Katolikus elemi tanítónőképző intézet, Pozsony, 1900

ismerjék meg; ez pedig heti két órában ép oly lehetetlen, mint a költői művek elméletének olvasmányon alapuló tanítása a III. osztályban heti 2 tanítási órában. Ilyenkor a tanárnak két rossz közül kell választania: vagy igen keveset olvastat és pusztán elméletet tanít, vagy pedig a tananyagnak csak felét végzi el kellő alapossággal. Az új tantervjavaslat évi 40—40 órával toldja meg a magyar nyelvi és irodalmi órák számát a III. és IV. osztályban; ez a szaporítás már lehetővé teszi, hogy a növendékek jóval többet olvassanak. De nem egy esztendő alatt kell a magyar irodalom tör­ténetét, vagy a költői művek elméletét a tanítóképzőkben meg­tanítani, hanem mind a négy tanév alatt arra kell törekednie a tanárnak, hogy folyton gyűjtsék az anyagot, nem a képesítő vizsgálatra, hanem az egész életre. Ezt a tervszerűséget látom én, bár nem minden hiány nélkül keresztülvíve, az új javaslat irodalmi, olvasmányainak kijelölésében. Mire a növendék a III. osztályba kerül, olvasott már dalt, ódát, elegiát, mondát, regét, legendát, nép- és műballadát románczot, költői elbeszélé­seket és leíró költeményeket; némi fogékonyságot is hoz magá­val a versformák iránt, érzi inkább mint érti a ritmus és a rím zenei hatását, s a költői művek tárgyi, szerkezeti és elő­adásbéli szépségeit is kezdi megérteni, nem csupán azok etnikai alapjait. Ily előtanuomány, helyesebben olvasottság után jut idő elég három tanítási órában eposzok és drámai művek olvastatá­­saira, alapos és kimerítő fejtegetésére. Mire pedig a negyedik osztályba lép a növendék, olvasott Zrínyi, Berzsenyi, Kölcsey, Kisfaludy, Vörösmarty, Tompa, Arany, Petőfi, Gyulai, Mikes, Horváth M., Szalay L., Salamon ,„ Kemény Zs„ Kossuth, Deák és Greguss A., Jókai, Mikszáth műveiből, — szóval oly anyagot hoz magával ebbe az osztályba, melynek alapján az irodalomtörténet egyedül czélravezető tanítása megkezdhető. E tervszerűség mellett is az olvasmányok tervezetében nem kis hiányt találok. Bár az iskolai tanterv céljának nem tekin­tem, hogy az összes olvasmányokat egytől-egyig előírja, — e tekintetben a jó tankönyv, klaszikusaink olcsó iskolai kiadásai, az ifjússági és közi iskolai könyvtárak ügyes vezetés mellett való használata pótolni fogja a tanterv ez utasításait, — mindazon­által kívánatosnak tartanám, hogy a tanterv az első és második osztályban is egy vagy két főolvasmányt jelöljön meg, mint a harmadik osztályban Bánk bánt, illetőleg Kisfaludy K. vígjáték

Next