1880, Távirda (A Magyar Királyi Távirászati Rendeletek Tára 11., 1880. 1-18. szám)

1800-04-08 / 4. szám

a. un. Icir. TÁVIRÁSZATI REIVDELETEK TÁRA. — Kiadja a füldmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. ministerium — 4. szám. 1880. Április 8. Rendelet. j Verordnung. S281/IX—1880. Miután az uj díjtáblákban a távirási dijak, már a londoni nemzetközi távirdaszabályzat XXI. czikke 3-ik pontja alapján számítva, van­nak kitéve, ennélfogva az Európán kívüli forga­lomra való tekintetből eddig gyakorlatban volt meghatározása azagiopótléknak meg­szűnik és f. évi april 1-től kezdve minden for­galomban a díjtáblákban kitett dijak minden agiopótlék nélkül papír vagy ezüst pénzben sze­­dendők be. Da in den neuen Tarifzusammenstellungen die Taxen bereits auf Grund des Art. XXI Punkt 3 des internationalen Telegraphen-Reg­lements berechnet sind, so hat es von der bis­herigen Bestimmung des Agiozuschla­ges für den Verkehr mit den aussereuropäi­­schen Staaten das Abkommen zu finden und es sind die daselbst angesetzten Taxen vom 1-ten April 1. J. au, für den gesammten Verkehr ohne I jede Agiozuschlag in Papier- oder Silbergeld I einzuheben. Pótlékok a vonalrendliez.I Ergänzungen zur Liuienordnung. 5049/IX—1880. A vonalrend 130. lapján javítandó .Die Linienordnung ist aut Seite 130 zu rektifiziren : Magyar észak­keleti vasút Nyíregyháza—Ungvár Csap (beírandó — ist einzutragen) Ung. Nordost­bahn. S. A. Ujhely—Királyháza Beregszász (törlendő — ist zu streichen) Csap (beírandó — ist einzutr a g e n). Budapesten, 1880. február 25.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék