Politikai Ujdonságok, 1879 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1879-10-22 / 43. szám

514 nők nevének prestige alatt megindult North-British and Mercantile magyar üzlete olyan-e, hogy ez bá­torítást adhat a franczia tőkének?“ A most alakult két nagy biztosító társaság alapítói közül Bontoux, a déli vasút volt vezér­igazgatója ismert pénzügyi előkelőség. A párisi tőzsdén sok vállalkozása van följegyezve. A ma­­gyar-franczia biztosító társaság van legújabban az ő nevével összekötve, s mögötte a „Societé de l’union General“ társaság áll; a „Fonciére“ vagy „átalános biztosító társaság“ pedig a „Ban­­que d’escompte de Paris“ alkotása, képviselője Soubeyrant báró, kiről egy lap azt írja, hogy alkotásait bizonyos merészség jelzi. A Bontoux-féle vállalkozással kapcsolatban levő pénzintézet Oroszországban 80 millió frank­kal alapított egy orosz-franczia bankot. Hozzánk 8 millió arany forintot hozott, keresve kedvező kamatozást. A tőkének 30 százalékát (2.400.000 forint) a legnagyobb részt készpénzben elsőrendű fővárosi intézeteknél be is fizette. A Soubey­­rant-féle vállalat százezer forintot tett le a ma­gyar hitelbanknál. A Fonciére átalános biztosító társaságba igazgatókat megválasztottak Pejacsevich Márk gróf, Laczkó Antal, ifjabb Ráday Gedeon gróf, dr. Loiech Ede, Wolkenstein Lipót gróf, Figdor Károly, ifjabb Schenk Adolf és dr. Wilner Antal; felügyelő bizottsági tagokat: dr. Mandello Károly, Taussig Hugo, Prokesch Antal gróf, Wolff Károly és Rozenrand Kornél választottak. A magyar- f­r­anc­­i­a biztosító részvény-­­ társaságba megválasztottak az igazgatóságba Mos­­kovics Lajos, Schweiger Márton, Kerstinger István, dr. Hiller Albert. Az igazgató tanácsba: Bittó István, Bonneville marquis, Chateaurenard mar­quis, Bánhidy Béla báró, Tinti báró, Rust Barnát, Sváb Károly, Regenhardt Ferencz. A felügyelő bizottságba: Lánczy, Bakonyi Miksa, Magyar László, Levin Jakab. A deési kiállítás. Szolnok-Doboka megye székvárosában Deésen e hó 18-án iparkiállítás nyílt meg, mely a polgári iskola nyolc­ és a községi iskola négy termében van elhelyezve, ezenkívül a gépek külön. A meg­nyitáskor borult, esős idő volt, de azért nagy kö­zönség gyűlt össze ama nagy terembe, mely ren­des körülmények közt a csizmadiák áruló helye. A megnyitásnál báró Bánffy Dezső főispán és kiállítási elnök tartotta az első beszédet, s hang­­súlyozá, hogy a megye gazdasági kiállítását egye­lőre csak a megyére kívánták szorítani, de az előre törő szorgalom nem engedte magát korlátok közé szoríttatni, s az intézők nem tátták magukat jogo­sultaknak, hogy azokat, kik baráti kezet nyújtot­tak távol vidékekről, visszautasítsák. Így történt aztán, hogy a kiállítóknak mint nagyobb tért kel­lett biztosítani, ma már az ország minden része képviselve van. Ezután átmentek a kiállítási helyiségekbe. Meglepő e kiállításnál, hogy noha ide vas­pálya nem vezetvén, 8 mérföldnyi utat tengelyen kell megtenni, mégis oly nagy mennyiségben van minden ipar és gazdasági ág képviselve. Kiállító van összesen 805 , kik közül gazdasági tárgyakat 246, ipari tárgyakat, a gépeket is ide értve, 359 és állatokat 103 állított ki.­­ A bemeneti dij egy­szeri látogatásért 40 kr., az egész tárlati időszakra s minden osztályra szólók­é­ért 40 kr. Egyes csoportok iparczikkekből szé­pek, gazdagok, a gépkiállítás minden vára­kozást felülmúl. Künne Ede Mosonyból egymaga 30 gépet állított ki. Höcker testvérek gőzerővel hajtott malmot tartanak működésben. A ter­mén­y­k­i­á­ll­í­t­á­s­o­n legszebben vannak képvi­selve a gő­z­m­al­m­o­k, gyümölcsök. — Ga­bona gyéren. Délben lakoma volt, délután tűzoltók ün­nepélye. Az országos kertészeti egyesület is most tartja vándorgyűlését Deésen. Vegyes közlemények. A kisbirtokosok országos földhitelintézete e hó 19-én tartotta második alakuló közgyűlését, miután az augusztus 31-iki közgyűlésen megválasztott igazga­tóság leköszönt. Elnökölt gr. Festetich Pál, a kor­mányt pedig Ber­et­v­á­s Endre osztálytanácsos kép­viselte. Kérdés tétetvén, az elnök valótlannak jelentette POLITIKAI ÚJDONSÁG«. 4SI szám. .1878. xxv .avFvjtYAM. ki azt a hirt, mintha a kisbirtokosok országos földi­­hitelintézete az eddigi „kisbirtokosok hitelintézeté­ve­l” egyesülne. Beretvás is kijelentette, hogy ezt a kor­mány meg nem engedné. A délután 4 órakor folytatott, ülésben a következő választási eredmény hirdettetik ki: elnök: Festetich Pál gróf, a­­­e­l­n­ö­k­: Bittó Istv­ván, igazgatósági tagok: Apáthy István, Beli­­czay István, Csekonics Endre gróf, Heller Gábor, Kár­­rolyi Tibor gróf, Miklós István, Piussich Frigyes,­ Szokoli Gyula és Tisza László. Felügyelőbizott­sági tagok: Bánffy Dezső dr., Helfy Igniáez, Nagy György és Uhl Sándor. Végül a létesítő bizottságnak köszönet szavaztatván, a közgyűlés szétoszlott. Phylloxera Budapesten. A földmivelési miniszter­nek tudomására jutott, hogy Kerkapoly Károly és Vargha Jenő gellérthegyi szőlőtulajdonosok egy kassai phylloxera-lepte szőlőből vásároltak szőlővesszőket és szőlőtőkét. Ennek folytán Molnár István vinczellér­­képezdei igazgatót kiküldte a kellő vizsgálat megejtése végett, a fővárosi hatóságot pedig a főváros szőlőgaz­­dászata érdekében felkérte, hogy a­mennyiben Molnár a hatóság támogatását szándékszik igénybe venni, ő részben legyen segítségére. A városi hatóság által kikül­dött szakértői bizottság Kerkapoly szőlőjében megvizs­gált három gyökeres és tizenegy sima szőlővesszőt, de nem talált phylloxerát. Beviteli tilalom. Az osztrák hivatalos lap minisz­teri rendeletet közöl, mely megtiltja a szőlőve­nyi­­gék és a szőlővenyige-részek külföldről való behozatalát. Legújabb. A konstantinápolyi kormányvál­ság a legrosszabb benyomást tette Londonban. Mint egy okt. 21-iki távirat jelenti, arról van szó az angol külügyi hivatalban, hogy a török minisz­­t­­erváltozás következtében a helyzet tisztázásáig­­Anglia képviselését a portánál ügy­vivőre ruházzák. Az a hír is felm­erült, hogy Angolország hajóhadi intézkedést fog tenni, biztosítandó magát az új helyzet netalán­ következményeivel szemben. Jakub khán utódja. Az afghán állapo­tokról Londoba érkezett hírek szerint remélni lehet, hogy Jakub khán ötéves fiát el fogják ismerni mint trónörököst. Az angol kormány azalatt őr­ködni fog Afganisztán közigazgatása fölött. Üzleti és gazdasági tudósítások. Budapest, okt. 19. A lefolyt héten oly hideg nap­jaink voltak, hogy télnek is beillenek. A hét elején éles­­ szél keletkezett, mely itt-ott viharral járt; ehhez a hét második felében tartós esőzés járult, mely havazással volt egybekötve, úgy, hogy este és éjen át alig 3—5° meleg volt. A folyamatban levő szüret és a földek gon­dozása a rossz időjárás miatt nagy nehézségekkel jár s attól lehet tartani, hogy a felette korán beállott hi­­­­deg időjárás a fiatal vetésre nézve is rossz következ-­­­ményű lehet. A gabnapiac­on a lefolyt héten élénk volt a forgalom. Az Amerikából, Angliából és Francziaor­­szágból az ottani árak emelkedéséről naponként érkező hírek az itteni eladókat is az árak emelésére indítot­ták ; a malmok élénkebb vételkedvet mutattak és da­czára annak, hogy igen tekintélyes raktár­készletük van, nagyban vásároltak. Az üzérkedés is igen mozgé­kony volt, minek következtében az árak naponkint ma­gasabbak lettek, úgy, hogy a múlt heti árakhoz képest imázsánkint az ár 1 ft. 35—45 krral emelkedett. A forgalom 130.000 mm. volt, melyből 20.000 mm. kivi­telre és üzérkedésre esik. Szokványbuza szintén emel­kedett tavaszra 1 fttal, őszre 1 ft. 10 krral, előbbi 15 ft. 80 kr., utóbbi 15—15 ft. 10 krral záratott. — Rozs nagy keresletnek örvendett s ára gyorsan szökött föl­felé, e hét kezdetén 9—9 ft. 20 kr. volt s végül 10 ft. 40—10 ft. 60 krra rúgott, s ezen áron is nehezen kap­ható, forgalom 12.000 mm. — Árpa hosszabb idő óta el volt hanyagolva, most takarmány-árpa 30 krral emelkedett, mig viszont finom árpa csak szilárd lett, de árban nem emelkedett; az üzlet 5000 mmázsára szorítkozott s takarmány-árpa 6 ft. 80—7 ft. 20 kr., közép minőségű 7 ft. 90—8 ft. és finom 8 ft. 50—10 ft. 50 krral vásároltatott. — Zaba hét folyamában 50 krral emelkedett; áru nem igen van a piaczon s igy a forgalom korlátolt volt s alig rúgott 4000 mmázsára ; fizetett árak 6 ft. 60—80—90 kr. készpénz mellett mmázsánkint. —­ Tengeri nem hozatott a piaczra, ára emelkedik ; bánáti 7 ft. 50—70 kr., másnemű 7 ft. 40—50 kr., forgalom 6000 mm. — Káposzta­­r e p c z e nehány krral szintén emelkedett, de nem volt jelentékeny forgalom, minthogy jó és egészséges áru nem igen van a piaczon s a mi van, az is szilárd is kezekben tarteatik. — L­­­s at: A lefelyt héttonnaj liszt­árak is naponkint emelkedtek, ugys,. hogy a hét végén finom liszteknél 1 ft. 50 kr., fekete­ liszteknél 2­ ftnyit áremelkedés állott be; arra számítanak, hogy az emel­kedés még nagyobb lesz. A külföld az üzlet élénkítésé­hez nem csekély mértékben járult, miután úgy azon­nali, mint későbbi szállításokra nézve finom lisztben jelentékeny kötések történtek­ Angolországgal.. Kenyér és barna lisztek iránt élénk volt a kereslet s ezen fajok­ban nagy volt a kelet. Lisztárak : Ö.sz. 26 ft., 1. sz.. 25 ft. 40 kr., 2. sz. 24 ft. 800kr., 3. sz. 24 ffo.20 kr., 4 sz. 23 ft. 50­ kr., 5. sz. 22. ft., 6. sz. 21 ft.. 50 kr., 7. sz. 20 ft. 50 kr., 8. sz. 19 ft. 60 kr., 87a. sz. 17 ft., 83. sz. 15.ft., finom korpa 5 fk, durva.4 ft.—Hüve­lyesek i­ránt a lefolyt héten nagy volt a kereslet, de hiányzott a hozatal. Bab nagy és fehér 7a fttal emel­kedett s MD*ft. 25—10 ft. 50 krral adatott. Törpe bab 11 ft. 25—11 ft. 50 kr., tarka 1 fttal emelkedett 7 ft. 50—8 ft., barna 11 ft. 50—11 ft. 75 kr. Régi: bab, nagy fehér 9 ft. 50—9 ft. 75­ kr. — Köles nagyon csekély mennyiségben van s 25 krral emelkedett 1 6 ft. 75—7 ft. — Köleskása 7a.—7* fttal magasabbra rúgott, göngygyel együtt 12­ ft. —Bors­ó magyar 12 ft. 50—13 ft. morva borsó 1,7 ft. 50—18 ft. — Lencse: Kicsiny magyar 13 ft. 25­—13 ft. 50 kr., nagy magyar 14—14 ft. 50,kr., morva 24—25 ft. — M­ák : imázsánkint 2 fttal emelkedett; szürke magyar 28—29 ft., kék 33—34 ft., morva 36—­37 ft. — Kö­mény 35—36 ft. Lenmag 14—14 ft. 50 kr. — Kendermag: uj szürke 9 ft., világos zöld 9 ft. 25 —9 ft. 50 kr. — Dió: legfinomabb fajta 1 fttal olcsóbb lett s 16—17 ft., silányabb fajta 13 ft. 50—14 ft. — Szilva: Élénk üzlet mellett szerbiai 17 ftcról 17 ft. 75 krra emelkedtek, bosnyák 18 ft. 75—20 ftra. — Sz­i­l­v­ai 7 : Bánsági áru 26—28 ft., szlavóniai uj áru 32 ft., régi áru 18—21 ft. — Repczeolaj 1—1 ft. 50 krral emelkedett métermázsánkint, de a vásárlás pusztán a fogyasztásra szorítkozott: nagyban 32 ft. 50—33 ft., kicsinyben 33 ft. — Lenmagolaj 50 krral olcsóbban volt kapható, belföldi 38—39 ft. 50 kr., 39—39 ft. 75 kr. —­Petroleum nagy mennyiségben hozatott a piaczra, minek következtében ára 25 krral csökkent, nagyban 16 ft. 50, kicsinyben 17—17 ft. 25. — Disznózsír mérsékelt forgalom mellett 2 frttal emelkedett, minek oka azon körülményben keresendő, hogy a hizlalási költségek nagyobbodtak a nyersanya­gok drágulása következtében ; a hét végén hordó nél­kül 46—47 ft., hordóstul 49—50 ft. — Szalonna: I. r. fehér táblaszalonna 44—45 ft., füstölt 50—51 ft. Szesz: Uj módszerü 32 ft. 50 kr.—33 ft., régi 34 ft. 50 kr.—35 ft., finomított 35—35 ft. 50 kr. — Borkő: Magas fokú 60—62 ft., hulladék 54—57 ft. — Mész tisztított 33—34 írton, viaszméz 28 írton kapható. —• Viasz: Rozsnyói 122—124 ft., más magyar 130 ft. — A gyapjuüzlet rendkívül lanyha volt a lefolyt héten ; vevő nem jelentkezett a piaczon s igy kötések sem történtek. A hangulat lanyha, az árak inkább név­legesek és pedig a vásárlók előnyére. Sertésüzlet. Az I. magyar sertéshizlaló s előlegező részvény­társulat jelentése szerint e héten nagyobbára nehéz minőségűek vásároltattak, s az árak kilogrammként 2 krral javultak. A spekulácziós üzlet is élénkebb volt, s nehéz marhára vonatkozó több kö­­sek november második felére 42—43 krral jöttek létre. A jegyzett árak következők: magyar 280—340 klgr. 407a—417* kr., 200—250 klgr. 42—43 kr. 140-180 klgr. 44—447a kr., szerbiai könnyű 397a—41 kr., oláh 397a—42 kr., tüskés 3972—407* kr. kilogrammkint tiszta súly. — T­a­karmány árak: Tengeri kész­let 7 ft. 10 kr. Árpa 6 ft. 70 kr. a városi raktárak­ból, métermázsánkint, készpénz mellett. Marhavásár. Az október 16-án tartott heti mar­havásárra felhajtatott 2387 nagy és 3703 apró marha. Eladatott : 91 bika drbja 65—185 frt, 706 ökör párja 160—315 frt, 1174 vágó­tehén 140 206 frt, 180 fejős­tehén drbja 80—216 frt, 234 bivaly párja 130—170 frt, 152 borjú drbja 26—40 frt, 3500 birka párja 13—17 ft. Ökörhús 100 klgrm 48—51 frt, tehénhús 46—49 frt, borjúhús 60—90 frt., bivalyhús 42—47 ft., nyers szalonna 43—45 frt, sertészsír 46—48 frtig. A budapesti ipar állásáról. A héten a férfi- és nő­szabók, divatárusok, bádogosok, bábsütők, fehérnemű árusok, esernyőgyártók, kádárok, kosárfonók, szűcsök, czipészek, könyvkötők, kovácsok, lakatosok, üvegesek, fazekasok (kályhacsinálók), paplanosok, továbbá a rö­vidáru-üzletek meglehetősen el voltak foglalva. A szü­ret a budai oldalon jóformán befejeztetvén, különféle edényeknek és hordóknak elég jó kelete volt; a szőlő­kivitel egyre tart, bár már a végét járja. A segédek száma mindenütt szaporodott; legtöbb segéd szabók­nál, bádogosoknál és kádároknál nyert elhelyezést. A szállókon aránylag kevesebben fordulnak meg, mint máskor. Ezenkívül csatornázások és sírboltépí­­tések, kövezések, továbbá városi és rendőrségi szállí­tások (ez utóbbiak lábbeliszállításokra vonatkoznak) foglalkoztatták az iparosokat. A munkások átalában kaphatnak foglalkozást. Végül meg kell említenünk a kormány azon elhatározását, hogy a diósgyőri vas­hámort bessemer-aczél gyártására is berendezi. Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. /Lakása: Egyetem-tér 6 szám.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék