Rajzolatok a társas élet és divatvilágból, 1836. január-június (2. évfolyam, 1/1-52. szám)

1836-06-22 / 50. szám

festő csukott karjai közé, ’s nyomos szavakkal idézte eszembe ama’ vidám időket, midőn közö­sen ****ban utazgattunk. — Nagy nehezen elértem zárszékemet, egy rósz daljátékot hallot­tam középszerű dalnokoktul előadva , láttam rósz díszítményeket ’s — dicsérnem kelle, bárha a’ közönség nagy részint pisszegetett. Szerencsétlen­ségemre kimentemkor a’színház igazgatónak jutók kezei közé, ki a’ rész bevételek ’s a’ közönség’ részvétlensége felől panaszkodik, ’s úgy vélte, kötelességem volna, utóbbinak szemeit fölnyit­nom. —­ Mit tehetek ? — Bőszülten dicsértem­ min­dent. — ’s mi jön a’következés? — A’dicséritek részrehajlónak neveztek, ’s a’ közönség azt vélte, kritikáim többé nem érdemlik az olvasást! KRITIKAI TÖREDÉKEK: Junius­ Ildikón „Két Péter, vagy : a’ Saarda­­mi polgármester“, vígjáték 3 felvonásban. — Le­brun után fordította Telepy György. Ma Bartha ur (Péter czár) annyira nem tudá szerepét, hogy több helyen még csak gyanitni sem lehetett, mit akart mondani. Már épen nem csudáljuk, ha sok nézőt így hallunk beszélni : „Csak hijában , nem eléggé pallérozott még a’ magyar nyelv hogy szín­padról sikerrel hathasson; — mi jól tudunk ma­gyarul , a’ színészek is magyarok ’s még sem ért­jük , mit mondanak.“ — Elhiszük, de ennek nem a’ nyelv, hanem némelly színészek’ tunyasága az oka , kik nemcsak hogy tanulni nem akarnak, de még a’ próbákra is gyéren jelennek­­ meg, ’s sze­repeiket nem próbálják rendesen , gondolkozással, hanem csak immel ámmal elhadarják , hogy an­nál hamarább ismét szokott foglalatosságaik után futhassanak. Erősebb fenyítéket a’ hibázóknak, különben még bimbójában hervad­ el az intézet. Junius' 16dikán Weissenthurn Johanna’ 5 fel­­vonásos színjátékában : — ,,János , finnlandi her­­czeg, fordította Kossuth Lajos“— lépett föl má­sodszor Széppataky Johanna, Mária királyné’sze­repében. Szavalásában meg van színészink legna­gyobb részének hibája : az egyhangúság ’s nagy pathos ott hol épen nem kell, mimikája nincsen, mozgásai pedig sem kiszámoltak, sem kimértek, annyira, hogy a’ művészet’ kivánatitól minden te­kintetben távol vannak. Ezen szögletességeket­­ azonban, mellyek kis városokban ragadtak rá, könnyen lesim­ithatandja, ha gyakran meglátogat­­j­ja a’ pesti színházat.­­ Junius' 1 Mikián Töpfer’ vígjátéka: „Leány­­i kérés szabály szerint, vagy, ha parancsolja,“ —­ó­l vala adandó, de Bartha urnak hirtelen történt változása miatt, Kotzebue’ nyolcz garasos atyafiét­­ láttuk. A’ czímszerepben e’ napon Fáncsy ur ját­szott, máskor pedig mások színészink közül; de meg kell vallanunk, hogy jól adatva e’ szerepet még magyar színpadon nem láttuk soha, — nem kellene azt olly igen feszes komolysággal játsza­ni , mert nem lehet megegyeztetni a’ természet’ változhatlan szabályival, hogy Krone Bianka, a’ vidám szende leányka, egy feszes pedantba mind­járt első látáskor szerelmes legyen, ’s ezen kívül, ha már Benjamin korhelynek adja­ ki magát ’s annak akar tartatni, viselje magát úgy, mikint egy derék vásott pazaréihoz, nem pedig mint va­­lamelly szivszorulásba szenvedő holdvilági lo­vaghoz illő. Junius­ 10dike­­i Holbein’ vígjátéka : „Két­­alaku‘’ — fordította Jakab István; —ma is mint máskor, — jól mulattató a’ nézőket. Egressy ur (Zonay báró) eleven egybevágó játékáért többszö­ri kihivatással jutalmaztaték. Udvarhelyi ur (Co­­leman gróf) néhányszor igen igen akadozott, a’ rendelők pedig hibáztak, hogy Molnár urnak olly szerepet adának, mellyben beszélnie kellett. * * * Ila gondos figyelemmel áttekintjük színészink’ pályakörét, mellyet a’ haza’ szivében töltenek, csekély erűvel vergődtek ide, de csekély erejü­ket buzgósággal pótolák ’s buzgóságot éreztek a’ közönség részéről is. Utóbb a’ nemes megye vévé őket pártfogó szárnyai alá, a’ tudós társaság fi­gyelmet fordított rájok. Most már emelkedni, ta­nulni kezdtek a’ vándor élethez szokott fiai a’ művészetnek , szép ipart, szép buzgóságot látott a’ Megye, a’közönség szívesen nézett­ át egyes gyön­ge hibákat , mert fejlődésében volt az intézet ’s szép reményekkel biztató. Kiszemelé végre a’ ne­mes Megye mind a’ két hazából a’ legjelesebb tagokat; az intézet uj erőt nyert, és kivévén az operákat , méltán vetekedék a’ még akkoriban szellemileg gyönge lábon tengett pesti német szín­házzal. Itt állott tehát a’ magyar szini világ, bujdok­­lásban töltött minden viszontagságival, mennyire practicus színészektől várni lehete, még eddig nem látott fénypontján. A’ legfőbb fénypontjuk­ visszaesés sok nagynak vala e’ világi forgandósá­­gok közt sorsa; de, fájdalom! színészetünk épen midőn e’ fénypont ösvényére lépett, midőn meg­­nyillott előtte a’ sorompó, hogy férfias küzdéssel előhaladjon, hanyathomlok kezde előbbi apathia'­

Next