Politikai Ujdonságok, 1879 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1879-10-22 / 43. szám

43. szám. 1879. xxv. évfolyam. POLITICÚJDONSÁGOK: kifosztva (70 írt pénze is volt) hagyták vérben fagyva oda. Heggel egy vasúti gépsütő a város felé haladtában lelte meg az eszméletlen állapotban fekvő szerencsét­lent, kit azonnal kórházba szállítottak. Életéhez a leg­kisebb remény sincs. A rablógyilkosok áldozata 67 éves, 14 gyermek atyja. Eddig három gyanús embert fogtak be. Rablóbanda garázdálkodik a fehérmegyei Gárdony körül a velenczei tó mellett. A banda vezérét Bihari­­nak­ hívják. Legújabb hős tettét Gárdonyon vitte vég­be, a­hol fényes nappal állított be az ispánlakba, s szé­pen megkérte az ispán urat, adná oda, a mi pénz ke­rül a háza táján. Biharinak már a neve is oly félelmes, hogy ellenállásról szó sem lehetett; a pénzt megkapta szó nélkül, megköszönte gavallérosan s azzal elvágta­­tatott a tó ingoványai felé. Egy uzsorás meggyilkoltatása. A „Bereg“ írja: Friedmann Wolf szkotárszkai lakos Galicziából a szmozsai vásárról hazafelé jövet Opericz határának szomszédságában, a­mint a határt a Kárpátokon át­lépte, ismeretlen tettes által szeptember 30-án főbe­­lövetett. Az agyonlőtt évekkel ezelőtt csalás bűnténye miatt a munkácsi fegyintézetben volt bezárva, onnan büntetésének kiállása után a volóczi völgyben telepe­dett meg és csakhamar meggazdagodott, de a népet teljesen tönkretette s igy hihetőleg a sok koldusbotra juttatott valamelyike bosszúból a nép örömére gyil­kolta meg a vidék e vérszopó pióczáját. Rejtélyes gyilkosság. Fehér megyében, Martonvá­­sáron az uradalmi park mellett egy ismeretlen urasan öltözött férfi­ holttestet találtak. A test arcza és melle egészen el volt égetve, úgy hogy arcz vonásai nem voltak kivehetők. A szerencsétlen megfojtás által öle­­tett meg, s gyilkosai csak azután égették el arczát, nyilván azzal a czélzattal, hogy rá ne lehessen ismerni. A test Martonvásáron eltemettetett s a rejtélyes ügy­ben megindították a nyomozást. Agyonlőtt dsidás. Sáros-Patakon három dsidás a szőlők aljában leszállt lováról, s a szőlőt zsákokra kezdték szedni. A csősz, egy kiszolgált huszár, hiába kiáltozott rájuk, akkor aztán közéjök lőtt, s egyik ka­tona ott is maradt. A sörétek nyakán találták s életé­hez nem sok remény van. Öngyilkosság Szegeden. Szabó József békési szár­mazású fiatal­ember agyonlőtte magát vízzel töltött pisztolylyal Szegeden az „Arany bika“ vendéglőben. Az iszonyan eltorzított holttestnél csak kis iratcsomót találtak, melyből kitűnik, hogy az öngyilkos békési illetőségű, 26 éves, foglalkozására nézve gyógyszerész­segéd volt. Két levelet is hagyott hátra , egyet a rend­őrséghez intézve, a­melyben azon kérésének adott kifejezést, hogy földi maradványait temettessék el a legszegényesebben, mert az felel meg az ő nagyon sze­gény sorsának. A másik levél egy levelezési lapon néhány megható sort tartalmaz, melyben öngyilkos­ságáról értesíti Nagy-Váradon tanuló fivérét. Ebben kijelenti, hogy öngyilkosságának oka életuntság és gyógyíthatatlan betegség. „Ne átkozz el, — írja öcs­­cséhez — inkább imádkozzál szegény bűnös lel­kemért.“ Mérgezési jelenet a törvényszéki teremben. A bécsi orsz. törvényszék egyik tárgyalási termében e hó 16-án izgalmas jelenet folyt le. Königstein Jakab tőzsdeügy­nök, ki ellen neje szül. Wichs Sarolta színésznő váló­­pert indított, a tárgyalási teremben, hol a törvény­szerű békéltetési kísérletre kellett megjelennie, foszfor­oldatot ivott s rögtön ájulva rogyott össze. Mindez oly gyorsan történt, hogy alig vette észre valaki.JA szeren­csétlen veszélyes belső égési sebeket kapott s még élve szállíttatott a kórházba. Königstein 30 éves­­ neje az­zal vádolja, hogy az ő egész vagyonát aránylag rövid idő alatt könnyelműen eltékozolta. Öngyilkos nagykereskedő. Topali trieszti gabna­­kereskedő szerencsétlen üzleti vállalkozások következ­tében kivégezte magát. Az ottani piaczon kívül a budapesti is erősen érdekelve van veszteségei által. Topali az itteni piac­on mintegy 30—40,000 méter­mázsa gabnát adott el, de kötelezettségeinek meg nem tartása előreláthatólag nem lesz mélyebb hatással az üzletre, mert a katasztrófát már jó ideje előre sej­tették az itteni piaczon. Rablás a vasúton. A Bécs és Verona közti gyors­vonaton e hó 19-én este az olasz földön Peri és Ceraino közt két rabló megtámadott egy másodosztályú kocsit, a koupében ülő utasoktól elvettek 30 napoleondort és egy arany órát, azután leugrottak a vonatról és elme­nekültek. Gyalogló törpe, kis, alig 3 lábnyi­t( szerkesztőségében, s gyezgesse, merre a kis ember — hozzá Konstantinápolyból gyobb rendben volta is. Panasza van a­­ hogy pénzért kapó bámulják és kinevet; bél s ezért megyen . A farkasok Mára rodtak, hogy fényes lakodnak a falvakba­n.-Sziget és Farkasi Fornwald Antal gaz. Foglalás a rozs­­rozsnyói püspök ját, jóllehet ez szécsi járás s szittetni. Miv­ ak arta megtér nála, a szóig 1 200 frt értékl Zsugori­­ 7-én hunyt el 64 éves lánya, hóban nyomo, nagy ünnepek sírboltot épitti sóra, ezer forin beli özvegyeké A lakást délután, mikor tánczmester és gáns úr lépett­­ egy úri tanitvá­ nyét csakhama hogy a lakást a W. — nem kiad be uj lakó, mer „Nos, és ép el szaváról W. ki kintve a szobák. A „Világkri száma a Pon­ti detik szét azo­­púnkra m­egrei­lágkrónika“ e Egy eltemet 2. Az Izis-temp maradványai Pc 5. Sütőműhely. 6 theatrum csarnok — Szerelem és diákélet a 16- os — Adomák Mikk­­ben. — Elefánt ! Nagy-Váradon a napokban egy­re jelent meg az egyik ottani lap érképet kért, hogy abból följe­­közelebbi ut Morvaországba. R ég nyomoru lábú — egyenesen­­ — gyalog. Irományai a legna- Gyalog megyen Morvaországba igaz vendégszeretet ellen. Nem­volna valamit, de mindenütt Ezért jött el Konstantinápoly­­ig Morvaországba, vasmegyében annyira elszapo­­ltval is a legvakmerőbben bet­­­ámadásokat intéznek. Nemrég közt épen délben tépték szét prát. püspöknél. Schopper György r­­. -püspöki uradalmában a Sajóhid­­­spök kötelessége lett volna, a rima­­,a birói hivatala volt kénytelen elké­­szonban a püspök a költségeket sem szeptember 22-én fo ist tettek lefoglaltván 200­­ birkaürut fényes temetés. Kis-C Ben­e­hó­eth Anna, egykori gi­lági tiszt csinos házát bérbe adv gy kuny­­it, szegényesen öltözk. ,­ s csak evett húst, mig pénz magának nyolczvanegy forintot .Saczkopor­­pedig misékre, kórházra s község-­i árvákra hagyott. Ó gróf Andrássy. Pár nap előtt egy a budai Andrássy-palotában lakó V.­na mellett ült feleségével, egy ele­ibába. A tánczmester azt gondolta,­elentkezik nála ; azonban e vélemé­­t oszlatta a belépő, azt adván elő, íja megnézni. „Óh, a lakás — felelt ár nekem felmondták, ide nem jön lakosztályt a háziúr maga foglalja a vagyok az,“ felelt Andrássy, kit­ben is megismert. A gróf megte­­ltávozott. :a“ czimü képes hetiközlöny 43-ik Újdonságok mai számával kül­­dőfizetőinknek, k­a e melléklaü­léseiket már beküldték. A „Vi­­mának tartalma a következő: város (9 képpel: 1. Pompeji utcza. oszlopai. 3. Az amphitheatrum éjiben. 4. Borkereskedő czimere. A gladiator alakja. 7. Az amplfi­ Nyilvános kút. 9. Utczarészlet.Ú­sság Persiában. — Debreczeni ik században. — A földrengésről. Zár életéből. — Árverés a temető­­; tanú. tígyveleg. A czimezés t­ságos epizódot. IV legutóbb együtt a mint nevüket bejt egyszerűen ezt irt. Egy párisi lap beszéli a mulat­ón Leroyer és Lepére miniszterek ják be Olaszországot, szokás sze­­rzték a vendégkönyvbe. Leroyer I,Leroyer Páriából“. Lepére azon­ban jónak látta a kvetkezőket bejegyezni: „Lepére az ő exczellenczia minisztere“. Midő­kezett, mindkét­­ szobájáért csak 20 azért 50 frankot­­ ezután sajnálta,­­ meg magát. A kivégzett fej­ben van még Suffo feje, melyet 1544-­ hia parancsára felső porban volt elásva a franczia köztársaság belügy­­izután az elutazás ideje bekövet­­megkapta számláját. Leroyer skot fizetett, mig Lepére ugyan­kénytelen fizetni. Lepére csak oly hosszú titulussal tisztelte negyedfélszázad óta teljes épség­­i herczeg, Greg Janka atyjának svágtak le törzséről Tudor Má­­rtes miatt. A fej tölgyfafűrész­­zért épen maradt, csak mintha tímárok dolgoztak­­­na rajta. Arczvonásai ugyanazok, melyek Lodge híres­­hívében láthatók, szemei, fogai teljes épen s nyaká­t még látni a kettős bárdcsapás nyomát. A rettenet­ , álomrontó fő most pléhbodoz­­ban London egyik i­gi templomában őriztetik s min­denki kézzbe veheti, s ki akarja. Hét férje volt, tiszteletreméltó Abbott asszony­nak Amerikában s­­ hetediket is eltemette s most már a nyolczadikra váll Mint leányt Miss Williamsnak hívták s férjeinek évei sorrendben igy hangzanak: Traux, Biggs, Far­row, Wallace, Barry, Pratt és Abbott. 82 éves volt négy évvel ezelőtt, midőn a 78 éves Abbotthoz nőül ment, de azt is túlélte. Minden­esetre ritka nő. Furcsa merénylet az olasz miniszterelnök ellen. A vasúti vonaton, melyen Cairoli miniszterelnök köze­­lebb Rómába utazott, valaki Pescara mellett merény­letet követett el. Olyan különös petárdát vetett a vonatra, melynek elsülésétől nincs mit tartani, s mely azonban nem a miniszter kocsiablakát találta, hanem egy mellette levő ablakot. A petárda külseje papiros­ból volt. A rendőri jelentés a vétség elkövetőjét „disz­nó”nak nevezi. Kellemes küldetés. Angliában az a szokás, hogy a­ki egy szerencsésen bevégezett hadjáratról hoz sürgö­nyöket, 500 font sterlinget kap jutalmul. Lord Gilford volt ezúttal a szerencsés, a­ki a zulu háború szeren­csés befejezéséről szóló sürgönyöket Londonba hozta. Október 9-én ért Plymouth­ba, s onnan külön vonaton vetett Londonba, s a sürgönyöket azonnal átadta a hadügyminiszternek. A difteritisz és a vereshagyma. Kolozsvárról írják a „Közegésszégi Kalauznak“ : Sajátságos megfigyelést tettünk többen a városunkban egyre uralgó roncsoló toroklobra nézve. Több esetben tényleg konstatál­­tatott, hogy oly házakban, melyekben magyarok s oláhok közösen laktak, míg a magyarok nagyrészt a betegségbe estek s sokan el is haltak, addig az oláh gyermekek közt, daczára, hogy azok a magyar gyer­mekekkel együtt játszadoztak, a difteritisz nem mu­tatkozott. Ezen mindenesetre feltűnő körülményt sokan abból magyarázzák, hogy az oláh gyermekek nagyon eszik a vereshagymát. Jó lenne ez iránt más­felé is megfigyeléseket tenni. 513 MAGYAR GAZDA. Franczia tőkepénz Magyarországon. A múlt héten két új pénzintézet alakult Bu­dapesten, franczia tőkével: a „Magyar-fran­­czia biztosító részvény­társaság“ és „Fonciére általános biztosító társa­­sá­g“. Mind a kettő ugyanazon téren mozog, s ek­­kép vetélytársak. A „Fonciére“ alakulása e hó 15-ikére volt kitűzve, s a másik, hogy ezt megelőz­hesse, előtte való este, jobban mondva, éjjel ala­kult meg, esti 11 órakor tartván meg a gyűlést. Francziaországban óriási tőkék hevernek, alig jövedelmezve 1—2 perc­entet. A párisi banká­rok tehát kedvezőbb piaczot keresnek, úgy látszik, hogy a Bécsben tett tapogatózások nem ütöttek ki kedvek szerint, s eljöttek Budapestre. A két ver­senyző csoport élén Soubeyrant és Bontoux ismert pénzemberek állanak. A két biztosító inté­zet felállítását megelőzőleg a franczia tőkepénz már más téren is puhatolózott. Emlékezhetünk, hogy Szegednek franczia bankárok kínáltak kölcsö­nöket. Ezenkívül van még többféle terv és ajánlat vasútépítésre. Szóval, franczia tőke kezd szere­pelni Magyarországon, s új alapítási korszakot ké­szül létesíteni. Hogy mily hatása lesz állami hite­lünkre, közgazdasági állapotainkra, ez a jövő titka. A közönséget megilleti az óvatosság, mert sok példa figyelmezteti erre. Az idegen tőke eddig nem valami bizalmat gerjesztő alapításokat művelt. A „Pesti Napló“ kö­vetkezőleg sorolja föl a lefolyt húsz év alatti ide­gen alapításokat: „Meg sem említve az anglo-, a franko-bankot, csak a biztosítás terén alakult azon társaságokról kívánunk megemlékezni, melyek már a kimúltak örök álmát aluszszák. Valahányszor a létező bizto­sító társaságok egyike vagy másika nagy osztalé­kot adott, mindig nagy kedvet nyert a vállalkozási szellem és a spekuláczió. Társaságok keletkeztek, mint közvetlen biztosítók, mint csak a viszontbiz­tosítással foglalkozók, így keletkezett a „Hungá­ria“, a „Nemzeti“, a „Hunnia“, az „Erdélyi köl­csönös“, a „Kelengye“, a,,Kronos“, a „Kármentő“, a „Kölcsönös“, a „Nemzetközi“, a „Hajnal“, a „Centrale“, a „Haza“, a „Viktoria“, a „Tisza“, a „Mercantile“ stb. Hol vannak most ezek ? Rövid tengődés után a két utóbb említett társaság kivéte­lével, mind elbuktak, sírva néző és pörlekedő, ré­szint beperelt­­ feleket és részvényeseket hagyva maguk után. És a nagy garral, a Klapka tábor­**

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék