Regélő Pesti Divatlap, 1843. január-június (2. évfolyam, 1-52. szám)

1843-06-11 / 47. szám

főlöl ’s egy a’ másikkal olly szoros kapcsolatban áll, mint például — mit is mondjak hamarjában ?—némelly magyar urak és urhölgyek’ nyelve az idegen szóval. Sőt gyakran valódilag nem is lehet meghatározni: mi a’ külső mi a’ belső, mi van bent mi van kint, szó­val, az egész világ az egész élet egy seki-sebe ablakra, majd minden ki- és belátás nélkül. Hajdanában a’ mi jó apáink Iladur’ szabad ege alatt, többnyire országunk’ kellő közepén, a’ nagy kiterjedésű Rákos mezőn tanácskoztak közü­gyeik fölött. — Ezen gyűlési szertartás egy eredetűnek látszik lenni a’ pogány vallás’ nagy részint szabadban véghez ment áldozó ünnepeivel. És még a’ ké­sőbb időkben is, miután már nemzetünk egészen elfogadd a’ keresztény hitet, országgyűléseink szabad ég alatt vagy templomokban tartattak, mi kettő ösz­­hangzatban áll az akkori vallásosság’ uralkodó elemével. De az idő’ szelleme kalidomban ezt is megváltoztató; nem­zetünk most már országosan nem gyűl össze többé az egyházak’ szent falai közt vagy a’ szabadban. Országgyűléseink kivált a’ harczias idők’ szorongó körülményei közt, ha­zánk’ különféle helyein tartattak, itt Pozsonyban, mint már e’ város’ átalá­­nos rajzában is említém, az első or­szággyűlés 1411-ben tartaték, ’s ez idő óta némi kivételekkel, folyvást itt tartatik. De önálló, rendes országháza sok ideig nem volt itt a’ nemzetnek, ’s ehhez nevezetes adatul szolgál az, hogy midőn I. Ferdinand az udvari ügyek’ kormányzatát Pozsonyba tette át, az ahhoz kivántató épületért bizonyos Meixner nevű polgárnak több ideig 12, később 18 forintnyi házbért fizetett évenként. A’ mostani három emeletes országház 1753-ban épült, melly Po­zsony’ egyik legszebb, de eléggé szűk utczájában, ’s a’ többi házaktól nem el­­különözve áll, ’s mellynek középső ka­puja átjárásul szolgál egy kis utczába, a’ másik kapu előtt két katona áll őrt, a’ harmadik kapu pedig bemenetet nyújt a’ rendek és főrendek’ táblájához. Ez országház’külső fala sárga, teteje pedig fekete. Az épület’ homlokzatán orszá­gunk’ czímere fölött sas őrködik kiter­jesztett védszárnyakkal, ’s az egyik márványtáblán illy jelentékeny fölirás olvasható: Futura desertt, qui praesen­­tia negligit. És igy miután országházunk’ leg­külsőbb részét megpillantok, tekintsük meg belsejének külsejét. — Az alsó­ház vagy is a’ rendek’ táblája, az országház’ első emeletének egyik hátulsó termében foglal helyet, ’s no­ha itt két sorjában több mint hamnanez ablakon át ereszkedik be a’ nap’ világa, mindazáltal a’ szűk udvar- és utczára eső kilátás miatt nem eléggé világos az. E’ terem koránsem olly díszes, mint azt a’rendek'tekintete, méltósága megkívánná, sőt puszta egyszerűségé­nél fogva különös ellentétben áll az itt héba-hóba feltűnő magyar ruhák’ fé­nyével ; e’ terem architectural tekin­tetben ügyetlenül van összealkotva, mi a’ nyilvános épületeket annyira emeli ’s olly nagyszerűvé teszi, oszlopzata nincs, a’ fal’ féloldalát elfoglaló karzat, légben függő ládaként mutatkozik. Kényelem’ dolgában sem ollyan az,mint minőnek lennie kellene. Az egész igen keskeny, hosszú és olly magas, hogy inkább kivárnák az oldalfalakat alsó

Next