Pesti Divatlap, 1844. július-szeptember (1-13. szám)

1844-08-11 / 6. szám

177 ) 178 Fővárosi nyílt áltele. — Most mindennek szünideje leven, fővárosunk is megszűnt lenni olly eleven, és tarka mint egyébkor, de azért még is nagyobb mozgalom, több élet látható itt, mint hazánk bármelly más városában. Egy pár nap múlva azon­ban az eleven nagyvárosi élet ismét tetőpontra fog itt hág­ni , mert a nem sokára bekövetkező pesti vásár bizonynyal tömérdek népet fog ide csődíteni, noha — mint a Honderű lakzijegyzéke mutatja, — az idén nem olly sok eladó leány fog a vásáron megjelenni, mint egyébkor. — De még vásár előtt is lesz egy két tünemény, mi a fővárosiak kedélyét és lábait mozgásba hozandja. Például a ,Széchenyi- gőzös első vizi utazásának ünnepélye , melly a nemes gróf tiszteletére f.­hó lőkén díszesen fog megtar­tatni. Maga az ünnep hőse is jelen teend; s az uj gőzös többi társainál bizonynyal büszkébben tartamtja föl fejét, hogy a magyarhoni gőzhajózás egyik leghatalmasabb elő­mozdítójának világhírű nevét viselheti. — 15-én pedig, azaz Nagy K. asszony ünnepén a magyar gyalog polgárkatonaság nagykészületű zászlószen­­telési ünnepe fog végbemenni, nem, mint lapjainkban em­lítve volt, a Rákoson , hanem a városház piaczán. Ez ünne­pély alkalmával egyszersmind a dragonyos polgárság is le­­teendi esküjét, s a zászlóanyák, gróf Batthyányi Lajosné és gr. Károlyi Györgyné diszmagyar­ ruhában fognak meg­jelenni. — — Nagy bakot lőttünk! Múlt alkalommal ugyanis azt hirdettük, hogy a porosz király városunkba fog érkez­ni , pedig Bécsről kellett volna szólanunk; — de e szerint még­sem lőttünk nagy bakot, mert a mennyiben urunk ki­rályunk Bécsben lakik, s legfőbb hatóságunk is ott tartóz­kodik, Bécs a mi városunknak is nevezhető. — Különben , ha a porosz király nem is jött fővárosunkba , de legalább eljöhetett volna ! — De még­sem olly nagy hiba ez, mint a Honderű azon kérkedése, miszerint ő volt a legelső, ki herczeg Esz­­terházy bécsi műgyűjteményének hazánkban leendő felállí­tását óhaj­tatképen megpendité , mert ezt lelkes barátunk Gorove István hozá szóba legelőször a Pesti Hírlapban. S ha mindjárt a Honderű pendítette volna is meg legelőször, mi dicsekedni való van abban, a­mi a puskapor feltalálá­sához távolról sem hasonlítható. — A napokban két kézműves-inas fürödni ment a Du­nába , s magokkal csaltak egy harmadikat is, ki nem tud­ván úszni, a vízbe fűlt. A két inas a városházánál kemény büntetésben részesült. — A városunkban tartózkodó Obrenovics Jefrem a városligethez közel eső t­olnayféle házat szándékozik meg­venni, s reméljük, hogy abból igen csinos lakot fog készít­tetni. — Vörösmarty összes művei már sajtó alatt vannak ; kétféle nagyobb és kisebb alakú kiadásban fognak megje­lenni. Meglássuk , a magyar olvasó világ mint viselendi ma­gát a lángesze gazdag kincshalmazát hona oltárára tévő nagy költő irányában ! — A fiatal írók közt olly rövid időn feltűnt, s közön­ségünk által mindinkább kedvelt Petőfi Sándor költe­ményeinek első füzete is nem sokára napfényre lő. A nem­zeti kör, mint pártfogója, minden magyarhoni casinóhoz aláírási ívet küldött előfizetés végett, minek jó sikerét biz­ton lehet remélni. — Ugyanezt várjuk a Rózsavölgyi Összes zenemű­veinek előfizetésére nyitott aláírási ívektől is. — Kis híja volt, hogy múlt napokban az uriutczában levő Libasinszkyféle ház a tűz martalékává nem jön ; a láng már kiütött, de csak hamar elnyomaték. — Ugyan e házban van a tüzes fiatalság kávéháza is, —­a Pilvaxféle jeles kávé­ház, — s azért állítják némellyek, hogy a tűz innen ütött volna ki. — A budai hegyek közt rendes, kiváltságos és m­mne­­rizált gyermekek láthatók , kik kizárólagos szabadalommal bírnak a poros Budapestről érkező urakat egy pár krajczár­­ért megkefélni. — Az írók, különösen az újságírók némelly embert ingyen is megkefélnek tiszta szívből, hát ha még szabadalommal bírnánk, mennyivel nagyobb szolgálatot te­hetnénk e nemben! — A Kisfaludy társaság elhatározó, hogy 30 darab aranyért nemzeti dalt fog csináltatni hazánk legnagyobb költőjével. Hiszen nem ollyan a nemzeti dal, hogy azt, mint a zrinyidolmányt vagy a sarkantyús csizmát csináltatni le­hetne , — a nemzeti dal maga­ magától csinálódik , vagy in­kább a véletlen körülmény, a pénzen meg nem vásárolható, nemzeti, költői ihletés készíti azt, — aztán nép és nemzeti dal ? !! milly képtelenség ! — — Egressy Béni jeles hangszerzőnk több új műve jelent meg legújabban. A többi közt a Mézeshetek czi­­mű magyarja P. Horváth Lázárnak van ajánlva; e kitünte­tést nem tudtuk volna meg(?), ha csak maga a megtisztelt ur lapjában ki nem kürtölendő , hogy a mű nekie van ajánl­va. Rózsavölgyi ,Honderűs czimű magyarjával is igy történt, pedig ennek van ám még csak furcsa hübneve, — no de ne bántsuk egymást, — ezt szokták mondani leginkább azok, kik mindig bántanak, és bántottak bennünket, még pedig ugyancsak méltatlanul! — Ritka és rendkívüli dolog! — tegnap egy halo­­vány, érdekes arczú bérkocsist, minap pedig egy sápadt rendőrt és vámost láttunk! (mert tudni kell azt, hogy Bu­dapesten valamennyi fiáker, drabant és vámos pofája lángoló veres, természetesen a sok mennydörgés vizivástól!) — Még egy ritka és rendkívüli dolog ! — A rendőr­ T­AMV­A A PESTI DIVATLAPHOZ

Next