Református Szemle, 1938(31. évfolyam, 26-27. szám)

1938-09-10 / 26. szám

înregistrat la Tribunalul Cluj, S. HI. sub. Nr. 3877—1938. Bun de imprimat! XXXI. évfolyam. CIuj-Kolozsvár, 1938. szeptember 10. 26. sz. Rclormátns Szemle Az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. FELELŐS SZERKESZTŐ Dr. TAVASZY SÁNDOR. Szeihesztőség. hova a lap szellemi részét illető közle- II Kiadóhivatalt hova a hivatalos közlemények előfize­­mények küldendők: Cluj. Strada Bratianu 51 sz. f tési és hirdetési dijak és reklamációk küldendők. Kéziratokat nem adunk visuza || Cluj. Strada Bratianu 51 (Igazgatótanács.) Előfizetési ár: Egész évre 400 lei félévre 200 lei. — Rövidebb időre nem lehet előfizetni. Megjelenik havonta háromszor. 592/1938. püsp. szám. ^ Püspöki Pásztorlevél az egyházkerület összes gyülekezeteinek és iskoláinak, illetve azok lelkipásztorainak és igazgatóinak a külmi8sziói nap megtartása tárgyában. Kedves Atyámfiái! Még mindnyájunk élénk emlékézetében van az az igazán szép és lélekemelő ünnepély, amelynek keretében ezelőtt öt esztendővel egyházkerületünk külmissziói lelkipásztori szolgálatára kibocsátotta Babos Sándor, lelkészmissziónáriust. Egyházi életünknek ezt a nagy és fontos lépését hosszú esztendők előkészítő munkája előzte meg: előadásokon, testvéri beszélgetéseken, keresztyén Írásokon és imád­ságokon keresztül látta meg egyházunk Isten új parancsát, hogy részt kell vennünk a széles világon folyó keresztyén külmisszió munkájában. Isten megtartó kegyelmének különösen áldott jele volt az, amellyel éppen ezekben a nehéz időkben bízta többre egyhá­zunkat. Az egész protestántizmus felfigyelt az életnek arra a jelére, amellyel egyházunk annyi belső nehézsége között lépett be a kül­missziói szolgálatot végző egyházak sorába. Misszionáriusunk ki­bocsátásának ténye egyházunkon belül is sok áldást hozott: ébresz­tette az önkéntes áldozathozatal lelkét, fokozottabban ráirányította tekintetünket az itthoni missziói feladatokra, sok hívünket rádöbben­tette arra a tényre, hogy egész szívvel kell Krisztust szolgálnunk. Babos Sándor szolgálatát és életét az Úr már eddigi munkája alatt is gazdagon megáldotta. A velünk testvéri kapcsolatban álló Skót Egyház egyre szélesebb munkakört adott át neki és ha mi nem lankadunk meg a könyörgésben és a misszió munkájának támogatásában, az Úr nemsokára elhozza azt az időt is, amikor egyházunk egészen függetlenül vállalhatja a misszió egyik munka­­területének szolgálatát.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék