Reformátusok Lapja, 1996 (40. évfolyam, 1-52. szám)

1996-05-19 / 20. szám

1996. május 19. I NORMÁlla­m. A honfoglalás emlékére CSERKÉSZ-TÚRA A Magyar Cserkészszövetség szervezésében nagy honfoglalási gyalog­túra lesz augusztus 7-20. között. A Vereckei Hágótól Ópusztaszerig tartó 460 km-es útvonalon 16 fős, cserkészekből álló csoport gyalog megy végig. Amennyiben az érdeklődők valamelyik napon együtt kívánnak haladni a csoporttal, akkor a megelőző napon 18 óra u­tán jelenjenek meg a feltün­tetett táborhelyen, ahol ingyenes vagy szerény térítésű sátorozóhelyet ajánlanak (S). Ha a jelzett napon csak korlátozott számú férőhely van (K), abban az esetben föl kell hívni a túra idején élő telefonszámot (06-20- 434-827) és érdeklődni a másnapi indulás idejéről, helyéről. A szervezők nem tudnak részt vállalni az utazás, étkezés és a csoma­gok szállításának megszervezésében, így azt mindenki maga kell intézze. Aki előzetesen találkozni akar a résztvevőkkel, az május 18-án részt ve­het a Budai 50 teljesítménytúrán. Indulás a Szépjuhászné gyermekvasút állomástól, reggel 7 órakor. A kárpátaljai szakaszon nagyobbrészt szilárd burkolatú, de kis forgal­mi úton mennek majd. Beregsuránytól mindenütt találtak alkalmas föld­­utakat, az utolsó 200 kilométert pedig folyók töltésén teszik meg. Aki egy teljes napon részt vesz, az kap egy emléklapot és 50 forintért megvásárolhatja a túra jelvényét. A honfoglalási gyalogtúra útvonala a következőképpen alakul: augusz­tus 7. (12 óra): Vereckei hágó-Verbiás-Alsóverecke-Oklina (31 km, S), - augusztus 8.: Polena-Szolyva-Paszika-Szentmiklós-Munkács (42 km,K), - augusztus 9.: Schönborn-Dercen-Gát-Beregszász-Beregsurány (38 km,S), - augusztus 10.: Tarpa-Kisar-Nábrád-Tunyogmatolcs-Kocsord (35 km,S), - augusztus 11.: Nyírcsaholy-Nyírkáta-Nyírbátor (27 km,K), - augusztus 12.: Nyírmihálydi-Tamási puszta-Penyige tanya (39 km,S), - augusztus 13.: Hajdúsámson-Debrecen (22 km,K), - au­gusztus 14.: Szepes-Oridülő-Derecske-Keleti fő­­csatorna-Remet­­ó (48 km,S), - augusztus 15.: Ba­­konszeg-Berettyó-Szeghalom-Kőrösladány (43 km,K), - augusztus 16.: Hármas Kő­­rös-Endrőd-Borza holtág (41 km, S), - augusztus 17.: Szarvas-Arborétum- Tt Hármas Kőrös-Öcsöd-Kunszentmár­­ton-Szelevény (41 km,S), - augusztus 18.: Mindszent (42 km,S), - augusztus 19.: az emlékhely meglátogatása. Felvételi hirdetmény A nagykőrösi Arany János Református Gyakorló Általános Iskola az 1996/97-es tanévre felvételt hirdet számítástechnika orientált angol, vagy német nyelvtagozatos 5. és 6. osztályaiba a 4. vagy 5. osztályt e tanévben végző általános iskolai tanulók részére. Elfogadunk jelentkezést a 7. és 8. osztályba is. Elsősorban olyan kistelepüléseken, vagy tanyai kollégiumban tanuló jó képességű diákok jelentkezését várjuk, akik színvonalas hat- vagy négy­­osztályos gimnáziumban kívánnak továbbtanulni, s lakóhelyükön nincs lehetőségük az eredményes fölkészülésre, indulási hátrányaik leküzdésé­re, s elfogadják a református szellemiséget. Diákotthont biztosítunk. Kérjük, ne jelentkezzenek más református iskolák székhelyén lakók és nagykőrösiek! 1995. nyarán bentlakásos előkészítő tábort szervezünk, egyéni szintre­­hozó foglalkozásokkal. 6. vagy 8. osztály után - megfelelő eredmények esetén - a tanulmányok a nagykőrösi Arany János Református Gimnáziumban (is) folytathatók nyelvi, informatikai vagy természettudományi tagozaton. Részletes tájékoztatás április 15-étől: Arany János Református Gyakorló Általános Iskola 2750 Nagykőrös, Hősök tere 8. Tel/Fax: 06-53-350-894. A CSURGÓI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY REFORMÁTUS GIM­NÁZIUM IGAZGATÓTANÁCSA pályázatot hirdet fizika-matemati­­ka és angol-bármely szakos középiskolai tanári állásokra. A pályázat beadásának határideje: 1996. május 28. Érdeklődni lehet az alábbi címen: Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 9. Telefon: 06 (82) 471-108. A VÉSZTŐI REFORMÁTUS EGYHÁZ KIS BÁLINT ÁLTALÁ­NOS ISKOLÁJA az 1996/97-es évtől alkalmazna pedagógusokat az alábbi szakokra: magyar nyelv és irodalom, történelem, német, ké­mia, ének. Elsősorban keresztyén gondolkodású, gyülekezethez tartozó ta­nárok jelentkezését várják. Az iskola „alulról” építkezik, a jelzett tanévben 1­7 osztály fog működni, évfolyamonként egy osztályban átlag 25 fős létszámmal, ezért a legjobb megoldás az, ha a fenti szakok párban lennének. Követelmények: főiskolai vagy egyetemi végzettség. Juttatások: A közalkalmazotti törvény szerinti bérbesorolás, szolgálati férőhely, házaspárok részére lakás, ingyenes ebéd biztosí­tott. A jelentkezéseket az alábbi címre kérjük: Izsó Gábor igazgató vagy Juhász Sándor lelkipásztor, 5530 Vésztő Bartók tér 6. Telefon: 06 (66) 477-030. Kedves Gyerekek! Találjátok ki, kinek mi lehetett a foglalkozása! A felsorolt neveket írjátok a megfelelő személy mellé. Szívesen vesszük, ha a négyze­tekbe az illető bibliai személy foglalkozását is beírjátok. Beküldési határidő: május 31. Címünk: 1462 Budapest Pf. 775. József, Kain, Simon, Dávid, Péter. Olvasóink írják Hároméves születésnapját ünnepeltük legkisebb unokámnak, Lacikának. Többünktől kapott ez alkalomból ajándékot. Nagy várakozással, örömteli iz­galommal bontotta ki a csomagokat. Az ajándékok láttán még nagyobb lett az öröme és boldogan vette használatba őket. Másnap azt játszotta, hogy ő készít ajándékcsomagot. Egy tarka vászonte­rítőbe rakta kedvenc játékait és megkért, hogy segítsek a csomagolásban. Egy madzagot is hozott, hogy kössem át a csomagot. Majd kicipelte az előszo­bába és onnan behozva átadta nekem: „Ajándékot hoztam neked, bontsd ki, nézd meg, mi van benne” - mondta. Kíváncsian várta az eredményt. Örömömet látva nagyon boldog volt, kacagott, tapsolt örömében. Az én kicsi unokám miután átélte az ajándékkapás örömét, ebben az örömben akarta részesíteni nagyanyját is. Jézus szavai jutottak eszembe: „Hagyjatok békét e kis gyermekeknek és ne tiltsátok meg nekik, hogy hoz­zám jöjjenek, mert üyeneké a mennyeknek országa.” Szabó Gézáné (özv. ref. lelkésznél ­ A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának egy csoportja a Munkácsy Mihály Magyar Kultúregyesület meghívá­sára március 20-28. között az Ágos­ton Sándor Alapítvány támogatásá­val Észtországban járt - adta hírül lapunknak Nagy Árpád V. éves teo­lógus. Az utazás célja az volt, hogy megismerjék magyar hittestvérei­ket a Baltikumban. Az első állo­máshelyükön, Tartu városában (Dél-Észtország központja), dr. Bán István, az egyesület elnöke fogadta a csoportot. A programban szere­pelt az ottani Teológiai Kar felkere­sése. Az élménybeszámolóból kide­rült, hogy a tartui egyetemen a Te­ológiai Kar 1632-1940 között zavar­talanul működött. A tanszéket csak 1991-ben nyitották meg újra. Jelen­leg 120 diák tanul a karon és az alapképzés ideje négy év. A csoport nagy örömére az ún. egyházi Teoló­giai Akadémiára is ellátogathattak. Beszélgetéseik során megtudták, hogy képeznek az akadémián egy­házi újságírókat és olyan misszio­náriusokat, akik a kisebb finnugor népek között végeznek missziós munkát. A főiskolán most 90 diák tanul. Az Észt Evangélikus Egyház életéről is sikerült tapasztalatokat gyűjteni. 170 gyülekezetben 110 lel­kész szolgál, ezek közül 40 lelkész rendelkezik teológiai végzettséggel. A programokkal teli nappalokat, a nyugalmasabb esti órák váltották fel a tartui magyarok társaságában. Az ott élő magyarok elmondták, hogy az egész ország területét te­kintve csak 50 család tagja az egye­sületnek, s ráadásul mindannyian Kárpátaljáról kerültek oda. A 60-as évektől a tallini és tartui egyeteme­ken fogadták a kárpátaljai magya­rokat. Édes Árpád az Egyetem Magyar Tanszékének tantermében hirdette az Igét, Nagy Árpád pedig úrvacso­rát osztott. Tallinban a város legré­gibb templomában szolgáltak. Löhmus Judit, a Munkácsy Mi­hály Kultúregyesület tallini vezető­jének szervezésében a magyar kül­döttség a finnországi Magyar Kul­turális Intézet tallini kirendeltsé­gén tett látogatás során számos ér­deklődővel találkozhatott. A vendégek között észtek is nagy számban tisztelték meg jelen­létükkel a magyar diákokat. Meg­hallgatták dr. Medgyessy László professzor előadását a diaszpórá­ban élő amerikai magyarok életé­ről. Tallini városnézésük során az Észt Nemzeti Könyvtárral is meg­ismerkedhettek. Nagy Árpád beszámolójának vé­gén megjegyzi: ez a látogatás nem csak arra volt jó, hogy a két nép jobban megismerje egymást, ha­nem arra is, hogy megtapasztalják, mit is jelent valóságosan érezni az egymás hite általi épülést. A hazafelé indulás pillanatában, azzal az érzéssel búcsúzunk a házi­gazdáktól, hogy legközelebb ide már barátokhoz térünk vissza. Az Ágoston Sándor Alapítvány bankszámlaszáma: Budapest Bank 10103805-51030236-00000006

Next