Protestáns Szemle, 1915

I. Elmélkedések - R. L.: Négy arc

568 R. L. Az első arc fehérub arca. Jelenti a léleknek Istenben elmerülő és őt boldogan biró vonását. Minden lelki arcon van egy khérub-vonás ; az, amelyik üdvösségre, látásra, tükrözésre vágyik. Akkor ragyog fel, mikor Isten közelébe érkezik; addig szomorú sötét redő, de ott megtelik fénnyel, örömmel. Mindent elfeled, mindent odaad, csakhogy Istent bírja; egyetlen ott­hona van : az Isten közelléte. Századok távolán át, kissé el­mosódva, a Luther arcán látjuk legfényesebben ezt a vonást. Ha valakinek, úgy Luthernek a vallás igazán érzelmi ügye volt. Nem a tudományos okoskodás, a politikai belátás, hanem az az ősi nostalgia vitte őt a reformáció útjára, amely' Isten­től távol nem tud ellenni és úgy száll hazafelé, mint a riadt galamb. Hogy' küzdött, hogy' forrongott a Luther lelke, míg megtalálta a nyugvó pontot: a hit által való megigazulás bol­dog tapasztalását s abban elpihent! Isten ingyen kegyelemből adja az üdvösséget, csak legyen alázatos, bűnbánó, erősen bízó hitünk, amellyel felfogjuk és megragadjuk ezt a kegyel­met. Mihi adhaetere Deo bonum est, Augustinusnak ezt a tapasztalását senki sem élte mélyebben át, mint Luther. De azért hitbizonyossága még­sem misztikus elragadtatás, hanem valami természetes, közvetlen élés az igazság birodalmában : az Isten színe előtt való otthonosság. Ő a szívével gondolko­zott. Az igazságot érezni kell és nem kiokoskodni. Megvetette az észt, amely vakmerően kételkedik, számít, tétováz, vagy kiábrándít, mikor az ember közvetlen megrendüléssel tapasz­talja meg az örökkévalóságot, amely minden értelemnél maga­sabb. Az észt bestiának nevezi és meg akarja fojtatni, mert ez a legkedvesebb áldozat Isten előtt. Innen van, hogy bár szívében egy egész új tavasz virított ki, a vallásos élmények új, gazdag tenyészete , a gondolkozása, theologiája egy közép­kori baráté. De alakjából a világtörténelem távlatában elmo­sódik mindaz, ami sötét, ami kicsiny, ami a múlté benne: csak a kherub-vonás ragyog az arcán : az Isten megérzésének a fénye ... A második arc sasarca- A sasarca szimbolizálja a napba­néző szemet, a magasba röppenő szárnyakat, a szellem királyi útját, az ész erejét. Ez a napbanéző sastekintet bűvöl meg a Zwingli felénk derengő arcából. Csupa intelligencia az egész ember, nyugodt, harmonikus lelkület, biztos ítélőképesség és fölényes kritika. Humanista tanulmányai, a görög filozófiában való elmélyedés adták meg neki azt az egyetemes, tiszta pil­lantást, amely egyszerre meglátta az álarc mögött a valót: a középkori theológiában a rendszerbe öntött hitetlenséget, a kul­tuszban a babonát, az egyházpolitikában a testi és lelki ki-

Next