Prágai Magyar Hirlap, 1924. április (3. évfolyam, 74-98 / 522-546. szám)

1924-04-11 / 83. (531.) szám

Péntek, április 11.& tegye. Az értekezleten igen fontos kijelentések hangzottak el különösen abban az irányban, hogy a még hivatalban levő ruszin tisztviselőket „meg­bízhatóbb" cseh tisztviselőkkel cseréljék ki. A ruszin népnek azt a részét, amely a kommunis­tákra szavazott, az adóterhek könyörtelen be­hajtásával akarják letörni. A közmunkák beszün­tetésének ötlete igen kedvező fogadtatásra talált, valamint a rendőrhatóságok fokozottabb működé­sének elrendelése is, különösen politikai tekintet­ben. Az értekezlet után Rozsypal azonal Prágába utazott, hogy a cseh agrárok kívánságait előadja. Bomlik a r­aszimszkói polgári párt­ i választási bizottságban leadott szavazata ér­vénytelen Ungvár, április 10. (Ruszinszkói szerkesztőségünktől.) A polgári párt meghatalmazottja az Országos választási bizottságban az őslakosok autonóm pártját meg­illető mandátumot szavazatával a cseh agrárok­nak játszotta át. Ámde ez a meghatalmazott, Székely Pál nem cseh-szlovák állampolgár, nem is szerepel a választói névjegyzékben és így a választási bizottságban leadott szavazata is érvénytelenné vált. Ez az érvénytelen szavazat segítette tehát hozzá a cseh agrárokat a­­hoz, hogy ideig-óráig egy képviselői mandátumuk legyen. Ez az eset nagy felháborodást keltett még a polgári párt egyes tagjaiban is. Hibáztatták a pártvezetőséget, hogy ebben a fontos ügyben elmulasztotta a párt vezetőségi ülést összehívni, aminek az a kö­vetkezménye, hogy a párt most úgy tűnik fel, mint amely a kormány járszalagján halad és minden kormányparancsot végrehajtani köteles. Ezt a lealázó helyzetet a csekély számú párt egy jelentékeny töredéke nem hajlandó tovább tűrni és mozgalom indult meg, hogy az eddigi politika likvidálásával a párt végleges­­ szétzüllésének ele­jét vegyék. Az emiatt összehívott gyűlés a na­pokban fog lefolyni és előreláthatóan nagyon vi­haros lesz. Retorzió a nagy bukás miatt Mármarosból érkező jelentések szerint Bog­dánban a választás után a községi bíróval és a csendőrökkel összeszedették azokat, akikről fel­tételezték, hogy a kommunista pártra szavaztak és megeskették­ őket, hogy csak tévedésiből sza­vaztak a kommunista pártra. Eskü alatti vallo­másukat aztán jegyzőkönyvbe foglalták. A rab­ói erdőigazgatóság retorzióképpen az összes kincstári mun­kákat beszüntette. Az erdő­­igazgató a nagy bukás után azonnal Prágába utazott, valószínűleg azért, hogy beadja lemondá­sát Rabon különben nagy „tisztogatást"* végez­nek a választások óta. Egyre-másra előfordulnak a huszonnégy órás lejáratú kiutasítások. A mármarosi körzetben bárki is fordul a helyi hatóságokhoz, ügye elintézetlen marad. A szolgabírák az ügyes-bajos embereket egyszerűen elutasítják azzal a kijelentéssel, hogy „menjenek az egyesekhez vagy a négyesekhez". ■A hatóságok a görögkatolkusokat sem része­sítik kellő védelemben. Akna­rad­on a pravoszlá­vok erőszakkal elfoglalták a görögkatolikus templomot A főszolgabíró rendeletére a csendőr­ség a templomot lecsukatta és most egyik fél sem használhatja. Kusnicán a pravoszlávok egy éjjel Hudicskó István lelkész lakásánál, összes ablakait kövekkel zúzták be. A támadók ellen még eljárás sem indult meg. Más helyütt — pél­dául Irán — meg a pravoszlávokat üldözik, amiért a cseh agrárok helyett a Gagatka listájára szavaztak. A hatóságoknak ez az eljárása az ellenzéki hangulatot m­ég jobban fokozza. A cseh nyelv „védelme" Ruszinszkóban Az elmúlt hét végén az ungvári rendőr-igaz­gatóság sürgős ankétra hívta meg az ungvári nyomdatulajdonosokat Az ankéton Huber rendőr­igazgató előadta, hogy a cseh elsősorban a nyomdák kötelessége. nyelv védelme Azt tapasz­talta ugyanis, hogy a plakátok, brosúrák, étlapok és röplapok cseh szövege botrányosan rossz. En­nek pedig az az oka, hogy az ungvári nyomdák nem fektetnek kellő súlyt a cseh nyelvre és kor­rektorok hiányában a cseh nyelvű közlemények hibáktól hemzsegve jelennek meg. Az ankétot avégből hívta egybe, hogy a cseh nyelv védel­méről tanácskozzanak, mivel egy korm­ányzósági rendelet fog megjelenni, mely a cseh nyelv vé­delmét a rendőrség feladatává fogja tenni. A rendőrség pedig a rossz cseh nyelven szövege­­zett nyomtatványokat a cseh nyelv védelme ér­dekében el fogja koboztatok Ezért azt ajánlja a rendőrigazgató a nyomdatu­lajdonosoknak, hogy minden csetnyelvű nyomtatványt, mielőtt ki­nyomtatnák, küldjék el a rendőrigazgatóságra, ahol azt felülvizsgálják és kijavítják. Miután a nyomdatulajdonosok a rendőrigaz­gató előadását (mely a magyar nyelv elleni epés kifakadásban nem szűkölködött) meghallgatták, a Földesi-nyomda képviselője, • Bobulszky Antal lap­­szerkesztő szólalt föl és figyelmeztette a rendőr­­igazgatót, hogy Ruszinszkóban van, ahol elsősor­ban a ruszin nyelv istápolásáról kell gondoskodni, mert ezen a téren valóságos nyelvi anarchia uralkodik. Egy orosz nyomda képviseletében Cur­­kanovics szerkesztő éles kritikában részesítette a rendőrigazgatóság helytelen orosz feliratait, vala­mint a korrektornak ajánlott ,sk­ála­ügyi referátus ukraji­záló törekvését. A cseh nyelvnek szerinte ezen a területen csak közvetítő szerepe lehet. A két és félórás ankét minden eredmény nélkül vég­ződött Az erős kéz politikája a napokban fontos értekezlet volt a kor­mányzóságon Rozsypal helyettes kormányzó el­nöklésével, melyen a választások tanulságait még mindig el nem ismerő cseh agrár „vezérek" vet­tek részt. A cseh agrárok még mindig azon áb­rándoznak, hogy Ruszinszkóban minden ellenzéki szellemet csakis az erős kéz politikájával lehet letörni. Indiszkréció folytán nyilvánosságra ke­rült, hogy a párt nem­ kevesebbet akar, mint azt hogy a kormány úgy a magyar ellenzéki pártok, mint a ruszin ellenzék exponensei ellen a leg­kíméletlenebbül járjon el. Különösen az adózás terén kövessen el mindent hogy őket tönkre­ Tizenf­atórás Ölések i magyar imműéMiMm Reggel 7-től éjjel 12-ig tartó üléseken tárgyalják a szanálási javaslatokat Budapest, április 10. (Budapesti szerkesztőségünk telefonje­lentése.) A nemzetgyűlés tegnap esti folyta­tólagos ülésén P­e­s­t­h­y Pál igazságügyminiszter szó­lalt föl a javaslatok mellett. Hangoztatta, hogy a kormány azért kéri a tizenhatórás ülések bevezetését, mert lehetővé akarja tenni, hogy a határidőre megszabott javas­latok vitája minél szélesebb körű legyen és az ellenzék ne élhessen azzal a kifogással, hogy nem adtak neki elég időt a vitára. Görgey István (egységespárti)­ han­goztatta, hogy az ausztriai szanálási vita mindössze három óra hosszat tartott. A mai ülésen elfogadták az elnöknek azt az indítványát, hogy a javaslatot napi tizen­hatórás ülésekben tárgyalják. A Ház holnaptól kezdve permanens üléseket tart és pedig reggel hét órától éj­jel tizenkét óráig egyórai ebéd megszakí­tással. Az elnök javaslata mellett szavaz­tak 127-en, ellene pedig 33-an. A szocia­lista képviselők közül 20-an, a polgári el­lenzék tagjai közül csak 13-an szavaztak az elnök indítványa ellen. Ebből kormány­párti körökben arra következtetnek, hogy a szélső radikális ellenzék kivételével a polgári ellenzék sem akar akadályokat gördíteni a javaslatok tető alá hozása elé. A mai ülés első szónoka Nagy Vince (Kossuth-párti), a Károlyi­kormány volt belügyminisztere volt, akinek beszédét a szélső baloldal kivételével az egész Ház nagy zajjal fogadta. Az elnök több­­ képviselőt rendreutasított. A nagy lár­mában Nagy Vincének alig lehetett egy-két szavát hallani. Mikor arról beszélt, hogy semmi célja nincs a nemzeti önérzeteskedés­nek, a Ház fölzúdulása olyan elementáris erővel tört ki, hogy az elnök kénytelen volt az ülést felfüggeszteni. Szünet után Nagy Vince folytatta be­szédét és a délelőtti ülé­eit kibeszélte. Kifogá­solja, hogy a kormámy nem kért területi en­gedményeket az utódállamoktól. (Közbeszó­lások az egész Házban, kivéve a szélsőbalt: Magaik okozták a katasztrófát!) A határok megállapításánál nem vették figyelembe Mil­ler­and kísérőlevelét. (Közbekiáltások: A m­a­guk bűne! És van még mersz­e beszélni.) Ki­fogás­olja, hogy a kormány lemondott a Mu­raközről és Szabadkáról. (M­á­d­a­y: 1918-ban beszélt volna így.) A kormány nemcsak a trianoni szerződést, de a Franchet D'Espery- féle fegyverszüneti szerződést is elismerte. (Közbeszólások: Gyalázat, hogy úgy mer be­szélni.) Korányi pénzügyminiszter: Csak a Diiaz-féle szerződés alapján kötöttünk egyez­séget Jugoszláviával. Nagy Vince ezután élesen támadja Bethlent a Romániával kötött egyezményért és azt állíitja, hogy ennek fejében a románok feloldják Bethlen birtokait a zár alól (óriási fö­lháborodás Nagy Vince ellen az egész Házban.) Dar­uváry: Visszautasítja ezt az állí­tást, mert szemenszede­tt hazugság. Ne tessék ok nélkül embereik becsületében gázolni (Sér­tő közbe­szól­ás­ok özöne Nagy Vince felé.) Ezt a hírt már román részről is megcáfolták. Nagy Vince: A javaslatot, a­emlíg ellen­tétes az ország érdekeivel, nem fogadja el. Ezu­tán az elnök az ülést félbeszakította és folytatását délutánra tűzte ki. Az egységes párt értekezlete Az egységes párt ma délelőtt Mayer Já­nos elnökletével értekezletet tartott, amely­nek egyetlen tárgya az volt, hogy az egysé­ges párt tegye lehetővé, hogy a tizenhatórás üléseken a Ház mindig tanácskozóképes számban legyen együtt. A párt képviselői csoportokra osztva fognak az üléseken részt Díszes kiállítású, elsőrangú anyagból készített menyasszonyi kelengyőt rendkívül kedvező árak mellett szállítok s kívánatra teljes kollekcióval látogatást is teszek. GUTTMAN IZSÓ, Kassa Fő­ u. 5. (Schalkház.) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^ venni Mayer János meleg szavakkal emlé­kezett meg a miniszterelnök gyászáról, aki­nek nővére hunyt el. Magyar-jugoszláv tárgyalások A MTI­ jelenti: Magyarország é­s Jugo­szlávia között április 22-én ugyanolyan köz­vetlen tárgyalások indultak meg a még füg­gőben lévő kérdések elintézésére, mint amilyen tárgyalások legutóbb a cseh-szlo­vák és romá­n kormányokkal­ folytak. A ta­nácskozásokat Belgrád­ban és Budapesten egyidőben fogják­ folytatni. Az ú­j olasz követ a kormányzónál Brooik­ Du­rini i Monza gróf, Olaszország új budapesti követe tegnap délben kihallga­táson jelent m­eg Horthy Miklós kormányzó­nál, akinek átadta kormánya megbízólevelét. N­émet-lengyel határincidens Boroszló, április 10. Wolff jelenti borosz­lói lapok közlésére hivatalosan, hogy szomba­ton délelőtt Rawitschtól délre Deutsch-Dam­­me mellett egy lengyel hi­tlenség, mely egy tisztből, egy altisztből és öt közlegényből ál­lott, fegyveresen német területre lépett. Ami­kor a község elöljárósága a fegyverek át­adásiéit követelte, a tiszt fenyegetőség lépett föl vele szem­ben s fegyvert fogott reá. A német kormány emiatt az incidens miatt lé­péseket tett Varsóiban. * \ Menyasszonyi kelengyék áruháza £ *­­­­—'**'**' \ É J ° .rh \ Saját készítményü finom férfi C 3 \ fehérnemű, asztal­ uie í 3 \ térítők és mindennemű lenáru £ < \ . . . ► 3 Árusítás nagyban és kicsinyben * ^mvTffTffTiffmiTumfrrmmmTnfT­mffmmTTTfmvTHí Repülőgép-panama Prága, április 10. Egy cseh lap ma igen érdekes részleteket közöl a nemzetvédelmi minisztérium aerop­­lánvásárlásairól Elmondja, hogy Franciaor­szágból óriási összegekért vásároltak repülő­gépeket és használhatatlan motorokat, ami­nek következtében több pilóta életét vesz­tette. Abban az időben, amikor Franciaor­szág félretette a be nem vált Hispano-Suiza­­motorokat, a cseh-szlovák nemzetvédelmi minisztérium több millió koronáért megvá­sárolta a szabadalmat és több céget megbí­zott azzal, hogy néhány száz ilyen motort állítsanak elő. Az Aero-cégtől, amelytől 25 BMW­-motort vásároltak, később a motorok kedvéért 1916. típusú, régi szerkezetű repü­lőgépek­et rendeltek. A cég egy motorért 90.000 koronát kapott. Az állam ennél az üz­letnél több mint egy millió koronával káro­sodott. Két héten belül elkészül a vádirat a benzinpanamisták ellen A Národni Osvobozeni jelentése szerint a vizsgálat annyira előrehaladt a benzinbot­rányban kompromittált polgári személyek ellen, hogy az ügyészség tizennégy napon belül elkészítette a vádiratot, amely a hiva­talos hatalomra való fel­bujtásra vonatkozó szakaszon fog alapulni­ £?OOOOOOOCOGOOOOOOQOOOOGOQOOOOOOG ialbavg Árpi­ a legjobb cigányprímás és Szlovenszkó feenvence ismét Prágába erkezett s minden este látszik ocxxxmmxjoocmxxxxmxxmjoo ^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ^Easi de Cologne Russe* lEau de CoIognejChypre t | Eau deCologneL’Origan £ < valamint az összes divatos és legjobb ► ◄ minőségű illatszerek, francia szépség- >-3 ápolási cikkek a 1 tm Mamii £ < Kassa, Fő­ utca 49. ► ◄ Vidékre postán szállít. ► vvvvvvvvvvvvvvTvvvvvvvvvvvvvV* Vevőimmel s a vásárló közönséggel tisztelettel közlöm, hogy szünetelt fehérnemű műhelye­méi eb­ből megnyitottam. h­­­ír % Verekedés az assso! alsóháziban London, április 10. Reuter jelenti, hogy az alsóház tegnapi ülésén i a lakások kiüríté­­sérő­l szóló vita során és az ülés befejezése után heves szóváltás tört k­int a képviselők között, mely a tettlelgesiségi­ig mérgesedett d. Fasics lemondása előtt Belgrád, április 10. Tegnap nem történt meg a parlamentnek mára várt egybehívása. A demo­krata Oojek jelentése szerint a parlament szom­baton ül össze, azonban a kormány még a horvát képviselők mandátumainak verifikációja előtt le fog mondani, hogy önmaga hiúsítsa meg a kor­mánynak a parlamentben való megbuktatását. A miniszterválság pár napig fog tartani. A király munkakabinet alakítására törekedik, mellyel fő­ként a radikális párt békíslékeny tagjaira akar hatni. Az akció azonban kevés reménnyel ke­csegtet Belgrád, április 10. Ma délelőtt ülést tar­tott 130 ellenzéki­­ képviselő és­ határozatot fogadtak el­, amelyben megállapítják, hogy a horvát képviselők minpdátiui miamjaik verifiká­lását erőszakos úton késleltetik, hogy a kor­mány a parliament üléseit minden ok nélkül törvényel­lenes módon elnapolja, hogy elő­­törvényellenes módon elnapolnia, hogy ellep­lezze a jelenlegi kormánynak a parlamen­­etb­­enzájki népképviselők tiltakoznak a parla­­menttel űzött kormány szabotázs ellen és felhívják a mértékadó faktorokat, hogy ves­senek véget ennek a szomorú helyzetnek. Minden felelősségiét e­hháríi­tatnak maguikról azokért a súlyos köve­tkeztmény­ekért, amelyeket a kormánynak eljárása az állam­ra és a nemzeti élet fejlődésére nézve ok­vetlenül maga után fog vonni. Rövid táviratok * Krisztiánra. A starting keddi ülésén 79 szavazattal 62 ellenében arra adott felhatalmazást a kormány­nak, hogy az állam a Norvég Bankért tizenöt millió norvég koronás jótállást vállaljon annak a támogatásnak ellenében, melyben a bank a nor­vég kereskedelmet részesíti. Borge pénzügy­­miniszter kijelentette, hogy a Norvég Bank fize­tési k­ép­tel­epségéről elterjedt hírek valótlanok, bankkal szemben való bizalmatlanságra nincs ok­a * London. Az orosz-angol konferencia orosz delegátusai tegnap este Londonba érkeztek. + Berlin. A Germánia jelentése szerint a bajor keresz­tényszociális párt, mely a vasárapi választásokon 23.000 szavazatot kapott, beolvad a centrum­­pártba. * Varsó.­­ Lengyel lapjelentések szerint keresztény nemzeti politikai párt alakult, melynek elnöke­­ Ropp érsek lett. A párt az olasz popularik elveit tartja szemelért és a jövőben a parlamentben mint középpárt akar elhelyezkedni. * Róma.­­ Az olasz választások végső eredménye mind a tizenöt választási kerületből a következő: A választáson 7.628.859 választó vett részt, vagyis a választók 63 százaléka. 1919-ben­ csak 52 és 1921-ben csak 58 százaléka a választóknak sza­vazott. A választók 65,26 százaléka a hivatalos jelölőlistákra szavazott, ebbe azonban nincsenek beszámítva a kisebbségeknek listái, amelyeken­­ szereplő képviselők a fascista kormány mellett­­ foglalnak állást. Giolitti hívei, a liberálisok, 1.07, 1s az alkotmányos ellenzék 1.47, a demokratikus­­ szocialisták 1.5, a populárik 8.96, a republikánu­­­­sok 1.83, a szociáldemokraták 5.83, a maximalis­ták 5.02 és a kommunisták 3.7 százalékát kapták a szavazatoknak, j • -

Next