Rajzolatok a társas élet és divatvilágból, 1835. január-június (1. évfolyam, 1/1-52. szám)

1835-01-21 / 6. szám

35 azonban más leányokra is kezd kacsingatni. — Ah Laczi / ha te engem megcsaltál ’s szép sza­vaid csak a’ szellővel járnak , melly egy óra ne­gyed alatt más országot leng körül­? — akkor sze­gény szív! nemulj el, nincs kiért dobognod !“ — 135-dik lap. „Igaz, igaz, Laczi hűtelen. Többet sírok most, mint varró tőmmel öltögetek. Laczi hit­szegő­ férjem csakugyan nem lehet, soha sem lesz az ! — Néném bossziét kíván, ’s Kompod Lajos­hoz akar nőül adni.— Ám legyen, ha akarják, én arra is rá állok, ’s Laczit elfelejtem örökre.“ 149-dik lap. „Férjem nem szép, de jó és gazdag. Kevés­sé indulatos, mit igen mulatságos szelídítenem. — A’ férjek’ gyöngeségeit eltalálva, könnyű szo­kásaikon változtatni. Előtte kedvetlenségez nem, sőt azt mutatom, mit nem érzek.“ 153-dik lap. „Laczi ismét kezd körültem hizelegni. Ígéri javulását,’s mennyre földre esküszik, hogy nem ő , de atyja , ki szerelmünket ellenzé , volt hibás. — Azt mégis röstellem , hogy Laczi férjemből csú­fot űz, ki szegény nem tehet róla, hogy ollyh­ít. — Laczi­tól ma is kaptam levelet, tele fiataltűz’ szerelmeivel; — ugyan ha ezt férjem tudná ?“ — 4* * «• Így vannak ezek megírva Laurám’ titkos köny­ve’ lapjain. Már most mit tegyek ? — hallgatok , mert illy esetben legbölcsebb , ki hallgatni tud. — De ha kérdés támad a’feldúlt fijók iránt? em­ber! mit mondasz akkor ?—‘semmit*, megcsóko­lom feleségemet, ’s vége lesz mindennek. Fi­já­ban irkál firkál akármit, mert csak szeret ő en­gem.— A’ minap is, kedves gomba orrújának ne­vezett, mivel jó kedve volt. — Igen, azért, mert a’ gombát­­így szereti, mint tulajdon lelkét. So­kat el kell tűrni az asszonytól, ha nyugodni aka­runk a’ háznál. Mire feleségem haza jött, estve jön, és én haragot tettetve , elébe nem mentem , ’s ő se jött fölém­. — Egy hét telt már szótalanul, ’s mi a’ kará­csonyi ünnepre se szólalunk meg; pedig nagy István napi bál készül, hol csak illő megjelennünk. El­határoztam ugyan, hogy fölfedezésemről mit sem szólok­, de ezt mint Midáis’ borbélya meg nem állhatván, — a’ mennyiben dug­árusi szerepet se kivánok játszani, nehogy a’ tiltott portékát to­vább is szekrényemben kénytessem tartani; — ime itt közlöm azt a’ szép magyar világgal, hogy ítél­jél­ , ki a’ hibás ? — kinek kell elsőbben megszólal­nia ? — é­s hogy én poltron vagyok-e, vagy pedig nagy lelkű, midőn hív nőmnek mással való sze­relmét föl sem veszem ? — Te pedig kedves Laurám­ édes kis gyöngy­szem feleségem , ha bogár szemeid’ égő sirgárait véletlenül e’ lapokra vetnéd, ’s bennök magadat lerajzolva találnád, bocsáss meg jó angyal! hogy általuk titkodat árultam el, mert lám, táblabi­­rói hitemre mondom, ha ezt én nem cselekszem, ki fogná tudni, hogy ez Lauráim’ titka volt ?! — Ferenczy. CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY. Csokonai egyike múlt századi jelesebb köl­tőinknek, születetett Debreczenben 1774-ben; is­koláit végzé ugyanott ’s Patakon. Őt tudománya ’s lángesze egyiránt teheté nagygyá , ha a’ sors­nak üldözött ’s a’ részvétlen hazának nyomorú­sággal küzdött fia nem lett volna. Előbb szülő­földétől megvetve, hol a’ poesist tanitá, kény­­telenitteték Professorságáról lemondani; utóbb Lillának nevezett Júliája’ kezét el nem nyerhet­vén , az ifjú dalnok, sors és szerelem’viszontag­ságinak mostoha fia , ha lángeszével fölemelkedék is gyakran a’ költői bajló világba, csak hamar visszaesik onnan ínséggel küzdő körébe, ’s ki ma az Éj’ Istenehez elragadó festéssel ezt irja : Te csöndes éjnek királynéja Endymion’ szép barátnéja , Te, ott a’ fél felhő megett ! Ints hallgatást narcispálczáddal , ’S halkan nyomd pamut-hintócskáddal A’ harmattői nyirkos eget. Te is földünknek férje ’s bátyja, Míg a’ magánosság’ barátja, Coelus ! te rád (bámészkodik) , — Tekints-le millióm szemeddel ’S halld­ meg könyörülő sziveddel, A’ hűség mint búslakodik. Ti fájdalmim’ sokszor hallátok , Ti aggó éjelim’ tudjátok , Tudjátok , mért nem alszom én. Ti láttatok , melly bús lélekkel, Melly bágyadtan, ’s könnyes szemekkel kesergettem Ulla’ nevén. — — —

Next