Reformátusok Lapja, 2001 (45. évfolyam, 1-52. szám)

2001-01-21 / 3. szám

A berekfürdői Megbékélés Házában a KOEN (Holland Kelet-Európai Gyer­mekmunka) katechetikai konferenciát tart március 15-16 és 16-17-én. Mindkét program az első nap d.u. 4 órakor kezdő­dik és másnap ebéd után ér véget. A kon­ferencia programja egy nyári “Bibliatá­bor” szervezéséhez ad segítséget. A résztvevők szemléltetőeszközöket és ké­sőbb kidolgozott anyagot kapnak. A rész­vételi díj (szállás, étkezés) 2.800 Ft/fő, amit a helyszínen lehet befizetni. Jelent­kezni lehet február 15-ig, a Megbékélés Háza címére (5309 Berekfürdő, Berek tér 19. Tel: 59-319-315.), feltüntetve, hogy melyik időpontra jelentkezik. Visszajelzést küldenek! A KIÉ Szeniorok Baráti Köre e havi összejövetelét január 27-én, szombaton délelőtt 10 órai kezdettel tartja Budapest VIII., Horánszky u. 26.1. emeleti termé­ben. Mindenkit szeretettel várnak. A Herman Ottó Társaság január 22- én, hétfőn d.u. 5 órakor a Magyarok Há­za Bartók Temében (Bpest, V. Semmel­weis u. 1-3.) az egészségügy helyzetével foglalkozik. Felkért előadók: dr.Csáky András országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságá­nak alelnöke és dr. Oberfrank Ferenc BM államtitkár. Az érsekcsanádi gyülekezet bensősé­ges ünnepség keretében köszöntötte id. Kerekes Lajos presbitert és feleségét, há­zasságkötésük 50. évfordulója alkalmá­ból. A jubiláló házaspárt virágcsokorral köszöntötte a gyülekezet lelkipásztora, gondnoka és kántora.­­ Ugyanezen a va­sárnapon köszöntötték Béda Péterné Ju­liska nénit, a gyülekezet egyik legak­tívabb tagját, 90. születésnapja alkalmá­ból, virágcsokorral és jókívánságokkal. Vámosújfaluban a közelmúltban ün­nepelte 50. házassági évfordulóját Vinnai Lajos és felesége. Igét hirdetett dr. Sándor Endre lelkipásztor. A jubiláló há­zaspár Isten dicsőségére adakozott. Berekfürdőn, a Megbékélés Házában a Biblia Szövetség és a Molnár Mária Külmissziói Alapítvány február 12-16 között lelkigondozói konferenciát tart. Jelentkezés és részletes tájékoztatás: Asztalos Zoltán, 4200 Hajdúszoboszló, Csokonai u. 32. A Keresztény-Zsidó Társaság január 21-én, vasárnap d.u. 15 órai kezdettel Szegeden, a Zsidó Hitközség Dísztermé­ben (Gutenberg u. 20.) Dialógust tart. Lednitzky András, a Szegedi Zsidó Hit­község elnökének megnyitója után előadások hangzanak el, egyebek között Benyik György r.kat. teológiai pro­fesszor “A zsidó Jézus” c. előadása. A Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság január 21-i imatéma javaslata. Kérjük mennyei Atyánkat, küldjön sok támogatót a börtönpasztorációnak, hogy fenntarthas­sa a szabadultak számára otthonait és folytathassa a társadalom számára is hasznos működését! Nyílt napot tart a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium január 27-én és február 24-én 10 órától. Cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 9. Tel.: 82-471-108 és 82-471-024. A Leprások Világnapjának központi ünnepsége január 28-án, vasárnap d.u. 4 órakor lesz a Városligeti fasori reformá­tus templomban. Igét hirdet Bence Imre evangélikus lelkész, előadást tart Ris­­kóné Fazekas Márta, a Lepromisszió külügyi képviselője énekel a pesterzsé­beti Baptista Gyülekezet énekkara. A Budapesti Református Gimnáziu­mok (Baár-Madas, Lónyay utca) öreg­diákjai legközelebbi összejövetelüket ja­nuár 26-án, pénteken d.u. 5 órakor tartják a Kálvin téri gyülekezet Kálvin termé­ben, ahol dr. Papp Vilmos és dr. Szabó István teológiai tanár, lelkipásztorok a magyar református küldetésről szólnak. A Pápai Református Gimnázium dísztermében Szendrei Judit festőmű­vész tűzzománcaiból rendezett kiállítást január 19-én,pénteken d.u. 5 órakor Kiss László, a gimnázium művésztanára nyit­ja meg. A kiállítás megtekinthető február 7-ig, tanítási napokon 8 és 18 óra között. Sión udvari esték címei a Nap utcai Baptista Gyülekezetben (Bp.VII. Hock Já­nos u. 12.) „Ószövetségi törvények - újszö­vetségi lelkiség“ címmel előadást tart Szénási Jonathan Sándor református lelki­­pásztor , január 30-án, kedden d.u. 6 órakor. A Debreceni Nagytemplom kiállító­­termében január 14-én nyílt meg Széles Lajos debreceni fotográfus kiállítása. A kiállítás megtekinthető január 28-ig, na­ponta 10—12-ig. Újévi koncertet rendez a Károli Gás­pár Egyetemi Alapítvány a Kálvin téri templomban, január 26-án, pénteken , 19 órai kezdettel. Műsoron Pergolesi, Vival­di, Geminiani, Händel, Corelli és J. S. Bach művei. Az adományok az Alapít­vány céljait szolgálják. A koncert fővéd­nöke Pokorni Zoltán oktatási miniszter. Közel-Kelet az Ökumenikus Tanulmányi Központ közgyűlésének témája Az Ökumenikus Tanulmányi Központ ez évi közgyűlésére 2001. február 9-én 13.30 órai kezdettel kerül sor - az évek óta kialakult hagyomány szerint - a Budapes­ti Evangélikus Gimnázium dísztermében (VII. Városligeti fasor 17-21.). A közgyűlés három részből áll. A kávé­szünetig (15.30 óra) ügyintéző tanácskozás­ra kerül sor, ahol beszámolók hangzanak el a különböző munkaágakról. Ezt követi az ökumenikus főelőadás, amelyet Gabriel Habib, a Közel-Keleti Ökumenikus Tanács volt főtitkára, jelenleg az Amerikai Keresztyén Egyháztanács közel-keleti tanácsadója „Együttműködhetnek-e a nagy vallások Jézus Krisztus országában?” címmel tart. Az előadó a magyar közvéleményt és a keresztyén egyházakat is közelről érintő, Je­ruzsálemre és a szenthelyekre vonatkozó kérdésekről, az arab-izraeli konfliktus megol­dásában elvárható keresztyén álláspontról beszél. Az ökumenikus főelőadást testvéri együttlét követi, amikor is a résztvevők az előadóval és egymással testvéri eszmecserét folytathatnak hideg büfé keretében. A közgyűlésre szeretettel hív és vár minden ökumenikus szemléletű érdeklődőt az Ökumenikus Tanulmányi Központ PÁLYÁZAT A Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium pályázatot hirdet a 2001/2002-es tanévtől a református gimnázium igazgatói állására. Pályázatát benyújthatja, aki elhivatottnak érzi magát a Magyarországi Reformá­tus Egyház Közoktatási Törvénye szerint végezni munkáját. Bérezés: Kjt. szerint A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó személyi adatait, címét, - részletes szakmai önéletrajzot, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít­ványt, - eddigi életutat, vezetői elképzeléseket az oktatásra vonatkozóan. Kérjük csatolni az iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát. Gyülekezeti lelkészi ajánlást. Pályázati feltételek: - református vallás, konfirmáció, egyháztagság, - az adott intézményre előírt legmagasabb pedagógiai végzettség, - egyetemi tanári oklevél, - 8 éves szakmai gyakorlat,­­ erkölcsös életvitel, rendezett magánélet, - vezetésre való alkalmasság. Pályázatát a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Igazgatótaná­csa címére 2001. április 15-ig kell benyújtani az alábbi címre: 8840 Csurgó, Pf. 10., Széchenyi tér 9. A pályázat elbírálásának határideje 2001. április 30. (Érdeklődni a 84/363-365-ös telefonszámon lehet.) GOMBOS LAJOS aranykoszorús harangöntő mester 2162 Őrbottyán, Rákóczi út 119. Pf. 3. Telefon: 06-28-360-175. Budapesti iroda: XIII., Jász u. 60/B. Telefon: 330-6394 vagy 06-209-332-522. TELEFON- T? LELKIGONDOZÁS mindennap 17-21 óráig HÍVHATÓ lelki válság esetén, emberi, csalá­di, lelkiismereti, hitbeli kérdések megbeszélésére. Budapestről a 201-0011, vidékről a 06/1-201-0011 telefonszámon. Gombos Miklós harangöntő mester harangöntés, lengő-, állványszerkezet, villamosítás. 2162 Őrbottyán, Rákóczi u. 121. Pf. 10. 06-309-489-575 Tel./Fax: 06 (28) 360-170. Új harangok készítése rövid határidővel! Halottaink Dr. Merétey Sándorné Búza Kiss Margit, életének 100. évében, 2000. de­cember 26-án, csendesen elhunyt. Ham­­vasztás utáni búcsúztatása január 19-én, pénteken 15 órakor lesz a budakeszi re­formátus templomban. Urnáját férjével közös sírba helyezik a kecskeméti városi temetőben, január 20-án, szombaton 11 órakor. Az elhunytban Merétey Sándor budakeszi lelkipásztor, zsinati tanácsos édesanyját gyászolja. Dr. Kecskés Sándorné Tóth Ilona, Tóth György néhai iváncsai kántortanító leánya, életének 89. évében meghalt. Te­metése 2000. december 15-én volt a bu­­dapesti Farkasréti temetőben, Végh Ta­más és Kovács Bálint lelkipásztorok szolgálatával. Szabadi Gézáné Rácz Eszter 77 éves korában, december 28-án Székesfehér­váron elhunyt. Temetése január 2-án volt a szabadhidvégi református temetőben Derencsényi István esperes-lelkész szol­gálatával. Az elhunytban Szabadi Árpád balmazújvárosi és Szabadi István kör­­mend-szentgotthárdi lelkipásztorok és Kántor Elemérné édesanyjukat gyászol­ják.­­ A gyászoló család ezúton is köszö­ni mindazok együttérző szeretetét, akik ezt bármilyen formában kifjezésre juttat­ták! Özv. Pál Istvánné, a nagykanizsai gyülekezet Nőszövetségének elnöke, a diakóniai bizottság tagja, életének 91. évében, karácsony másodnapján meg­halt. Temetése január 11-én volt, Balogh Tibor lelkipásztor szolgálatával. Balajti János, a jászkiséri egyházköz­ség presbiteri jegyzője, 56 éves korában elhunyt. Temetése január 10-én volt. Bénó Gőző, a vámosújfalui gyüleke­zetnek 30 éven át volt presbitere, 59 éves korában hirtelen meghalt. Temetésén a helybeli és a bodrogolaszi lelkészek szolgáltak. Lázár J. Csaba, volt müncheni lelki­­pásztor, életének 50. évében, december 17-én elhunyt. Búcsúztató gyászisten­tisztelete január 20-án volt Münchenben Végh Antal írót, aki 67 éves korában hunyt el. 2000. december 29-én temették Lipták Pál újfehértói lelkipásztor szolgá­latával a budapest-Farkasréti temetőben. Szabó Sándor ny. honvéd százados, a szentendrei gyülekezetnek 51 éven át volt presbitere, 84 éves korában elhunyt. Temetése katonai tiszteletadással Szentendrén volt. Váradi Sándorné Szabó Erzsébet, a miskolc-szirmai gyülekezet gondnoká­nak felesége 66 éves korában elhunyt. Temetése december 29-én volt a szirmai temetőben Szombathy Dénes és ifj. Szombathy Dénes lelkipásztorok szolgá­latával. „Hosszú élettel elégítem meg őt és megmutatom neki az én szabadításo­­mat!" (Zsolt, 91.16.) APRÓHIRDETÉSEK Kedves Olvasóink! Hirdetéseinket az Önök szíves tájékoztatása érdekében tesszük közzé, ám azok tartalmát kiadóhi­vatalunknak nem áll módjában ellenőrizni. SZOLGÁLTATÁS QUASI-MODO energiatakarékos, svájci fólia padfűtés, harangvillamosítás, toronyóra-, villám­hárító-készítés, -javítás. Ács Ernő, 1037 Buda­pest, Jablonka lejtő 15. Telefon: 250-3433. Palást, papi ing és Bocskai készítése méret után. Tally László egyházi és úri szabó. Tel.: (06- 1)351-4942. Református palást és Bocskai-öltönyök készíté­sét rövid határidőre vállalom. Tóth Gyula, Debre­cen, Szent Anna út 8. Tel.: 52/411-279, 06-30- 368-0907. ADÁS-VÉTEL Teljes könyvtárat, könyveket, levelezőlapokat, hagyatékot antikváriumunk vásárol ifj. Nagy László 214-7015. Cím: 1027 Budapest, Varsányi utca 24.­­ Bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat, 5 c levélborítékokat vásárolunk. Cím: Budapest S . VIII., Szentkirályi u. 6. Telefon: 267-2494.­­ Antik csillár javítása, vétele, eladása. Telefon: 321-2972. Cím: Bp. VII., Hevesi S. tér 3. Régi képeslapokat, levélborítékokat, levél­tárakat, reklámnyomtatványokat állandóan vásárolunk. Budapest VIII., Szentkirályi u. 6. Tel.: 267-2495. LAKÁS Albérletbe keresek Budapesten hosszabb távra önálló kis lakást. Rendet, tisztaságot, nyugalmat szerető megbízható, értelmiségi lány vagyok. Tel.: (30)312-4481. ÁLLÁS Református család keres kisgyermekei gondozá­sára napi néhány órás elfoglaltsággal egészséges, türelmes 50 év feletti asszonyt. Válaszokat „Pest­hidegkút” jeligére várjuk a kiadóhivatalba. Idős néni, bácsi vagy házaspár teljes testi, lelki gondoskodását, terhét vállalom, ottlakással. Friss nyugdíjas, felsőfokú, egészségügyi, egyedülálló hívőnő. „Gyermeki gondoskodással” jeligére a Kiadóba. Vállalok gyermek felügyeletet, takarítást idős ember gondozását 50 éves rendezett családban élő nő vagyok. Tel.: 23-334-709. HÁZASSÁG Belső értékekre igényes jóalakú négy diplomás hívő hajadon megismerkedne házasság céljából 57-72 éves káros szenvedélyektől mentes férfi­val. „Immánuel” jeligére a kiadóba. 36 éves, hívő fiatalember, korban hozzáillő hívő lányt keres házasság céljából. Jelige: „Forrás”. Keresem a lányt aki egészséges életvitelű, há­zias, lelkiekben gazdag és elfogadja egy 33 éves 174 cm magas, középiskolát végzett, barnahajú fiú udvarlását, házasság céljából. Nagyszülők se­gítségét is megköszönöm. „Keresem a lányt...” jeligére. EGYÉB Keresztyén szellemiségű országos házastárske­reső iroda. Telefon 320-2280. REFORMÁTUSOK LAPJA A Magyarországi Református Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: Nagy Lenke Szerkesztőség: Budapest IX., Kálvin tér 8. Telefon: Szerkesztőség: 217-6809, Kiadó: 217-6259 Telefax: 217-8386 Levélcím: 1462 Bp. Pf. 775. Internet cím: http://www.reflap.hu E-mail: szerk@reflap.hu Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 1419-8568 Terjeszti a Reformátusok Lapja Szerkesztősége, a Magy­ar Posta Rt., a Budapesti Hírlapkereskedelmi Rt., a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt. és a regionális részvénytársaságok INDEX 25­734 _____ HU-ISSN 0482-086­­______ Szedés, tördelés: Reformátusok Lapja Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt., Bp. 2001-0101456 Internet: http://www.lang.hu/szikra.nyomda E-m­ail: szikra@lang.hu Felelős vezető: Lendvai Lászlóné vezérigazgató Megrendelhető: a Reformátusok Lapja Kiadóhivatalában, valamint a lapban közzétett megrendelő szelvénnyel. Előfizethető: a Reformátusok Lapja Kiadóhivatalában. Templomi kézbesítés: a Reformátusok Lapja Kiadóhivatala útján Előfizetési díj belföldre: fél évre 1716 Ft, egy évre 3432 Ft. Előfizetési díj egy évre: Nyugatra: 10 712 Ft, légipostával: 12 272 Ft, szomszédos országokba: 8892 Ft. Megjelenik hetente Csekkszámlaszám: OTP Bp. VI. ker., Köröndi Körzeti Fiókja 11706016-20478269 Istentiszteletek rendje január 21-én DEBRECEN Árpád tér: 8,9,4 dr. Szálkai Kázmér. - Csa­pókert: 10 Rácz László, 4 Kozma Ferenc. - Ho­m­okkert: 10, 4 Szabó László. - Józsa-alsó: 9 Cs. Kiss András. - Józsa-felső: fél 11 Cs. Kiss András. - Kerekes-telep: 10, 4 Lengyel László. - Kistemplom-Ispotály: 10 Dóczy-nap Zsoldos Tibor, 5 Papp Tiborné. - Kossuth utca: 1­0 Sza­bó Albert, 4 Derencsényi István - Mester utca: 10 Tóth Lajos, 5 imahét megnyitó. - Nagycsere: 10 Kiss Lajos. - Nagyerdő: fél 9, fél 11 Püski Lajos, 5 zenés áhitat. - Nagy Sándor telep: 10 Jászai Gyula . - Nagytemplom: 8 Vad Zsig­­mond (úrv.) 10 Szász Barnabás, 6 ökumenikus ist.alkalma. - Szabadság-telep: 9, 10, 5. Mónus Béla. - Széchenyi-kert (István kir.tér 2.): 10 Je­nei Zoltán, 5 Mezey Mónika. - Ebes: fél 10 Bukáné Zakar Zsuzsa. - Szepes: 1. - Bánk: 2 Lengyel László. - Macs: fél 10 imahét megnyitó Db.: - Kismacs: 11.- Ondód (Kádár d. 56.): 2 Tankó István - Tégláskert: 10 Vas Sándor. - Szeretetotthon (Nagyerdei krt. 64.): 4 Marján Éva. - „Kőszikla” Erdélyi Otthon (Epreskert u. 8. ): 7 Szabó Albert. - Kórházi istentiszteletek: Kenézy Kórház, Pszichiátriai Osztály Imaterem 10. - Reumatológia: II - Bőrklinika: 10 Pető Lajosné. - Szív-Tüdőklinika: 11 Pető Lajosné I. Bel. Klinika: 10 Tőkés Zoltán. Alsóváros: 10 dr. Szathmáry Sándorné. - Avas: 9, fél 11 dr. Mészáros István, 5 dr. Mészá­ros Istvánné. - Belváros: fél 9, 10, 5 Szabó Sán­dor. - Csabai kapu (Dankó P. u. 56.): fél 11 Ge­cse Attila. - Diósgyőr: 10, 3 Péter András, Pé­terné Szűcs Katalin. - Diósgyőr-vasgyár: 9, 10, 3 Kovács Imre. - Felsőváros: 9, fél 11 Debreczeni Istvánné és Balajthy József. 4 Döbrössyné Hubay Margit. - Görömböly: 10 Csőri Bertalan. - Hejőcsaba: 9, 10, 3 Jobbágy Bertalan. - Martin-telep: 10 Keresztessy Lász­ló. - Pereces: 11 Domahidiné Darab Ágnes. - Szirma: 9, fél 11 Szombathy Dénes, 3 ifj.Szombathy Dénes. - Tapolca: 11 Dankóné Boholy Ágota. - Tetemvár (Deszkatemplom): 9, Kádár Péterné, 10 Kádár Péter, 4 Sólyom Uzonka. - Semmelweis kórház: fél 9, 9 Gecse Attila. - Vasgyári kórház: fél 5. MÁTRAHÁZAI Lelkészüdülő: 10. BEREKFÜRDŐ: (Néphadsereg u. 11.): 9. A Magyar Rádió és Televízió református szerkesztésű műsorai Kossuth Rádió: Január 24-én, szer- *■ - dán 13.30 órakor „Tebenned bíztunk­­ ít­elettől fogva...” - református félóra. Fe­ f­e­lelős szerkesztő: Békefi Lajos. m1: Január 21-én, vasárnap 16,38 1 I órakor „Örömhír" (ism. január 28-án,­­ vasárnap).­­ Január 27-én, szombaton 1 8,57 órakor „Jó reggelt adj Istenem!” - I református ifjúsági műsor. I m2: Január 21 -én, vasárnap 9.09 óra- I kor „Útmutató” - az elesettek szolgála-­­ I­­ában (a január 17-i adás ismétlése). - I 9:48 órakor „Mai hitvallások” - Péterfy I László szobrász (a január 18-i adás is- s métlése). BUDAPEST Baross tér (XIV., Szabó József utca 16.): fél 11 Bagi László. - Buda (1., Szilágyi D. tér): 10 Riskó János. - Budafok: 10 Illés Dávid - Albertfalva: 9 György Attila. - Kelenvölgy: há­romnegyed 11 György Attila. - Budahegyvidék (XII., Böszörményi út 28.): 10 dr. Szabó István, 6 Csákány Tamás. - Svábhegy (XII., Diana u. 4. imaterem): 10 Berta Zsolt. - II., Cimbalom u. 22-24: fél 10 Hegedűs Zsuzsanna. — XII., Csaba utca 3: fél 11 Ajtony Artur. - Csepel: 10 Hantos Jenő (úrv.). - Csepel-Királyerdő (XXL. Marti­nász u. 11.): 8, 9, 10 Kisérdi Dezső. - Csillag­hegy: 10 Buday Péter. - Békásmegyer, új temp­lom: fél 9 dr.Buday Péter. - Frangepán utca: 10. - Városligeti fasor: 10 Végh Tamás . 5 . - Skót Misszió (VI. Vörösmarty utca 51.) 10 Soós László, 11 angol nyelvű istentisztelet. - József­város (VIII., Salétrom u. 5.): 9, fél 11.— VIII., Rákóczi út 57/b, fél 11.- Kálvin tér: 10 dr. He­gedűs Lóránt, fél 12 Páll László, 6 Benedeczki Attila. - Kelenföld: (XI., Október 23. u. 5.) 9 , fél 11 Kelemen Zoltán Sándor. - Kispest-Köz­pont: 9 gyermek istentiszt., 10 Ablonczy Zsolt, 6 Harkai F. Csaba. - Kispest-Rózsa tér: 7, 10 Ablonczy Kálmán. - Kispest-Wekerle-telep: 10 Alföldy-Boruss Dezső. - Klauzál tér (VIII. Gyulai Pál utca 9 ): fél 11. - Kőbánya: fél 9,10, 6. - Pongrácz-telep: negyed 11. - Külső- Józsefváros (VIII., Kőris u. 13.): fél 11 Kovács Emil. - Külső-Kelenföld (XI., Ildikó tér): 10 Kálmán Péter. - XI., Németvölgyi út 138.: fél 11 Gyülvészi Irma. - Gazdagrét: (XI., Törökugrató u. 9.) gazdagréti közösségig ház: 10 Lovas András . - Mátyásföld: tél 11. - Árpádföld: 9. - Nagy­tétény: 10 Szabó Mihály. - Külső-Üllői út (X. Bihari út 9/a): 10 Bereczky Zoltán. - Nagyvárad tér: 10 Sipos Ete Álmos. - Óbuda: 10 Kónya Ákos, 6 File Etelka. - Pasarét: 8, 10 Földvári Tibor, 6 Cseh­ Kálmán. - Pesterzsébet-Klapka tér: 10 Veress Gábor. - Pesterzsébet-Központ: 10 Takaró Tamás. - Pesterzsébet-Szabó-telep: fél 11 Börzsönyi János. - XX. Torockó utca 20. fél 9 Börzsönyi János. - Pesthidegkút: 10 Dániel Gábor. - Nagykovácsi: 11. - Pestszentimre: 10 Orbán Kálmán. - Pestszentlőrinc-Erzsébet­ Béla-telep: 9,10. L. Molnár István. - Pestszent­­lőrinc-Ganzkertváros: 9, 10 Németh Pál. - Pestszentlőrinc-Kossuth tér: 9, 10 Bácsai Gá­bor. Pestszentlőrinc-Szemere-telep: 10 Kiss László. - Pestújhely-Újpalota: 10, 6 Tóth Kása István. - Pozsonyi út: 10 Berkesi Gábor. - Rá­koscsaba: 10 dr. Füzesi Zoltán. - Rákosfalva: 10 Nagy Károly. - Rákoshegy: 10 Balogh Ta­más. - Rákosliget: 10 Szombathy Gyula. - Rá­koskeresztúr: (XVII. Újlak utca­i új templom) gyülekezeti terme: fél 9 Barsiné Bagi Magdolna. - Rákospalota-Óváros: 10 Simonfi Sándor, 4. - Rákospalota-Új­város: 10 Gimesi Zsuzsa. - MÁV-telep (XV. Széchenyi u. 16.) 9 Kiss Do­mokos.- Rákosszentmihály-Sashalom: 10 Pánczél Tivadar. - Soroksár: fél 10 Kádár István Csongor. - Újtelep: 11. - Szabadság tér: 10 ifj. Hegedűs Lóránt, 6 Ágoston Csaba. - Törökőr: 10 Czanik Péter. - Újpest-Belsőváros: 10, 6. - Újpest-Újváros: 8, fél 11 Szigethy János. - Ká­­posztásmegyer: 10. - Zugló: 8 Szabó Zoltán, 10 Körpöly Kálmán. - Schweitzer Albert Otthon (Hermina út 51.): fél 11 dr. Bazsóné Sárközi Haj­nalka. - Németajkú Egyházközség (V., Alkot­mány u. 15.): 10 német-magyar nyelvű istentisz­telet.­­ Erdélyi Gyülekezet-Reménység Szigete (Bp. X., Ladányi út) szombat du. 3. MISKOLC 1

Next