80 6.50 Magyar állal. hitelbank . . . 140 141 63 300.— Pesti takarékpénztár ....— 5000 100 14.­Buda­pesti takarékpénztár . . 255 257 100 --.--­Orsz. közp. takarékpénztár . 117 120 500 75 — Pesti hengermalom................ 710 710 1000 60 — „Pannónia“ gőzmalom .... 445 465 500 76.— I-ső budapesti gőzmalom . . 540 676 400 --.--­Budai gyártelep................... 48­48 500 100-„Concordia“ gőzmalom . . . 350 360 500 --.--­Pesti szeszfinomitó társ. . . . 175 190 315 100.­Első m. át. biztositó-társ. . . 888 888 210 80.­„Pannónia“ viszontbizt. társ. 420 416 300 19.­ Pesti biztositó-intézet .... 260 260 150 10.— „Haza“ életbiztositó­ bank . . 172 171 200 Észak-keleti vaspálya .... 158'/, 160 200 175 175 200 29.’— Pesti közúti vasút I. kibocs. 321 380 210 --.-­Lánczhid, elsőbs. kötv............. 96y. 90% 105 10.50 Alagút-részvény................... 118 121 200 --.--­Első magyar gőzhajó-társas. 84 83 --.--­Magy. földhitelint. zálogl. 5­­, 87% 87 % --.--­Pesti keresk. bank záloglev. 91%* 91% Értékpapír. Adott ár nov. 23.­ nov. 30. Államadósság. 5 petes osztr. ért. 100 frt 66.36 66 40 „ nemzeti kölcsön . . . 70.40 70.75 „ metalliques................ 66 35 66 40 1860-diki sorsjegy 600 frtos 104 — 102.50 1864-diki jutalomj. 100 „ 147.50 --.--­Magy. földteherm. 100 „ Bánáti „ 100 „ 80.75 80.76 79.60 79 50 Erdélyi „ 100 „ 76 75 77.50 Részvények, stb. 984.­976.­Nemzeti bank......................... Hitelintézeti......................... 342.— 338 26 Angol-osztr. bank................ 328.— 383 — Államvasuti részvény .... 338.— 341 — „ elsőbbs. kötv. . --.--­--.--­Déli vasúti részvény............. --.---— „ f elsőbbs. kötv. . . 109.50 109.25 Tiszai vasúti részvény .... 249.50 250.­Dunagőzhajóz. elsőbbs. kötv. ------— Záloglevelek. Nemzeti banké, ezüst .... --V-­--V---9125 91.— Osztrák földhitelintézeti . . 100 — 101 50 Érték és pénz. Frankfurt (100 dél­. frt) . . 91 60 91.40 London (10 L. Sz.) ..... 108.85 108.70 Pária (100 frank)................... 42.60 42.60 Császári arany...................... Napoleond’or......................... 5.19 --.---8.67 8.68 Ezüst...................................... 107 10 108 25 Adott ár Sorsjegyek. nov. 23. nov. 30 Hitelintézeti 100 ft............................ 186.— 190.— 118.50 118.60 30 — Budavárosi......................................... 30.— Salm ......................... ................... 41.­41.­Pálffy.................................................. 27.25 27.25 Clary.................................................... 80 50 30.50 Windischgrätz................................... 24.50 24.50 Waldstein...........................................' 24.-24.— Keglevich............................................ 18.50 18.50 Rudolf-alapitványi.............................j 15.-15.­ (iOtteria-hatások: november 30-kán. Boca: 41 13 61 58 90. Danavszállás: Deczember 8. 6' VH O'' 0 fölött. Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (Lakása: Magyar­ utcza 21. szám.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék