Rajzolatok a társas élet és divatvilágból, 1836. július-december (2. évfolyam, 2/53-104. szám)

1836-09-24 / 77. szám

TERMÉSZETI RITKASÁGOK. 1. ) Szász- és Poroszország több vidékein august 11. és 12dik élején éjszakfény látszatott, melly igen szép természeti játékot képeze. 2. ) Párisban az elagottak kórházában mintegy 4 évvel ezelőtt egy 86 esztendős öreg találtatott, ki egyébként tökéletes egészségű volt, azon fixa kép­zetben szenvedett, hogy az embernek 10 éven felül nem kell élni, ’s e’ végett, bár hasztalan, többször megakarta magát ölni, mit nem régen, minden vi­gyázat ellenére is­ véghez vitt. 3. ) Aug. 5dikén Monsban a’ kövezetét nagy cso­port sárga hangya lepte­ el; némellyek szárnyasok, mások, a’ munkások , szárnyatlanok voltak; így volt ez egyszerre az egész városban, a’ nélkül hogy megmagyarázhatni, honnét jövőnek olly hirtelen elő. 4. ) Az idővizsgálók , hosszabb ’s inkább száraz mint nedves időjárást, és kora hideg és havas telet jövendőinek. SZÍNI ANEKDOTÁK. 1.) Egy falusi nemes ember megszólitá hajdan skolatársát, ki színész jön: miért hagyja magát bolonddá tenni? „Épen azon okból hagyom magam’ bolonddá ten­ni, a’ miből ön,“ — felel a’ színész, — „tudni illik: hiányból; önt bolonddá teszik észhiányból — engem pedig pénzhiányból. 2.) A’ „varázs fuvola“ adatott egy szinen, ’s azon pillanatban midőn Tamino a’ fuvola’ varázs­­hangjával a’ vadállatokat előidézi, a’ szinen tűz­­ütött­ ki ’s a’ szini szabó aggodalommal keresé gyer­mekeit : „Atyám“ — kiált a’ medve — „szabaditson­­meg, különben elveszek!“ „Szivesen kis maczkó fiam! de hol van az orosz­lán?“ „Az már édes anyámmal haza ment.“ 3. ) Egy színésznek a’ színház igazgatója mutatá ki jutalmául eljátszandó darabját, melly elég nézőt csődite ugyan össze, de tökéletesen megbukott. Másnap a’ színész az igazgatónak e’ következő ké­relmet nyujta át: „Minthogy a’ tegnapi darab egy­hangúlag megbukott, az alólirt uj jutalom játékért esedezik, melly tetszést nyerjen.“ ( 4. ) Bizonyos színházban egy színműt tökéletesen kipiszegtek, csak egyetlen egy néző tapsolt. „De TRÉFAFÜZÉR. 1.) Bizonyos ur, udvarán egy akáczot vágata­ ki; midőn a’ fa már szinte dülőfelben volt az ur egy ágát lógatá, de a’ béres figyelmezteté, álm­a félre mert ráesik: — „dehogy esik — mond az ur — megbirna még ez egy jó madarat;“ — „meg ám,“ felel a’ béres — „ha olly czinege volna mint a’ te­kintetes ur.“ L. T. A. 2.) Egy halálához közelgő gyógyszerárus, ki különben élte’ folytában is sok furcsaságot köve­­tett­ el, végső óráiban előhívató provisorát ’s a’ helyiségbéli tiszttartó írnokát, kik megjelenvén, kéré őket, hogy ágyából a’ földre terített gyékényre emelnék-le; ezt a’ provisor ’s írnok megtevék s ek-­ kor ismét kéré: állnának két oldala mellé, mit a’ hívottak ismét megtevén, csaknem egy szóval kér­­dezék: volna*e­n*ig valami kívánsága? — „Utósó kívánságom,“ — mond a’ még mindig derült el mü gyógyszerárus, — „maradjanak az urak végper­­czemig oldalaim mellett, hogy egy tolvaj és lator közt mulhassak­ ki.“ — L. A. 615 jai’ nevökben azokat, kiknek tehetségükben áll, e’ tárgyban az óhajtott tudósítást nyújtani, tegyék ezt minél elébb, ’s ne tetézzék, — könnyen az érdem iránti hidegség, sőt hazafitlanságra magyarázható — késedelmezésekkel azon üldöztetéseket, melye­lyekben kedvelt Vitézünk, éltében szinte mint élte után — úgy is elég bőven részesült. **• **• ugyan hogy tud ön tapsolni — kérdéset,szomszéd­­ja “ midőn mindenki piszeg ?“ — „Épen azért — viszonzá amaz — én a’ piszegőknek jelentem ki tetszésemet.F­ egyvelgek. 1. ) A’ minap Graham asszony Londonban ismét megakará kisérteni a’ léghajozást, de midőn a’ lég­hajó a’ Quai felett lebegne, az ezt környező háló egy ház kéménybe akadt­ fel, és a’ léghajósné igen nagy veszélyben forgott, miből két férfi szabaditá­ ki. 2. ) Egy 19 évű ifjú, Bataviában, bele szeretett egy ifjú lánykába, ’s gondola, szerelme viszonoz­­tatik. Azonban egy gazdag kérő jelent­ meg, ’s ezt a’ lányka elébe tévé a’ szegény sorsú ifjúnak. A’ menyegzői esteli mulatságon a’ megvetett szerető meglővé vágy társát és aztán magát. 3. ) Egy angol 100 font sterlingbe fogadott, hogy Bru­sselt 45 perez alatt körülfutja ; 42 perez alatt érte el czélját olly állapotban, melly egésségére nézve rész következésü. 4. ) „Egy szóra, Sire!“ mondá egy ifjú katona II. Fridrikhez , midőn kérelmét nyújtaná át, melly­­ben hadnagyságért esedezett. „Na jó, de ha kettőt szólasz , felakasztatlak“ — felelé a’ király. „Irja­­alá“ viszonzá a’ katona. E’ lelki jelenlét által meg­lepetve a’ király, a’ kérelmet aláirá. 5. ) Augustus’­lsején Issy csúcsán a’ Sajnába veté egy halász hálóját; midőn felvonná , egy asszony lábat talált benne, mellyen még egy finom össze­roncsolt harisnya volt. 6. ) Párisban 55 útonálló rablót fogtak­ el, kik há­rom csapatra ostva, háborgaták éjjelenkint Páris utczáit. ________ 7. ) Mintegy hét pengő forintba kerül Párisból Londonba utazni.

Next