Rajzolatok a társas élet és divatvilágból, 1836. január-június (2. évfolyam, 1/1-52. szám)

1836-02-20 / 15. szám

120 PESTI HÍREK. I.) E’ napokban resten , egy a’ józan ész’ harmóniáját vesztett, egyébiránt elég a­ méretlen muzsikus, szerelmi fél­tékenységből, azon gondolatra vetemedett, hogy magát ón golyójával fütyőltesse­ át a’ más világra. E’ szerelmi kalan­dor közel Budához tartózkodó imádottját, (egy tenyeres tal­pas sváb asszonyt), meglátogatva, nála egy másik, tán nem épen hívatlan vágytárzra talált, ’s mintha ,,Robert az ördög fészkelt volna tüstént agyába , haza sietett ’s csalatott sze­relme, az útját Hilda Pest közt átszegő jéghátán sem hül­­hettén­ meg, magát agyon lőtte. Szerelmes olvasónéiik ! Íme tanúságul itt egy szerencsét­­len farsangi áldozat; — de ott fekszik hihetőleg tanuság nél­kül láballóknál egy sokkal nagyobb áldozat; — ott fekszik a’ farsang! agyon ugrálva, agyon keringetve, agyon galop­pozva ! — De nem akarunk a’ szegény agyon ugrált farsang felett tanuságos leczkét tartani, mert azt mondhatnák szerel­met olvasónéink és szerelm­tlen olvasóink: ime egy farkas halotti beszédet tart a’ bárányoknak , vagy, mit tán említeni sem bátorkodunk , egy róka prédikál a’ Indáknak. — 2.) A’ jégtorlat e’ napokban többször megindult, teg­napelőtt reggel még bátorkodott nehány ember rajta keresz­tül gázolni; azonban a’ rudas földön felül a’ jég megszakadt, 't mindeddig kompon és csónakon az átjárás nem vala gázolva. KÜLHIREK. 1. ) Párisi lapok következő esetet beszélnek.­­V** asz­­szonyság, egy gazdag és szeretetre méltó idegen, jauuar» fidikára­­100 személyt hivott­ meg egy bálra, melly minden­nel vetekedjék , a’ mi ünnepélyest télkezdet óta Parisban láttak. Estve nyolcz órakor meggyujtatnak a’ luszferek, ezer gyertya világítja a’ pompás termeket. W** asszonyság min­dent körültekint, meggyőződik az egészben uralkodó rendről ’* előre örvend ünnepének pompás kimenete felől. Üti a’ ki- tenczet, a tízet; végre tizenegy és éjfél lesz, de senki nem jó. A háznál magukon kívül vannak , az elmaradás’ okát ta­lálgatják ; hanem végre csak el kelle küldeni a’ derék han­gzókat , ’s az ürömnek szentelt termeket sötétség tölté­ be. Másnap reggel egyik kérdés a’ másikat érte az asszonyság’ n­agy­ l­fe felöl. . . . Valaki , ki vagy nem igen szivelheté­tt , vagy nem hivatott­ el, vagy csak tréfát akart űzni, ke­zeibe kerité a’ meghívottak’ lajstromát ’s mindnyájának ez egy pár sort küldé­ meg: „Minthogy W** asszonyság hirte­len roszul jön, ma nem lehet szerencséje, magánál láthatni kegyedet.“ 2. ) Egy indus népnél a’ Himalayan azon szokás uralko­dik , hogy minden anya, midőn leányát férjhez adja, annak e­lőbb mind két fülét kifúrja. De mielőtt az anya e’ mystikus fúrást teszi, jobb keze’ harmadik és negyedik újainak első ízeit el kell vágatnia. A’ műtevő-sebész, a’ falu­ kovácsa , az asszonynyal egy ülőre téteti újait, egy tompa élű vésőt fektet az ujízekre ’s kalapácsü­téssel választja­ el azokat. Az asszony e’ kegyetlen tettnél olly nyugodtan marad, mintha körmei vágatnának­ el. Egy pépnemü kenőcs turnénkból ke­vés nap alatt begyógyítja sebét. 3. ) Nehány nap előtt egy asszony Kolmartól Straszbur­­gig az országúton egy eléggé nehéz ládát talált, mellyet két vele találkozó ember segíte kocsijára emelni. E személyek, kik ugyanazon utón látszottak menni , tüstént eltűntek , mi­helyt a’ ládát biztos helyen látták. Kolmarban az asszony ládája szokás szerint megvizsgáltott, ’s minthogy kulcs nem volt mellé , lakatosnak kelle­­zt megnyitnia. Nem kevéssé bámultak­ el, benne egy sebekkel halmozott ember’véres dere­kát találván. Az eset tüstént feladatott ’s a’ törvényszék für­­készésével foglalatoskodik egy olly hallatlan bűntettnek, mellynek véghez vivői még esmeretlenek. 4. ) Minap Londonban egy koldus-asszonyt és egy anyát tettek fogságba, kik közül emez az előbbinek kölcsönző gyer­mekét könyörl­letesség-gerjesztés végett. Midőn e’ tett’rosza­­ságát elébe adák, vakmerően azt felelé: ,,A’ gyermek aka­dályoz szolgálatomban, így hát m­ás oldalról kell igyekez­nem , hogy valamit kereshessek vele.“ Szerkeszti Munkácsy. DIVATOK. A’ velenczei nőköpenyegek igen divatosak ; nemelyek bársonyból vannak krepp , mások pourt de soie-ból csipke szegélylyel ; de a’ leggazdagabbak atlaczbol hermelin­ ékitö­vénynyel. Itt ott nehány szűk újat láthatni, mellyek ellentéteiben, a’ bálokon vagy hangversenyeken, amaz óriási ruhaujakkal, igen különösen hatnak. Az a la Charlotte Corday fejketőcskéken módfelett kap­kodnak , láthatni egyszersmind sok mantilla-nyakkendőket. Parisban a’ 30—40 év előtt kikopott divatokat mindegy­re gyakrabban láthatni ; az Ízlés aligha­nem ismét jókorát fog hátralépni , mivel úgy látszik, hogy XVI. Lajos’ napjait vévé mintául. A’ férfi mellények többnyire bársony vagy selyemszövet­ből vannak , aranynyal vagy gyöngyökkel hímezve. Széles sárgallér ’s egy sor gomb van rajtok. A’ frakkok igen nyíl­tak és szélesebb gallérjok van. Rövid ’s paszomántos szép szabású kabátok mindegyre kedveltebbek lesznek. DIVATKÉP. PÁRISI DIVATÖLTÖZET. 8. sz. A’ hölgy füllel szegélyzett luxor-gaze ruhában , az uracs barna frak és fekete nadrágban, a’ mutató kezét azonban divatul venni ne méltóztassanak , mert azt nem a’ legjobban szabta mai uracsunkra a’ rajzoló. Javítás. Múlt számunk­ nehány példányaiban a lu­dik lapon a' ,Kritikai Töredékekben, az alá­írással együtt két sort ,az első hasáb­ végéről ,a’ második hasáb­ végéhez kell olvasni . — ,,hogy minden“ után „darabban“ ’s a’ t­­ omatik­ak egyetem' betűivel. kt

Next