Reformátusok Lapja, 2006 (50. évfolyam, 2-53. szám)

2006-01-08 / 2. szám

& )S& L. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA 2006. JANUÁR 8. Tanítóink a hitben ♦ Hit és Tudomány, 4. oldal Szolnok városához kötődő ne­ves református lelkészek em­léktábláját avatta fel a parókia falán újév vasárnapján az is­tentisztelet után Hamar István, a gyülekezet lelkipásztora... Az új esztendő első áldásai közé tarto­zik a január 15-22 között megrende­zésre kerülő Ökumenikus Imahét. A megnyitó istentiszteletre a budapesti Szent István Bazilikában kerül sor 15-én este, 19 órakor. A szentbeszé­det Erdő Péter bíboros, az igehirde­tést Szebik Imre evangélikus püspök, a MEÖT elnöke tartja, a liturgiában pedig a Római Katolikus Egyház fő­pásztorai mellett az Ökumenikus Ta­nács tagegyházainak püspökei, veze­tő lelkipásztorai vesznek részt. Keresztyének és más vallások képvi­selői gyertyákkal a kezükben protestál­tak a kuala lumpuri legfelsőbb bíróság december 29-i döntése ellen, amely ki­zárólagosan az iszlám vallást preferálja más vallások hátrányos megkülönböz­tetése révén. Malajzia lakosságának 60%-a muszlim, 19%-a buddhista, 9%-a keresztyén, 6%-a hindu, 3%-a a hagyományos kínai vallások valame­lyikéhez tartozik. A Bullinger-életrajznak, amely Svájcban most jelent meg, Fritz Büsser a szerzője. Bullinger a zürichi refor­máció „atyjának”, Zwinglinek volt az utóda, s 1531-1575 között állt a város reformátusainak élén. Kálvinnal egye­zett a „svájci” úrvacsora-felfogásban, ami aztán tartósan megkülönböztette a reformátusokat a lutheránusoktól. Bul­finger „ökumenikus” szemlélete alap­ján remélte a keresztyén egyházak új­raegyesülését, de a Bibliához hű hite miatt az igazi katolikus - egyetemes - egyháznak a reformátust tekintette. Magyar Kórusok Napja Szekszárdon A Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1999 óta immár hetedik alkalommal rendezte meg a Mű­vészetek Házában az ünnepi hangversenyt. Négy kórus lépett dobogóra tisztelegve a magyar zenekultúra óriása előtt... ♦ Egyházi Élet, 6. oldal Ezer lépés ♦ Gimesi Zsuzsa ♦ E­lőttünk áll egy út ma is, amelynek hosszát nem ismerjük. De az esz­tendő kezdetén bízunk abban, hogy tisz­tességgel végigmegyünk rajta. Hogy senki sem fog kényszeríteni és senkit sem kell kényszerítenünk­­ útközben. Jézus a Hegyi Beszédben különös ta­nácsot ad: „Ha pedig valaki egy mérföld­­nyi útra kényszerít, menj el vele kettőre” (Mt 5,41). A szabály a római provinciák­ban ugyanis az volt, hogy római légionis­­ták a bennszülöttet teherhordozásra kényszeríthették egy mérföldön át. Amo­lyan ingyen szolgaság volt ez, amelyet Jézus népe kényszerűen tudomásul vett. Jézus azonban nem a beletörődésre bíztat, hanem azt mondja: ne a kötelezőt teljesítsd, hanem annak a kétszeresét! Mi ez a második mérföld a mi életünkben? Az első mérföldet megtesszük. Teljesí­tünk: munkahelyi megbízatást, erőn felü­li küzdelmet a megélhetésért, beosztjuk a szűkös nyugdíjat, a havi fizetést, meglát­juk a szükségben szenvedőt, a rászoruló­nak adunk - ez mind az első mérföld. Erre az útra 2006-ban is ráléptünk és arra készülünk, hogy végigmenjünk raj­ta. Tisztességgel, becsülettel, hűséggel - mert teljesítenünk kell. Betartunk rendet, törvényt, figyelünk a lelkiismeretünkre. Ezért az első mérföld a törvény útja. Fon­tos út és nem könnyű haladni rajta. De a második mérföld, az egészen más! A második mérföld kiváltság, mert az krisztusi út. Én vagyok az út! - mond­ja Jézus, de csak akkor értjük meg Őt, úgy, mint a mi saját utunkat, ha emitt el­megyünk egy mérföld helyett kettőre. Sőt, ha nem tesszük meg a második mér­földet, akkor egyszercsak nem tudunk már azon az elsőn sem végigmenni. A második mérföld útján akkor is vé­gig kell menni, ha ott senki más nem jár. Akkor is, ha egyedül viszed a terhet, és ha túl hosszúnak tűnik az út. De a keresz­tyén ember számára nincs más út és 2006-ban sem lesz. Egy út van csupán - ahogy énekeljük - egyszerűen azért, mert ha keresztyénnek valljuk magunkat, akkor Krisztust kell kö­vetnünk. Tisztünk éppen ezt jelenti. A má­sodik mérföld Jézus Krisztus útja, mert messzebb ment értünk, mint ahogyan megtehette volna. Fölállhatott volna egy­szer a templom párkányára - a kísértő bíz­tatására - és ha leugrik, az angyalok el­kapják őt. Vagy egy forradalom élére áll­hatott volna, amely a római iga lerázását tűzte ki célul, így is Messiás lehetett vol­na. Ő azonban visszautasította a keveseb­bet, a szokványosat, a minimumot. Vitte a keresztet az első, a második, a sokadik mérföldet is járva­­ azt a terhet, amelynek a hordozására mi kényszerítettük. Mennyi is ez a bizonyos mérföld vagy mértföld (Károli)? A görög milia­ben je­lenthet ezer lépést is, körülbelül 600 mé­tert. De 1478,5 méter is lehet egy mér­föld. A Révai Lexikon óvatos: „nagyobb hosszúságok, utak mértékegysége volt, értéke országonként nagyon változott.” Az Ő mérföldje a Golgotáig vezetett. Tőlünk pedig azt várja - ahogyan a He­gyi Beszédben összefoglalja: imádkozza­tok azokért, akik háborgatnak és kerget­nek titeket. Háborgatóink és kergetőink terhét vigyük Isten elé - imádságban. Nehéz teher, de számunkra ez, a máso­dik mérföld, a keresztyéni többlet. Olyan közegben, ahol sokszor az első mérföld megtétele is nehézkes, mégis lehetséges lesz ez a második. Sőt, ez teszi értékessé, gyönyörűségessé, azaz krisztusivá majd a kötelezőt­­ és ezt az esztendőt is. A karácsonyi gyerek zavart okoz, avagy kell-e nekünk a bajkeverő Jézus? Bölcskei Gusztáv A hetilap nyomdai leadási kény­szerei miatt csak most közöl­hetjük Bölcskei Gusztáv tiszán­túli püspöknek, a Zsinat lelkészi elnökének karácsonyi prédikáci­óját, amelyet a debreceni Nagy­templomban mondott el. Hisz­­szük, hogy az új esztendőben is hasznunkra, épülésünkre lesz­nek a gondolatai, melyek tanul­ságosan villantják össze a múl­tat a jelennel. Idei évünk nagy­részt arról fog szólni, amiről ez a prédikáció tanúskodik... Lekció: Mt 1,18-2,8 Textus: Mt 1,23 A karácsonyi igehirdetésnek mindig csupán egy lehetősége és egy köte­lessége van. Újra mondani ugyanazt a történetet az első karácsonyról. Én sem kívánok mást tenni. S ha valaki netán úgy érzi, túl sok a hasonlóság a mai éle­tünk és az első karácsony között, az nem véletlen. Istennél nincsenek véletlenek. igehirdetése Szóljon hát a történet 2005 decemberé­ben a zavarbaejtő karácsonyi gyerekről, a bajkeverő Jézusról. Azért nagy lehetett ám a zavarodottság a jeruzsálemi kormányhivatalokban, ami­kor betoppant az a három távol-keleti ide­gen, és elkezdett afelől érdeklődni, hogy hol a gyerek! Épp most kellett ezeknek is jönniük, amikor nyakig vagyunk a nép­­számlálásban! Szorosak a határidők, Ró­mában nem szeretik a késve küldött ada­tokat, idejében kellenek az információk. Hát igen, az információ nagy hatalom. Akinél az adatbázis, annál az előny. Ezer fontosabb dolgunk lenne, tervezni kell a jövő évet, a kilátások nem rózsásak, ne­hezen csordogál az adó, le kell adni a ré­szesedést a nagy központba, meg kell fogni minden garast. Ezeknek az alattvalóknak meg sose elég semmi, mindig csak valamiféle jo­gaikat emlegetik idehaza is, meg a diasz­pórában is. Valamelyik nap még tüntetni is merészeltek valami vallási fanatiku­sok. Ráadásul gyávák is, mert mindenfé­le szakadt öregeket meg gyerekeket tol­tak maguk elébe, mintha értük fájna a szívük. Ismerjük őket, minket nem ver­nek át. Folytatás az 5. oldalon---------------------­ Presbiteri konferencia Székesfehérváron Székesfehérváron tartották a Vér­tesaljai és Mezőföldi Egyházme­gyék presbitereinek konferenciáját. A száznál több résztvevőt Somogyi László lelkipásztor köszöntötte... * Határon-Innen és Túl..., 8. oldal Teológia, nemzetközi jog, ül­dözés - az amerikai református Princetoni Teológiai Szemináriumban január 13-15. között nemzeti konfe­renciát tartanak erről a fontos témá­ról, az emberi jogokról és a vallási kötelességekről. A találkozó célja az, hogy elindítsa a nagy nemzeti tiltako­zó kampányt az üldözések ellen, fel­készítse a nevelőket és a vallási kö­zösségeket a vallásüldözés elleni bé­kés küzdelemre. Németországban azt sürgetik, hogy a gazdaság sokkal erőteljesebben foglalkozzon a közjóval, mint eddig tette. Nem csak a politikának, hanem gazdaságnak is törődnie kell a közös­ség javával. A német vállalkozások 25%-a külföldön invesztál és német­­országi munkahelyeit megszünteti. Ezeket a konszerneket meg kell kér­dezni: hol van saját országuk iránti felelősségük? Szökőár, orkánok, földrengések, madárvírus - mind-mind felvetik a kérdést: mit akar mindezzel Isten? - nyilatkozta év végi interjújában az EKD elnöke, W. Huber püspök. A Bibliához hű keresztyének úgy látják, hogy ezekkel a jelekkel a Jézustól hir­detett végidő „jelentkezik be”. De a keresztyének minden válság és szükség közepette bizonyossággal te­kintenek a jövőbe, mivel hiszik és tud­ják, kié az utolsó szó a történelemben (Lk 21,28). Sötétségben világló fény­forrásokként szükséges rámutatnunk arra, aki „eljön ítélni eleveneket és holtakat”. Forrás: BL Magyar református orvos-misszionáriusnő Afrikában Hosszú évek során érlelte meg Isten Lelke egy miskolci orvosnő szí­vében azt az elhatározást, hogy egész életét, tudását és jövőjét az af­rikai szenvedők megsegítésére fordítsa. A misszió iránti elkötelezett­ség éltette addig is. Kezdettől tagja volt a Molnár Mária Külmissziói Alapítvány Kuratóriumának, ahol hűségesen végezte szolgálatait. A­z utóbbbi két év­ben alaposabban készült leendő munkái­ra. Előbb Kanadában ismerkedett a külön­böző kultúrákkal, majd az egyik angliai egyete­men a trópusi betegsé­gek felismerését és gyó­gyítását tanulta. Leendő szolgálati helye Zambi­ában lesz, a Mungwi Klinikán, ahol a klinikai munka mellett a környe­ző településeken is vé­gez orvosi és lelkigon­dozói teendőket. Zambia Afrikában az Egyenlítő­től délre fekszik, trópusi övezetben. Az ország területe nyolcszor nagyobb, mint Magyarországé, de lakossága alig több, mint hazánk lélekszáma. Ezt a trópu­si országot is az aids és többféle trópusi be­tegség gyötri és pusztítja. Ezért nagy szükség van orvosokra, egészségügyi segítségre. Keszi Krisztina egyhá­zunkat is képviseli szolgá­latával a távoli országban. Január 14-én ünnepi is­tentisztelet keretében gyü­lekezete, a Miskolc-Te­­temvári református egy­házközség, a Tiszáninneni Református Egyházkerület elnöksége és a Molnár Má­ria Külmissziói Alapítvány vezetősége Igével, áldással és imádsággal bocsátja ki az orvos-misszionáriusnőt szolgálatába. Az ünnepélyes alka­lom a Miskolc-Tetemvá­­ri református gyülekezet templomában, a Deszka­templomban lesz, ahová szeretettel hív­juk és várjuk azokat, akiknek szívügyük a misszió. Jelenlétünkkel erősítsük és bá­torítsuk Keszi Krisztinát élete új szaka­szában végzendő szolgálataira! Az érette való imádkozáshoz rendszeresen közlünk híreket a Külmissziói Híradó lapban. Asztalos Zoltán Molnár Mária - a missziós példa

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék