Protestáns Szemle, 1915

I. Elmélkedések - R. L.: Négy arc

Négy arc. (Reformáció emlékére.) Ezékiel 10. 9., 10., 11., 13-14. És látom, ime négy kerék vala... mind a négyeknek ugyanazon egy formája, mintha egyik kerék a másik kerék kö­zepében volna. Jártokban mind a négy­oldalak felé mennek, meg nem fordul­nak, amerre a fő fordult, mennek utána . . A kerekeket forgó, kerekeknek nevezték fülem hallatára. És négy orcája vala mindeniknek : az első orca vala khérult orca és a második orca emberorca, a harmadik oroszlán orca, a negyedik sas orca . . . Zavaros, ködös látás. Ezékiel látta a láthatatlant, a tit­kok titkát: Istent magát, mint a létezés és a történés lelkét. Amit látott, azt ebben a kuszált keleti képben mondotta el. Október 31-én nézünk a múltba és a jövőbe. Szeretnénk belepillantani a történés titkába, az Isten világkormányzó mun­kásságának sűrű fátyollal elrejtett szentélyébe. Látni akarnók, mi a történelem misztériuma, hogyan leszünk, mivé válunk ? Mi az a titokzatos mechanizmus, az az élő rejtelem-szövedék, amely alakítja a protestantizmust s vele a szellemi világ fej­lődését? Nézzük a forgó kerekeket, a történelem kerekeit, de mindenik ellenkező irányba megy és mégis egy felé halad az egész ; külön jár mindenik s mégis mindenik a másikban forog. Mihelyt a történelem misztériumáról van szó , a történet­tudósok ma sincsenek tovább, mint Ezékiel. De az Ezékiel látásából tisztán kivehető négy beszédes arc: a khérubarc, a sasarc, az oroszlánarc és az emberarc. Négyféle lelket jelentenek ezek, a személyi világ négy dimen­zióját. S amint Ezékiel ebben a négyféle lelkiségben szem­lélte a világkormányzást, úgy hadd szemléljük mi is a négy arcban a protestantizmus lelkierőit: előbb személyekben, ké­sőbb történelmi alakzatokban jelentkező típusait. Idők ködén, rejtelmek fátyolán át négy arc néz felénk. Miről beszél ez a négy arc? Protestáns Szemle, XXVII. 38

Next