Protestáns Szemle, 1931

Kritikai Szemle - Karácsony Sándor: R. Vozáry Aladár: Elszállt a turul

tetni fel. (Messze van Prága, szerencsétlen az új állam földrajzi for­mája; kicsi a meglévő tisztviselőgárda, kivált, ha a „nemzetiségek" másodrendű polgárszámba vétetnek; Munkácsra igazán már csak a hazardőrök kerülhetnek.) A Nyílt levél az illetékes rendőrhatóságokhoz c. cikk azért frappánsabb, mert hangsúlyozza ugyan a határrendőrök kifogástalan udvariasságát, de ezzel együtt, sőt épen ezáltal a málhamo­tozás tényének magának mint rendszernek a tarthatatlanságát is. De ezzel aztán azt is ideírtam, miért tartom a Vozáry könyvét tra­gikus dokumentumnak. Kisebb baja, hogy a csehek miatt nem írhat a valóságnak megfelelőképen. Szolgálatának az a legkeményebb próba alá vettetettsége, hogy magyar szempontból is illúziókat kénytelen táp­lálni, illúziókat, amelyek szépek, szükségesek, de valóságpótlékok csu­pán, amelyek semmiképpen sem időállók elegendő módon és mérték­ben. Nem bíráló célzattal állapítom ezt meg, hiszen magam is így tar­tom ezt ma, az adott helyzetben egyedül lehetséges formának, inkább fájdalmasan-konsatálón mondom. A cseh adórendszer többé-kevésbbé elhibázott, a 350.§ minden va­lószínűség szerint törvénynek sem elég megfelelő. De hogy Vozáry cik­ket írhasson róluk, ahhoz az az illúzió szükséges, hogy a mi törvé­nyeink kivétel nélkül mind jól sikerültek, adórendszerünk is tökéletes. Szabó Lajos lelkipásztor kiutasításának történetét három cikken ke­resztül olvashatjuk. Magam is próbáltam, azért merek nyíltan beszélni róla: a menekültek kálváriájában minden vérlázító igazságtalanság és szörnyű szenvedés elismerése mellett van egy jókora adag illúzió, ame­lyet a „mártírsors" kifejezés néhány fogalmi jegye olyan mértékben tartalmaz, amilyen mértékben stilisztikája is van, nemcsak logikája. Legvégére hagytam a nekem legfájdalmasabb illúziót. Abból a le­vélből árad, amelyet Vozáry dr. Rév József ügyvéd úrnak címez Gál­szécsre. Arra kéri megtört szívvel a magyar szülőket, az iskola helyett (mely erre ott ezentúl nem hajlandó) az apák és anyák maguk tanítják gyermekeiket magyar nyelvre és magyar kultúrára. Jól tudja Vozáry, hogy, ha a mai magyar felnőttek nem hajtanak fel vidékszerte a sza­vára, válságba jut a magyar gondolat. De azt is bizonyosan épen olyan jól tudja, mint én, hogy lehetetlenséget szeretne letenni. „Csak olyannal táncolj majd, ki a csárdást, palotást és a magyar szólót is tudja". (Iste­nem! várjon hányan tudják? nem Munkácson, de idehaza is.) „Addig, kis­lányom, hallgasd, olvasd Rozgonyiné, özvegy Perényiné, az egri nők, Lorántffy Zsuzsánna, Zrinyi Ilona és a többiek történetét". (Ki tudja várjon úgy, hogy mesélni tudjon róla?!) „Nekünk mégis csak Árpád, Botond, Toldi a legkedvesebb". (Milyen kevés magyar ember olvasta a Toldi-trilógiát!) „Zrinyi, Rákóczi, Kossuth, Petőfi, Arany, Jókai és a többiek a mi lelkünkhöz jobban hozzánőttek, a legdrágábbak". (Sze­gény Vozáry Aladár, igazad van, így kellene lenni.) * Az utóvéd menthetetlenül felmorzsolódik. Nincs más hátra, abban kell bizakodnunk, hogy visszavonulás után új vonalon sikerül kon-

Next