Rajzolatok a társas élet és divatvilágból, 1836. január-június (2. évfolyam, 1/1-52. szám)

1836-02-20 / 15. szám

119 mutatta, — ’s megmutatándja ha e’ pályán még nagyobb iparral haladánd. — Közjólétet előmozdító tervek, — elmét — ’s lelket kimivelő intézetek, — a’ nyelv gyarapodá­sát tárgyazó — ’s a’ literatúrai kis világot kifej­teni törekvő vállalatok , — a’ megavult szokások párthivei’ — ’s az örökös egyformaságban tenyé­sző jámborok’ daczára vétettek már jelenleg mun­kálatba, — mellyel az igazi tiszta magyar várost nehéz álmából fölébreszteni segítik. — Olvashatni ott mindenféle hírlapokat, folyóiratokat, mellyek­­ből ha nem egészen tanulni, legalább ösmereteket szerezni, — ’s ürgeként nemcsak egy szűk határu lyúk belsejét egyedül boldog laknak tartani; — de külországok viszonyait, ’s dulóviharjait, béke­lakta édes hazánk állapotával összehasonlítani, — és így az észt nem eltespedve henyéltetni, — hanem munkálódni, — ’s rendeltetése irányának megfelelni engedni czélirányosan lehet. — Elmúl­tak már azon vasidők, midőn a’ családos házigaz­da tündér Hana — vagy Argylus históriájánál más olvasnivalót nem tarthat a házánál, mert nagyatyái sem tartottak. A* casino teremében tánczmulatságok tartat­nak. — Örömmel nézdeli a’ bámuló vidéki a’ sze­gény polgárt — az életörömeit hason igazzal érez­hetőt tudót — a’ csinos­ életkörbe — mellyre még eddig kilátást sem bátorkodott csak álmodni is, — vígan tölteni egy két órát azoknak társasá­gukban, kikhez a’ bálvélemény által még eddig tiltaték közelebb férkőzhetni. — A’ casino’ teremében hangverseny a’ muzsikát kedvelők által, — a’ társasélet örömeiben örömest részvevők mulattatásukra — ’s nem dicsvágy — vagy mellesleges kinézésből, — már több ízben számos nézők előtt szemléltetett. — Tehetségét, 's miveit tulajdonít valakinek másokkal tudatni nem szégyen, —­­s e’ nézetből ítélve Debreczen leányai készülőben vannak ajkaik bájhangzatával e’ közhelyen bennünket mulatattni, ’s a’földi édent élőnkbe varázsolni. Ezen egyesület jótékonysága következményé­nek tulajdoníthatni azt is, hogy korán elhunyt Csokonai Vitéz Mihály porait az elfeledés honából fölemelni, ’s nevének, a’ nyomdokosok fris emlé­kezetében utánozás gyanánt fenmaradandóságot emlékszobor által készíteni elhatároztatott. — E’ városnak tulajdon játékszíne nincs, de lész, ha az ellenszegültek csoportja ismét azt nem kér­di, — valljon hasznos e — szükséges e azt felál­lítani? — A’ mostan itt létező színészi társaság N*** tanácsnok buzgó iparja által tulajdon házá­nál — maga költségén épített csinos mintájú já­tékszínben, — sokszor jól sikerült előadásaikkal — de nem mindig rendtartó igyekezettel kívánja mulatni a’ közönséget. — Pártfogás híjával nem is volna e’ társaság, — ’s kivált némellyeknek buzgó szenvedelmök van fennmaradhatása iránt — jólétét czélirányosabban elősegíteni, — ha a’dara­bok’ kiválasztására nagyobb gondot fordítana, ’s a’ jutalomjátékok­ előadásakor nagyobb figyelmet — ’s rendtartást gyakorolna. — Ezekből láthatod kedves barátom, hogy Debre­czen sem szundikál, — nagy iparral halad elő a’ már megtalált után, ** * DÖHLER’ HANGVERSENYE. Döhler Tódor ur, ő királyi magassága’ a’luc­­cai herczeg’ udvari virtuóza, febr. 18 dikán a’ vá­rosi redout-teremben hangversenyt adott, miután már néhányszor a’ színházban játszók. Hummel’ trióját játszá E-durban zongorán hegedű (Taborsky ur) és violoncell (Wagner ur) kísérete mellett, az­tán változatokat a’ „Bál-és“ daljátékból vett the­­ma felett ’s befejezésül egy fantasiát ördög Ro­­bertbéli motiv­ok felett, mind kettő önszerzemé­nye és kíséret nélküli. Mind a­ három darabot rendkívüli remekléssel, tűzzel, gyönyörű ütéssel és kerek előadással. Legnagyobb tetszést fanta­­siája nyert, mellyben érdekes vegyületben foglal­tatnak ördög Robert’ legszebb helyei. A’ társaság számos volt, igen szemelt ’s a’ taps felette nagy. Egyébiránt még Wild úrtól Schubert ,,Erl­ Königé­­jét hallottuk ’s egy költemény’ szavalását Grill asszonytól, és változatokat Ruzsitska „Bélafutá­­sa” czimű énekesjátékából magyar nyelven Sebe­besz kisasszony által. —­ Legközelbi vasárnap (február* 21 kén) Döhler ur a’ nemzeti casino első hangversenyében, délután 4 órakor, játszani fog. E’ hangversenyek ismét minden vasárnap egész junius’ közepéig fognak tartani, ’s az eddigi mu­zsika-igazgatók, t. t. Rosty Albert és Fáy András urak mellé utósó közgyűlésben e’ hangversenyek’ kormányzásában velők részt venni kéretett t. Be­­b­rovszky Miklós ur, a kinek hangászi jeles ös­­mereteit a’ Rajzolatokban eddig megjelent derék közléseiből bőven ismerhetik tisztelt olvasóink.

Next