Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1869 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1869-10-03 / 40. szám

jelentette, hogy nem szándékszik a protestatioban kifeje­zett elveket védelmezni a király előtt. A dogmatikai reac­­tionariusok természetesen az egyházkormányzás terén sem jobbak­­ * Porosz egyetemi statistika. Poroszor­szágon jelenleg kilenc egyetem és egy akadémia van Münsterben, mely utóbbin a theol. kar katholikus. Ezeken működött összesen 790 tanár, köztök 408 rendes, 158 rendkívüli, 224 magán­tanár. E 790 tanár közül a prot. theol. karnál 77, a kath. theol. karnál 26, a joginál 95, az orvosinál 199, a bölcsészetinél 393 van alkalmazva. Berlinben van 167 tanár, Göttingában 103, Bonnban 100, Boroszlóban 86, Halléban 76, Königsbergben 66, Marburgban 59, Kielben 55, Greifswaldban 52, Münster­ben 26. A tanulók száma összesen 7406, köztök 1030 idegen. Ebből esik a prot. theol. facultásra 1144, a kath. thed­ra, 575, a jogira 1352, az orvosira 1644, a bölcsésze­tire 2691. A berlini egyetemben volt 1245 tanuló, a bo­roszlóiban 880, a bonniban 875, a halleiben 838, a göt­tingaiban 794, a königsbergiben 440, a mü­nsteriben 426, a greifswaldiiban 391, a marburgiban 329, a kielib­e 165. lasztás már a királyi megerősítést is megnyerte. E meg­tiszteltetéssel a kitűnő természettudósnak hódolt az egylet. * Tor­dán a közoktatási minisztérium alreáltano­dát szándékszik felállíttatni. E célra a város egy a fő­utcában lévő öt­ezer frt értékű telket, a regalekból 10,000 frtot, és más forrásból is ugyanannyit ajánlott fel. Ma­gánosok adakozása utján begyült 725 frt, s a vármegye is buzgólkodik az ü­gy nagymérvű felsegítésén. * A budai kapitányság egy embert két­nejüség miatt letartóztatott. * Közös iskolák. Hosszú sorát közöltük már az oly kath. városoknak, melyek iskoláikat közöseknek nyilatkoztatták. Ezután alkalmasint a protestánsok kö­vetkeznek. Szabad­ Szállásról értesülnek, hogy a ref. egyházi gyűlés a közös iskolák mellett nyilatkozott, s egyúttal kijelenté, hogy iskola-épületeit, a tanitói la­kokat és az iskolai alapítványokat is átadja a községi iskolának. Nagy-Váradon hasonlókig járt el a ref. egyház, s az iskolaépületeket is átadta a városnak. Ilyen a józan protestantismus, mely az egyházat az emberrel nem helyezi ellentétbe! * A somogyi ref. egyházmegyében az egyh. ker. küldöttség értekezett a gyülekezetekkel az iskolák iránt, s az eredmény az lett, hogy 38 gyülekezet közül 36 iskoláit községinek nyilvánította. KÜLÖNFÉLÉK. * Ft. Nagy Péter erdélyi ref. püspök urat az erdélyi muzeum-egylet alelnökévé választotta, s e va­ Nekrolog. A beregi ref. egyházmegye lelkészeit kevés kivé­tellel csaknem megtizedelte e folyó 1869. évben a kér­lelhetlen halál, mennyiben 64 közül 5-öt ragadott rideg karjai közé. A Trot. lap 21. számának Necrolog rovatában köz­lött n. t. Nagy Pál kerecsenyi lelkész ur után nem sokára julius 16-án a papi hivatásának oly odaengendő ernyedetlen buzgalommal s szigorú pontossággal megfe­lelt ősz nestorát, néhai T. I. Berecki József nagy­beregi lelkész urat szab­tá ki. Kit is egy hó múlva e min­den élőknek utján derceni lelkész s egyházmegyei ta­nácsbiró néhai Szigeti János ur követett, — előbb nagy családi veszteséget szenvedvén, eltemeté ugyanis vejét a mellette segéd­kedett Kölcsey Fe­renc urat, ki annyi sok évi kápláni szolgálat után, mint Mózes a Nébó hegyéről — betekinthetett ugyan ő is az igéjét földére — épen halálát megelőzőleg hivattatván meg szavazattöbb­séggel a szinte halál által megürült tivadari egyházba, — de hogy oda bemehessen a gondviselés meggátlá, áthe­lyeztetése előtt kevéssel amaz örök hajlékokba költöz­tetvén át. S mindezek rövid betegség következtében s csak­nem egymásután hunytak el. De mennyire megdöbbentő vola a legutóbb elhalt lelkésztárs a még csak 42 éves s már is fájdalom néhai Pallagi József beregujfalvi lelkész s egyházmegyei főjegyzőnknek véletlen halála, — ki is még szept. 5-én reggel nem is gyanítva a közellévő részt, felkelt, s önmaga felöltözött az űrnaphoz illő dísz­ben, s igy ezen öltözékében fektetteték az örök nyug­ágyra. — A rögtön jött halál kedves szeretett családja körében s enyelgései közepett lepte meg, — s aminő szende volt teljes élete oly csendes lön kimúlása is, — gyakran panaszlott a különben gyenge testalkatú de kis testben nagy lelket biró férfiú mellfájdalmairól , melynek orvosol hatását e nyári évszak folyamán a gyógy­hatású szinyáki fürdőben is eszközleni megkísérlő, de nem használt az elővigyázatos óvakodás, nem a szi­gorú mérsékelt életrend, valamint nem tarth­ató vissza a neveletlenül maradt 6 árva s szeretett özvegy szivet rázó keservteljes jajja sem. — A sors e súlyos csapását em­beri erő el nem háritható e szerencsétlen aroni család- r A r­ej a. 80*

Next