Protestáns Szemle, 1915

III. Szemlék - R. L.: A mi ügyünk

SZEMLE. A mi ügyünk. Azért is jó ez a czím, mert tetszés szerint kormányoz­ható a befoglaló ereje: egészen kicsiny és rendkívüli nagy dolgok egyaránt beleférnek. Például a „mi ügyünk" szoro­sabban véve az októberi közgyűlés, azután a „mi ügyünk" a Magyar Prof. Irod. Társaság munkaprogrammjának és eszkö­zeinek a kiszélesítése; a „mi ügyünk" a reformáció négyszá­zados évfordulójának valamely méltó alkotással való meg­ünneplése, végül ugyancsak „a mi ügyünk" az evangéliumi magyar protestantizmus minél teljesebb szolgálata ebben a nemzedékben. Tehát a mi ügyünk olyan, mint a tó tükrén támadó hullámgyűrű, amely egyre szélesebb körré válik, míg egyszer csak belepi a tónak egész felszínét. E pár sorban egy ilyen, szakadatlanul széles­ülő hullámgyűrűt akarok az olvasó előtt elvonultatni; ha csupán hullámjátéknak tartja is, ügyelje annyi rokonszenvvel, mint a parton ülő a hullám játékait. Legelőször is legyen szabad rámutatnom a körülmények olyan gondviselésszerű találkozására, mely az idei őszi köz­gyűlésünket döntő fontosságúvá teszi. A M. P. I. T. ezelőtt két évvel, a béke aranynapjaiban, elhatározta, hogy programm­ját kiszélesíti, eszközeit átszervezi és kiegészíti s munkaterének meghódítására új offenzívát kezd. Ki is küldött egy bizottsá­got a javaslat elkészítésére. Ez az egyik körülmény. Közben kiüt a világháború, az óriási világégés az első esztendőben minden közéleti munkát megbénít s így a társaságunk átszer­vezésének az ügye is halasztást szenved. Szemlénk pedig az átmeneti idő és a rendkívüli viszonyok minden nehézségé­vel küzködik. Egy év multán azonban — hála Istennek — a lelkek visszalendülnek nyugodt állapotukba s bár még sza­kadatlanul ropog a mindenség, de már a bátrabb lelkek meg­kezdették a vihar elültével beálló feladatok számbavételét. Szóval a 15 hónapos világháború rákényszerített, hogy készül- Protestáns Szemle XXVII. 41

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék