Reform, 1998. január-március (11. évfolyam, 1-13. szám)

1998-02-17 / 7. szám

Rex egy friss közvéle­mény-kutatás szerint a tévé­sorozathősök legjobbja a né­met nyelvterületen. Még ak­kor is, ha egy szót sem szól, legföljebb morog vagy vak­kant... Megelőzi Mulder ügy­nököt (David Duchovny), Scallyt (Gillian Anderson), sőt Columbót (Peter Falk) és Derricket (Horst Tappert) is. De még Tobi­as Morettinél, a Rex fel­ügyelő című sorozat kétlá­bú fősze­replőjénél (Richie Mo­ser) is többre tartja a kö­zönség szere­­tete, miután Moser-Moret­­ti csak a rang­sor ötödik he­lyén található. Rex kétszeresen is ku­tyabőrös, azaz jó családból származik. Eredeti neve: Re­ginaid von Ravenhorst. (A németben a „von” szócska általában a nemesi-arisztok­rata eredetet jelenti.) Rex te­hát ravenhorsti Reginaid néven jegyeztetett be pedigréjére, a fajta­tiszta állatok leszár­mazási okmányá­ra, amelyből kiol­vasható: 1991. jú­nius 1-jén szüle­tett Ingols­­tadtban, s felmenői is intelligens négylábúak vol­tak. Reginald­ Rex kiképzése már meglehetősen korán el­kezdődött. Kitűnő ered­ménnyel végezte el a kutya­iskolát, kiemelkedően tanu­lékony, temperamentumos, egyúttal játékos kedvű volt.­­ Ez egyébként alap­vetően fontos egy olyan ál­latnál, amelyet filmszereplés­re szánnak - mondja Teresa Ann Miller, Rex idomítója és edzője. Ami­kor 1994-ben elkezdődtek a forgatások, Miller asszony Bécs környéki családi házba költözött Rex­­szel, hogy le­gyen elegendő hely a különféle jelenetek betanítására. Egykoron 980 márkáért vásárolta Rexet korábbi gaz­dájától. Nagyon is olcsón, mivelhogy a tiszta vérvonalú állatokért a tenyésztők általá­ban 2000 márkát vagy többet is elkérnek. Rey­n­a­­­d­­ Rex egyéb­­k­é­n­t gyakran repül is, mert Teresa Ann édesapjával, Karl Lewis Millerrel együtt húsz év óta Los Angeles, a film- és a tévévilág legneve­sebb állatsztárcsinálója. Ket­tejüké az Animal Action ido­máriskola. Eddig hét Patsyst, állatoknak és idomárjaiknak kijáró Oscar-díjat kaptak. Az ő nevükhöz fűződik többek között a MacGyver, az A-Team, a Dick Tracy, a Ghost, a Baywatch (Parti őrség), A kutya, akit Beethovennek hívnak és a Batman vissza­térése állatsze­replőinek be­tanítása. - A legfon­tosabb, hogy az állat kedv­vel csinálja azt, amire megtanítjuk - magya­rázza a hollywoodi edzőnő. - A mi állataink nem dolgoz­ni járnak a felvételekre, ők a szó legszorosabb értelmé­ben játszanak a kamera előtt. Számukra nem teher, akárhányszor is meg kell is­mételni egy-egy jelenetet. Rex láthatóan szívesen sze­repel, s egyébként nem kü­lönbözik a többi német ju­hász kutyától. Legföljebb annyiban, hogy nagyon so­kat foglalkoztatják, edzik, ugyanakkor törődnek nem csupán fizikai erőnlétével, de a lelkével is. A kutyá­nak, mint minden állatnak, szüksége van erre. Régen rossz, ha kutyába sem veszik őket. A szerfölött elfoglalt Rex­nek egyébként nincs ideje magánéletre. Egyelőre még „feleséget” sem talált magá­nak... Az izgalmas és érdekes bűnügyi ese­teket feldolgo­zó tévésoroza­tot kezdettől Peter Hajek és Peter Moser ír­ja. Egyaránt föllelhető az epizódokban akció, humor, érzelem és a jellegzetes bé­csi báj. A foly­tatásoknak mindössze öt állandó sze­replője van: Rex, Richard (Richie) Moser, azaz Tobias Moretti, Ernst Stockinger (Karl Marko­­vics), Peter Höherer (Wolf Bachofner) és dr. Leo Graf (Gerhard Zeman), s így jól átlátható, kit hova tegyen a néző csütörtök esténként. Richie Moser, a kisszámú bécsi bűnügyi akciócsoport különösen tehetséges, bátor tagja nem tudja elképzelni az életét Rex nélkül. Szolgá­latban mindig együtt vannak. Mi­helyt megszólal Richie mobilte­lefonja, Rex► Rex egy friss közvéle­mény-kutatás szerint a tévésorozathősök leg­jobbja a német nyelvte­rületen. Megelőzi Mul­der ügynököt, Scallyt, Columbót és Derricket is. De még Tobias Mo­­rettinál, a Rex fel­ügyelő című sorozat kétlábú főszereplőjé­nél is népszerűbb. Rex nem különbözik a többi németjuhász kutyá­tól. Legföljebb annyiban, hogy nagyon sokat foglal­koztatják, edzik, ugyan­akkor törődnek nem csu­pán fizikai erőnlétével, de a lelkével is. A szerfölött elfoglalt Rexnek egyéb­ként nincs ideje magán­életre. Egyelőre még „fe­leséget” sem talált magá­nak.. ■ A nagy csapat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék