Regélő, 1836. július-december (4. évfolyam, 53-104. szám)

1836-09-01 / 70. szám

Helységei közti említést érdemlők Kis Berezna, hol Ba­zi­­ szerzeteseinek templomjok ’s kolostorjok van , ’s hova évenként búcsúra járnak az ajtatos Rusnyákok, kik e’ vidéket feles számmal lakják. Csernaholova savanyú vizével. Uzsok a’ lembergi útban, szép fördőházával ’s egészséges savanyú vizével. Czigányviz v. Szépligeth fördőházaival, és végre Dubrinics, legközelebb talált agyagjával, melly a’ Tiszán és Dunán Bécs városába szállittatik, é s belőle a’ legjobb porczellán edény készül. Vannak szerte széjjel e’ megyében számtalan fürészmalmok ’s kallók; nevezetesen a’ tenger­szem tóból eredő folyón, hol igen szép, nagy, és jó izű rákok és pisztrángok teremnek. Északra roppant hegyek és kősziklás bér­etek boritják­ el e’ megye nagyobb részét, mellyeknek erdős részein számtalan ’s különféle vadak találtatnak és ezen rész szintén, valamint völgyei, kivált a’ keleti oldalon, igen termékeny , sertés ’s más barom tenyésztésre alkalmas, és mindenféle veteményt megterem. A’ felsőbb részen, a’ kopár bérczeken, sok hasznos bánya találtatik, mellyek ásványaikkal tartják a’ hámorokat ’s hutákat.—Temnik hegyén arany és ezüst bánya is találtatott, a’ jávornyiki bér­czeken pedig sókat. Kobalt’s kivált kő bányája számosan találtatik. Említést érdemel megkülönböztetve a’ remetei, hol a’ Túrja vizén állított vashámor egy a’ legvirágzóbb ’s jelesebb hámorok kö­zül , honnan hazánk több részébe feles számú ’s nagy mennyiségű vasak részint rudakban részint pléhekben hordatnak­ szét. — Itt ké­szíttetnek erőművek által ásók , kapák , kaszák, szegek ’s több effé­lék. Itt öntetnek a’legjobb úgy nevezett ,,Merkur“ vaskályhák, ke­­menezék, kandallók, ’s főzésre igen alkalmas minden nemű konyha­edények , szép ’s filigran ezközök, u. m. gyertya- ’s óra-tartók, álló tükör-rámák, hamv-szedő táczák, emlékek ’s a’t.—Itt öntetett leg­közelebb a’ Helikonra vezető utat megtört koszorús költőnek, Debre­­czen városa fi­jának , honunk literaturája egyik reményének , a’ még zsenge korában elhunyt ’s minden miveit lélektől méltán becsült Cso­konai Vitéz Mihálynak azon emléke, mellyet három évtizedi viszontagság után szinte feltalálhatlanná vált temetkezési helyének örökítésére ’s érdemeinek némi megjutalmazására lelkes polgár társai, rokonai, ’s több érdemes honfi, kiknek szivök a’ szép ’s jó iránt nem elfogult hazafiúi tiszta érzésből ’s buzgó indulatból emeltettek a’ ko­rán elszenderültnek. Örömkönyek ömlének arczom­on le a’ készü­lőfélben látott emlék szemlélésekor, ’s halát rebege ajkam honom azon dicső fiai és leányainak, kiknek forró buzgalmuk ’s törekvésük hozta ’s hozhatta tökéletességre ezen rég tenni kellett ’s országunk fen­

Next