Rajzolatok a társas élet és divatvilágból, 1836. július-december (2. évfolyam, 2/53-104. szám)

1836-11-19 / 93. szám

CSOKONAI’ EMLÉKE. Csokonai Vitéz Mihály Emlék-oszlopa Debre­­czen földjén már fenáll , ’s ezen nehány szóban egy nemzeti kötelesség teljesítve, közöttünk a’ sze­retet ’s egyetértés boldogitó kapcsolata újabb köté­sekkel erősítve — van. — Városunk keblében di­­csőíik­ Hazánkfia érdemei iránt tartozott hálánk, valamint azon kevélység is, hogy származását ná­lunk vette, ’s innen lángelme szüleményivel a’ ma­gyar honra, ’s közelebb reánk is fényt és dicsősé­get árasztott, közönségesen érezve volt. — ’S nem a’ hálátlanság, de inkább hálás kötelességünk tel­jesítésén eredeti némi vetélkedés, az idők más kör­­nyülállásival párositva, halaszták eddig azon Em­lék-oszlop létesülését, melly már ma, nemzeti nagy költőnknek köztünk szendergő hamvai nyugalmát a’ vándor szemei előtt kijelöli, és sik földünkön árnyékot ad, mellyben megpihenvén, az emberi lángelme munkálatiról,­ — hazája dicsőségéről né­ma sirok magányiban gondolkodhassék. — Az em­lék-oszlop, városunk úgy nevezett „hatvan utczai“ temetőjében, a’ boldogultnak hamvai felett van fel­állítva. — Az oszlop nyolcz szegleti­ kúpot (pyra­­mist) ábrázol, egészen öntött vasból mintegy nyolcz­­van mázsányi nehézségre készítve ’s talpazat-kö­vekre állítva, mellyeken három ölnyi magasságra emelkedik. Fő oldalán az oszlopnak magasdad ’s megaranyozott betűkkel ezen felírás olvasható : Cso­konai Vitéz Mihály született 1773. Debreczen­­ben; meghalt 1805. — hazafiai emelték 1836. Más oldalán hasonló magasdad ’s aranyozott betűk­kel ki vágynak öntve tulajdon versezetiből ide igen czélszerüleg választott sorai: ,,A’ Múzsáknak szózatja, a’ sírt is megrázkódtatja, ’s életet fuval belé.“ Az 3dik oldalon, egy asztal­ formán, általa ké­szült, ’s nyomtatásban kiadott munkáji egymásra rakva szemléltetnek azoknak aranyzott czimeikkel: 743 többet fognak érni, mint valamennyi társainak bár melly józan és épületes gondolatai. — A’ példák gyűlöletesek — exempla sunt odio­­sa; ezért óhajtottam csak a’ magyar journalistiká­­ról egyedül átalányosan szólani; mások, tán más okokból származtathatják e’ journalistika’ bajait ’s ez okok’ akárki általi józan kifejtése kivánatos vol­na, mert Útmutatásul szolgálandhatna tán mind­nyájunknak mit tegyünk a’ magyar journalistika magasabb fokrai emelhetéséhez. Lilla, Tavasz ’s a’ t. mellyek fölött egy géniusz által tartott abroszon iine’ felirást olvashatni: ,,a’ költő munkái.“­edik oldalán az oszlopnak van egy lant két trombitával, ’s ezek fölött egy géniusz, egyik kezében koszorút másikben olajágat tartó.— Szerkezteteket az oszlopnak Beregszászy Pál rajz­­tanitó ur ügyes fáradozásinak, létre hozatalát pe­dig városunk közkedvességű­ népszószólója Vecsey Jó’sef ur munkás ügyekezetének köszönjük ; ’s az ő szorgalma , minden sorsú ’s más különbségű la­­kosink, szép nemünk, és tanuló ifjaink’ önkénytes adakozási által emelkedők fel közöttünk, boldogult honfi költőnk emléke­­ - a’ mi Csokonaink hamvai iránt: „Erczben is él már K­om­osi hálája, Nyílt födetlen ég, mosolyg le rája!“ ________________J..................1. TERMÉSZETI CSUDÁK. 1. ) Hitchcok professor nem­régiben Connecticut völgyében veres sövénykőben több lábnyomokat ta­lált. Legnevezetesebbek ezek közt egy óriási madár’ nyomai, mellynek nagysága hihetőleg kétszeresen felül múlta a’ struczét; lábának hosszúsága másfél lábnyi, ide pedig az óriási köröm nincsen számít­va. Minő lépéseket tett e’ madár, kitetszik abból, hogy a’ lábnyomok félölnyi távolságra esnek egy­mástól. — 2. ) Newlyben a’ bányászok dolgozásuk közben véletlenül mintegy tizennyolcz lábnyi hosszú bar­langba jutának, mellyben egy lábnyi magasságu viz vala. E’ vízben több élő tengeri angolnákat ta­láltak. Képzelni sem lehet, mikép juthatának oda ezen halak ; mert a' barlang’ nyílása 60 lábnyival magasabban fekszik, mint a’ tenger’ fölülete. 3. ) A’ burgundi bor, mellyet sokan a’ borok királyának szokták nevezni, azon csudálatos , még eddig meg nem fejtett tulajdonsággal bír, hogy ten­geri levegőben megromlik. ■ ■ c EPIGRAMMA: szívtelen gazdag. Földi szerencsével bár gazdagon áldva: szegény vagy. Nincs kebeledben kincs : nagy, nemes, emberi szív. Riskó Ignácz. 1,7 FIGYELMEZTETÉS. Tizenkilencz éves jó egri veres bor, kisebb vagy nagyobb mennyiségben eladandó. Akója tíz pengő forint. Bővebb tudósítást e’ lapok’ szerkesztő hiva­talában kaphatni.

Next