Pesti Divatlap, 1844. július-szeptember (1-13. szám)

1844-08-11 / 6. szám

) 177 178 TAMVmA A PESTI DIVATLAPHOZ Fővárosi nyílt áirele. — Most mindennek szünideje leven, fővárosunk is megszűnt lenni olly eleven, és tarka mint egyébkor, de azért még is nagyobb mozgalom, több élet látható itt, mint hazánk bármelly más városában. Egy pár nap múlva azon­ban az eleven nagyvárosi élet ismét tetőpontra fog itt hág­ni , merta nem sokára bekövetkező pesti vásár bizonynyal tömérdek népet fog ide csőditeni, noha — mint a Honderű lakzijegyzéke mutatja, — az idén nem olly sok eladó leány fog a vásáron megjelenni, mint egyébkor. — De még vásár előtt is lesz egy két tünemény, mi a fővárosiak kedélyét és lábait mozgásba hozandja. Például a ,Széchenyi4 gőzös első vizi utazásának ünnepélye , melly a nemes gróf tiszteletére f. hó lOkén díszesen fog megtar­tatni. Maga az ünnep hőse is jelen ieend; s az uj gőzös többi társainál bizonynyal büszkébben tartamija föl fejét, hogy a magyarhoni gőzhajózás egyik leghatalmasabb elő­mozdítójának világhírű nevét viselheti. — 15-én pedig, azaz Nagy b. asszony ünnepén a magyar gyalog polgárkatonaság nagykészületü zászlószen­­telési ünnepe fog végbemenni, nem, mint lapjainkban em­lítve volt, a Rákoson , hanem a városház piaczán. Ez ünne­pély alkalmával egyszersmind a dragonyos polgárság is le­­teendi esküjét; s a zászlóanyák, gróf Batthyányi Lajosné és gr. Károlyi Györgyné diszmagyar-ruhában fognak meg­jelenni. — — Nagy bakot lőttünk! Múlt alkalommal ugyanis azt hirdettük, hogy a porosz király városunkba fog érkez­ni , pedig Bécsről kellett volna szólanunk; — de e szerint még sem lőttünk nagy bakot, mert a mennyiben urunk ki­rályunk Bécsben lakik, s legfőbb hatóságunk is ott tartóz­kodik, Bécs a mi városunknak is nevezhető. — Különben , ha a porosz király nem is jött fővárosunkba , de legalább eljöhetett volna ! — De még sem olly nagy hiba ez, mint a Honderű azon kérkedése, miszerint ő volt a legelső, ki herczegEsz­­terházy bécsi műgyüjteményének hazánkban leendő felállí­tását óhaj tatképen megpendité ; mert ezt lelkes barátunk Gorove István hozá szóba legelőször a Pesti Hírlapban. S ha mindjárt a Honderű pendítette volna is meg legelőször, mi dicsekedni való van abban, — mi a puskapor feltalálá­sához távolról sem hasonlítható. — A napokban két kézműves-inas fürödni ment a Du­nába , s magokkal csaltak egy harmadikat is, ki nem tud­ván úszni, a vízbe fűlt. A két inas a városházánál kemény büntetésben részesült. — A városunkban tartózkodó Obrenovics Jefrem a városligethez közel eso 1 olnayféle házat szándékozik meg­venni, s reméljük, hogy abhól igen csinos lakot fog készít­tetni. — Vörösmarty összes müvei már sajtó alatt vannak ; kétféle nagyobb és kisebb alakú kiadásban fognak megje­lenni. Meglássuk , a magyar olvasó világ mint viselendi ma­gát a lángesze gazdag kincshalmazát hona oltárára tévő nagy költő irányában ! — A liatal irók közt olly rövid időn feltűnt, s közön­ségünk által mindinkább kedvelt Petőfi Sándor költe­ményeinek első füzete is nem sokára napfényre jő. A nem­zeti Kör, mint pártfogója, minden magyarhoni casinóhoz aláírási ivet küldött előlizetés végett, minek jó sükerét biz­ton lehet remélni. — Ugyanezt várjuk a Rózsavölgyi Összes zenemű­veinek előfizetésére nyitott aláírási ivektől is. — Kis híja volt, hogy múlt napokban az uriutczában levő Libasinszkyféle ház a tűz martalékává nem Ion ; a láng már kiütött, de csak hamar elnyomaték. — Ugyan e házban van a tüzes fiatalság kávéháza is, —-a Pilvaxféle jeles kávé­ház, — s azért állítják némellyek, hogy a tűz innen ütött volna ki. — A budai hegyek közt rendes, kiváltságos és nuine­­rizált gyermekek láthatók , kik kizárólagos szabadalommal bírnak a poros Budapestről érkező urakat egy pár krajczár­­ért megkefélni. — Az irók, különösen az újságírók némelly embert ingyen is megkefélnek tiszta szívből, hát ha még szabadalommal bírnánk, mennyivel nagyobb szolgálatot te­hetnénk e nemben! — A Kisfaludy társaság elhatározó, hogy 30 darab aranyért nemzeti dalt fog csináltatni hazánk legnagyobb költőjével. Hiszen nem ollyan a nemzeti dal, hogy azt, mint a zrinyidolmányt vagy a sarkantyús csizmát csináltatni le­hetne , — a nemzeti dal maga-magától csinálódik , vagy in­kább a véletlen körülmény, a pénzen meg nem vásárolható, nemzeti, költői ihletés készíti azt, — aztán nép és nemzeti dal ? !! milly képtelenség ! — — Egressy Béni jeles hangszerzőnk több uj műve jelent meg legújabban. A többi közt a Mézeshetek czi­­mű magyarja P. Horváth Lázárnak van ajánlva; e kitünte­tést nem tudtuk volna meg(?), ha csak maga a megtisztelt ur lapjában ki nem kürtölendé : hogy a mű nékie vau ajánl­va. Rózsavölgyi ,Honderű4 czimű magyarjával is igy történt; pedig ennek van ám még csak furcsa hübnerc, — no de ne bántsuk egymást, — ezt szokták mondani leginkább azok, kik mindig bántanak, és bántottak bennünket, még pedig ugyancsak méltatlanul! — Ritka és rendkívüli dolog! — tegnap egy haló. vány, érdekes arczu bérkocsist, minap pedig egy sápadt rendőrt és vámost láttunk! (mert tudni kell azt, hogy Bu­dapesten valamennyi fiáker, drabant és vámos pofaja lángoló veres, természetesen a sok mennydörgés vizivástól!) — Még egy ritka és rendkívüli dolog ! — A rendőr­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék