Regélő Pesti Divatlap, 1843. július-december (2. évfolyam, 1-52. szám)

1843-10-12 / 30. szám

(Vac­hot Imrétől). — A' második vagy is a* költői rész, Márk, Kovács Pál és Degrétől, három eredeti beszélyt foglal magában, mellyeknek mindemire nagyrészben az or­szággyűlési életre vonatkozik. A" kizárólag hatalmi szellemű verses költeményeket irák: Bánfy Gyula, Burián Imre, Erdélyi, Garay János, Halászy József, Hrabowszky Zs., Lisznyai Kálmán,Samarjay,Sujánszky, Szűcs, Tarkányi Béla, Urházy, Vachot Sándor és Vajda Péter. — Ezen hazafius költemények is nagyrészint az országgyűlést érdeklik. Az első rész ajánlva van : K­ö­l­cs­e­y Fe­re­n­c­z’, a’ magasabb, nemesebb magyar mű szónok­lat’ megala­pítója’ szellemének; — a’ második rész ajánlva van: Kölcsey Ferencz’, a'nemzeti és hazafias elemű ma­gyar költészet’ egyik leghatal­masabb fölemelője’ szellemének. — És hogy ezen érdekes tartalmú, ’s kór­os alkalomszerű országgyűlési Almanach minél jutányosabban , minél gyorsabban és biztosabban juthasson a'közönség’ birtokába; a'kiadó előfizetési aláírások’ el­fogadására részint már fölhivá, részint je­lenleg egész bizodalommal kéri meg a’ kö­vetkező t. ez. urakat, kiknél az ország­­­gyülési Almanachra két pengő forint­­jával előfizetni lehet, Pozsonyban : Burián, Márton , Walthern , gróf Vay Dániel és Záborszky Alajos uraknál. —Budapesten, a’ nemz. casinoban : Antal Mihály, és a’körben: Fényes Elek uraknál, Heckenast’ könyvke­reskedésében és az alálirt kiadó-szerkesztő’ szállásán; —Pest megyében Bartha József és Fáy Béla szolgabiró uraknál; — Bécsben: Já­­szay Pál urnál; —továbbá előfizetni lehet a’ Pesti Hírlap és érdemes Regélő’ vidéki levelezőinél az ország’ minden részé­ben. — Az előfizetést elfogadó t. ez. urak kéretnek az előfizetők’neveit a’bejött pénz­zel együtt biztos alkalom által legfölebb a’ pesti novemberi vásár’ elő hét­ében egyenesen a’ kiadóhoz vagy Heckenast’ könyvkereskedésébe küldeni, hogy igy al­kalom legyen minél előbb szétküldözhetni a’ példányokat. —Az előfizetést elfogadó urak’ részére az állatok kívánandó arányos meny­­nyiségben fognak ingyenpéldányok kiszol­gáltatni.—Pest, oct. 9-kén 1843. Vachot Imre, kiadó és szerkesztő. (Ország-ut liunewalder-ház 1501.) — Épen most jelent meg Geibel Károly pesti könyvárusnál. A’ vén sas, bohózat négy felv. Irta Gaal József. Ára borí­tékba fűzve 40 kr. pp. — Heckenastnál a’ Magyar élet­képek’ II-dik kötetének 3-dik füzete is elhagyá a’ sajtót. Tartalma: Az utósó Ko­­rondy, Szabó Richardtól. — Ter­mészet’szava, Jámbor Páltól. — A’ váltó, Ney-töl. — Az utósó alamizsna, Petőfitől. — Ára e’ füzetnek is 2 huszas. — A’ szerző’ költségén: A’ Magyar n­y­e­l­v’ s­z­e­ll­e­m­e. I. kötet., vagy külön czím alatt: Miveit magyar nyelvtan’ elemi része. Minden eddigi magyar nyelvtanok’ kiegészítése ’s megigazitásául, született magyarok ’s más jártasbak’számára * irta Alsóviszti Fogarasi János. N. 8-r. fűzve 3 ft. pp. — A" Külföldi regénytár" XVII-dik kötete: A’ koroshölgy czimü franczia regényt hozza Bernardtól, ford. Petőfi Sándor, ’s megkezdetik egyszersmind benne „Hortensia grófnő“ franczia regény Mérytöl, ford. M. Horvát Károly. — Megjelent a’ Tudománytár’ septemberi füzete is. Tartalma: 1. Népne­velés. II-dik szakasz: Korunk’ műveltségi állapotja. Györy Sándor. 2. Az észjogtu­domány’ fejlődése ’s jelen állapotja (Folyt.) Pa­u­l­er Tivadar. 3. Csepel (Folyt.) Bog­

Next