Rajzolatok a társas élet és divatvilágból, 1835. január-június (1. évfolyam, 1/1-52. szám)

1835-01-21 / 6. szám

ne Küldjétek egy képet elébe , Ki, mint én , szive’ kétségébe Halvány, bágyadt és hű legyen , És egybegyűlt sóhajtásomnak Ködébe burkolva , kínomnak Mélységéről vallást tegyen, Ki ma mint Csokonai, ezt ’s számtalan illy szé­pét, bájlót, föllengzőt ir, vétke e annak, ha holnap ínségétől környezve, egy aljasabb világba ereszkedik, hová bal sorsa ’s szerelme, hová a’ gondtalan haza száműzé , ’s hol ennyi sully alatt legszebb korában hervad­ el. ("­* 1805-ben , Januar’ 28-dikán). Egyébbiránt mit és mint ítélt az ujabbi tu­dós világ Csokonairól, latba vetni nem akarjuk, mi csupán, képét adva, egy olly honfi’ emléké­nek áldozunk, ki a’ nép’ dalaiban még most is él, ’s kinek mint sok jeles hazánkfiának felejtett sírján , emlék helyett már ma csak száraz kóró lengedez. — © JÁTÉKSZÍN. Budán Januar’ 18-dikán : A’ szürke törpe a’ bűvös hegyekben, — tüneményes , — iíg,------némajáték ,-----------tánczokkal, ismét színpadra került. Tüneményes , mert minek a’ színpad alá kellett volna kerülni, mint a’ kis szürke törpe ál-ruhájának , az is színpadon ma­radt , ’s a’ bűvös tündérkéről le nem tűnhető ru­háját , a’ bűvetlen gyógyszerárus’ leánya szedi­­le;—vig, mert Pierrot az inas, néhány fajan­kó­vá bűvölt személyt, egy óra negyedig külön­féle festékekkel mázol­ be ; — néma, tulajdonkép, süketnémajáték , mert sem hallhatni sem érthetni — ’s mind­ez végre tánczokkal. E’ bemázolt darabot hazafiságunk, a’ köz és szent ügy’ tekintete, még jobban bemázolnunk nem engedi; — figyelmünket egyedül az egészre függesztjük. Azt tartjuk, a’ budai színészetet fentartó , vagy ha úgy tetszik, megállhatni se­­gélő értelmesebb közönség’ tolmácsai vagyunk, midőn azt állítjuk, hogy egy időtől e’ társaság’ előadásai lelketlenek, daraboltak, össze nem hangzók. A’ lelketlen előadás’ hibája mindig a’ színészben fekszik, akár belső , akár ráható kül­­okoknál fogva. Garrick 24 sőt 48 óráig is mielőtt föllépett, semmi más , egyedül ’s csupáncsak az volt, minek fölléptekor lennie kellett, ’s mi a­­szülész illy példákat nem követ, lelkes előadást addig tőle nem várhatunk. A’ darabolt ’s össze nem hangzó előadás’ hibái, a’ rész betanulásban, elrendelésben, szóval a’ Regisseur-ben az elren­delőben gyűlnek össze. Az elrendelőnek, ennek kell ítéletünk sze­rint mindenütt és mindenkor az egész társaság’ ér­telmi gyálpontjának lenni, ez pedig változható csak akkor legyen , ha az egész általa nyer. Van e figyelem erre most a’ budai társaságnál nem tudjuk, de megvalljuk, hogy a’ darabolt és össze nem hangzó előadások’ hibáit, — minden más te­kintetet félre téve, — egyedül az elrendelőben véljük rejtezni. Mi tiszteljük minden színész’ te­hetségét ’s érdemeit, mi csupán a’ hibáknak va­gyunk mindenben nyílt és palástolatlan elleni; nem akarjuk hinni, hogy a’ mostani nem süke­­rülő előadások az elrendelő’ hibáiból származnak, de ha e’ fő tekintetnek, az elrendelő’ czélirá­­nyos ’s változás alá nem eshető választásának elég nem létetik, minden buzgóságunk mellett is e’ társaságot fentarthatni, jövendőjéről jót nem jó­solhatunk, ’s előadásáról ítéletünket, valamint e’ mai darabnál, vagy visszatartoztatjuk, vagy káros hatást szülhető okoknál fogva egészen el - mellőzzük. N­IR. Ki nem rég Lanner bécsi nevezetes han­gász’, ’s a’ keringők’ legkellemesb alkotójának ittlétekor a’ pesti nagy táncztermet meglátogató, nem fogja öröm nélkül megérteni, hogy e’ köz­­kedveltségü karmestert, Fischer ur, híven gon­doskodva tisztelt látogatói’ minél kellemesebb mu­latságuk felöl, jelen farsangi napokra is tetemes költséggel fővárosunkba meghíta. A’ két bál, mellyben e’ táncz Orpheus fogja Morphaeus'­­ ké­seit feledtetni, folyó Januar’ hónap 24-én’s 29-én fog tartatni. Mai számunkhoz van mellékelve Csokonai Vitéz Mihály’ képe, a’ Nemzeti-képtár 3-dik száma. Journalunkra első számától képeivel együtt még mindig előfizethetni. Felszólítjuk ez úttal a’ divat-árusokat is, kik áruik iránt jelentést óhajtnak tenni , ne sajnálják azokat ve­lünk bizodalmasan közölni, hogy e’ részben is olvasó kö­zönségünknek ’s a’ divatot kedvelő világnak szolgálhassunk. NYOMATUL AZ EGYETEM’ BETŰIVEL, Szerkeszti Munkácsy.

Next