Protestáns Szemle, 1925

Cikkek és szépirodalmi közlemények - Boda József: Mese (Vers) - Boda József: Évfordulón (Vers)

éles levegője óvott meg az elposványosodástól, amíg a legutóbbi 100 év folyamán a modern metafizikai és történetkritikai irányok edző és felszabadító hatása melllett az evangéliumi ébredés elmé­lyítő szelleme is szóhoz jutott. Ez az ébredés különösen a 90-es évek óta egyre erősebb hullámgyűrűkben terjed és egyre remény­teljesebben ostromolja, a hosszas egyházpolitikai harcokba bele­fáradt, az egyoldalú intellektuális kultúrától elcsigázott, a háború és a forradalmak válságaitól agyongyötört magyar protestáns lel­ket. . Ennek az ébredésnek lassan, de szívósan terjedő szelleme éb­resztette föl legelőször úgy a lutheránus, mint a református ma­gyarok missziói felelősségérzetét, mert azelőtt a misszió ügyétől minden érdeklődést­ elvontak az évszázados harcok és szenvedések, de még az a körülmény is, hogy Magyarország, illetőleg a volt ,,Osztrák-Magyar Monarchia" gyarmati politikát sohasem folyta­tott s így pogány népekkel sem állott közvetetten kapcsolatban. A legújabb időben azonban már a missziói érdeklődés és áldozatkész­ség mind a két protestáns egyház tagjai között, növekvő mérvben nyilvánul meg, amiről tanúskodik különböző missziós társaságok fölüiállása és rengeteg nehézséggel küzdő, de annál kitartóbb mun­kássága is. Révész Imre: Mese. — Kis fiam emlékének. — Hol volt, hol nem volt, volt valahol. (Mintha holt mese éledne fel.) Élt egy kis fiu, élt valahol. Keresem. Itt a medve, a többi kis kincs. Sim-lom, nagy halom, Csak a kis keze, csöpp keze nincs . . . Csak a kéz nem jár, zakatol. Buksi, szöszke fejét keresem . . . Álom, képzelet, a­honnan hajol Felém, Gyötrődöhöz a fáradt remény? Seh­onnan? Sohasem­?

Next