Protestáns Szemle, 1914

I. Elmélkedések - R. L.: Kicsoda az ember?

érteni az embert a társadalomból is; igaz, h­ogy formál, bélye­gez, elhatároz, de maga a társadalom is csak teremtmény, mert előbb volt az ember s azután jött a társadalom. Sokkal inkább az emberben keresendő az oka annak, hogy miért ilyen a társadalom, mint megfordítva. Mindaddig, míg az embert rajta kívül álló, idegen hatalomból akarjuk megérteni, mind­addig, amíg az ember az életet csak szenvedi s nem alkotja, amíg az életnek tárgya és nem alanya, mindaddig, amíg az ember egymást keresztező természeti erők, vagy más, rejtel­mes élethatalmak véletlen találkozási pontja: az ember meg­marad kínos talánynak, megoldhatatlan rejtelemnek, szomorú, örök kérdésnek. Mindaddig igaza van annak a középkori bölcs­nek, aki így szólt: jöttem, nem tudom honnan, megyek nem tudom hová, élek nem tudom hogyan és miért, é­s csodála­tos, hogy mindezeken nem is csodálkozom. Pedig ez a csodálkozás a mi végső menedékünk, mert ez mutatja, hogy van bennünk még valami ismeretlen, amivel nem számoltunk. Hiába rontottak be életünkbe idegen hatal­mak és szövetkezve saját katonáinkkal, hiába dúltak fel min­dent, öntudatunk, ez a trónja fosztott király, érzi, hogy bár az ellenkezője történik mindannak, amit ő akar, bár nincs hatalmában egyetlen eszköz, de azért ő mégis király, akinek ország, hatalom, dicsőség kell, akit korona illet meg, mert ő született fenség. Nem tárgy, hanem alany, nem folyam, hanem forrás. Érzi, hogy ő úrrá lesz, újra királlyá válik csupán az­által, hogy önmaga akar lenni, mert akkor is szuverén, mikor még csak keresi a trónját. Légy ami vagy! — ez az ember életparancsa. Nézzétek a lélek királyi útját, amelyen trónja lépcsőjéig felhalad! Megérzi erejét, ráismer arra, hogy ez a világ az ő országa, amelyben minden tőle függ. Ő szabja meg a dolgok rendjét és értékét. Ő mondja meg a napfénynek, hogy jó és szolgájává teszi, a fagynak, hogy rossz és ellenségeként el­űzi. ő állapítja meg, mit ér a tenger, a föld, a szél, a gyümölcs, s míg úrrá lesz a természeti erők felett, a föld megváltozik, mert a lélek a maga bélyegét nyomta reá. A sok leigázott idegen hatalom hordozója lesz a lélek gondolatainak, mint a vazallus hordozza a hódító címerét. Lassankint a durva, ősi, h­aotikus természeti világ felett egy új rend, lélektől ragyogó, káprázatos világ támad, amelyben az „első teremtés" anyag­halmaza tisztább, dicsőségesebb létre ébred. Azonban ez még nem az ember királysága. Ez még csak azt bizonyítja, hogy az ember úrrá lehet a világa felett, de nem azt, hogy úrrá lett önmaga felett. Hányan vannak, akik éppen azáltal veszi-

Next