Reform, 1997. január-április (10. évfolyam, 1-14. szám)

1997-01-21 / 2. szám

A japán Mengele Amíg Európa és az Egyesült Államok a II. világháborút követően a németek között és az oldalukon harcolók soraiban kutatta fel a náci háborús bűnösöket, addig a harcok végeztével Japán is felelősségre vonta saját bűnöseit. 1952-ig több mint kétezer perben hoztak ítéletet a szigetországban. A közelmúltban viszont nyilvánosságra jutottak egy ja­pán katonatiszt, Siro Isii rémtettei, amelyeknek szörnyűségei vetekednek a náci Menge­­le embertelen gaztetteivel. A tényre, miszerint nem csak Németor­szágban, hanem Man­dzsúriában is létezett halál­tábor, akkor ébredt rá az amerikai közvélemény, ami­kor a közelmúltban az Egye­sült Államok igazságügy-mi­nisztériuma, pontosabban annak a náci bűnösök be­vándorlását megakadá­lyozó különleges nyomozó­­hivatala bejelentette, hogy 16 volt II. világháborús ja­pán bűnös beutazását utasí­totta el. Sőt, a hírből az is ki­derült, hogy a nemkívána­tos személyek között van­nak olyanok is, akik a II. vi­lágháború távol-keleti had­színterén a japán császári hadsereg szigorúan titko­san kezelt, 731-es egységé­nek a tagjai voltak. Ekkor került a 731-es csoport a figyelem középpontjába. Kiderült, hogy ez nem volt más, mint egy szupertitkos orvosi laboratórium, ahol a magukat orvosnak nevező tisztek a náci Mengeléhez hasonlóan olyan kísérlete­ket hajtottak végre, ame­lyekben élő embereket, kí­nai, orosz és koreai hadifog­lyokat használtak „kísérleti nyálként”. Például arra, hogy megfigyeljék, miként visel­kednek egyre hidegebb kö­rülmények közepette egé­szen a fagyásig, vagy éppen nyomásnak kitéve, összetör­ve őket, illetve fertőzéseket, betegségeket beoltva a szer­vezetükbe. Ám a közelmúltban nem­csak arra derült fény, hogy az amerikaiak 1947-ben fel­fedezték a mandzsúriai ha­láltábort, hanem arra is, hogy amilyen gyorsan a nyomára bukkantak a hó­héroknak, legalább olyan gyorsan „el is földelték” az ügyet. A hallgatásért és a bűnösök szabadon hagyá­sáért mindössze annyit kértek cserébe a japánok­tól, hogy adják át a szadista módszerrel készült kutatá­sok eredményeit. Mivel azo­kat - anélkül, hogy nekik bármiféle kísérletet végre kellett volna hajtaniuk - fel tudták használni a biológi­ai és vegyi háborús fegyve­rek készítéséhez, így a gyil­kosokat futni hagyták, s a 731-es egység titka kezdett végleg feledésbe merülni. S hogy miért éppen most kerülhetett a mandzsúriai haláltábor létezéséről szóló hír a nyilvánosság elé? Egy­szerű a magyarázat. Az ame­rikai különleges nyomozó­­hivatal munkatársai most jutottak el odáig, hogy az ügyet a kezükbe vegyék. 1979-es alapításuk óta ugyanis idejük legjavát arra fordították, hogy kiszűrjék az Amerikába emigrált né­metek közül, kik azok, akik annak idején maguk is nácik vagy a kollaboránsa­­ik voltak. Az elkészült listán 65 ezernél is több név sze­repel, mindamellett, hogy például Isii kimaradt róla. Ha ezek után a japán kor­mány hivatalosan is, is­mételten bocsá­natot kérne a mandzsúriai ha­láltáborban a II. világháborús bűnök közé so­rolható történte­kért, semmi mást nem tenne, mint beismerné bű­nösségét. Min­denesetre egyes történészek sze­rint a táborban dolgozó 5000 fős stábból a harcok végeztével sokan mentek el úgy, s kezdtek új életet, hogy magukkal vitték Isit és a maguk bűntetteinek szé­gyenteljes titkát. Amit min­den bizonnyal nem hagyott volna ennyiben a fejlett Nyu­gat, ha kiderül, hogy a meg­alázott, brutálisan és kegyet­lenül megkínzott s halálba hajszolt foglyok között vol­tak britek és amerikaiak is... D. G. ■ Isii arcképe mellett egy, a tábor brutális kísérleteiről készült vázlat látható FÜGGETLEN POLITIKAI HETILAP reform ek KÜLFÖLD

Next