Pesti Divatlap, 1844. október-december (14-25. szám)

1844-12-08 / 23. szám

I. A nők befolyásának okai. A változatok , miket az idő szült, különfélék. Hatása van annak az emberek véleményére, mint érzéseikre a tár­saséletnek , az időnek az irányt, mindennemű túlbecsülést s mindent a maga valódi értékére kell visszahoznia. — így változott meg a nő iránti érzés is. A regényes szenvedély, melly a nőket egykor csaknem istenité, most már fogy ; va­lódi, igaz tulajdonokkal kell tiszteletet gerjeszteniök. Már nem királynéi a dalnak, nem csillagi a lovagoknak; de ha kevesebb lelkesedéssel tiszteltetnek is, rájok nézve az érzés okosabb s tán szintelly őszinte lett; mert most olly mér­tékben nyernek elismerést, a mi ilyenben boldogítani képe­sek. És e tekintetben meg kell vallanunk, leghasznosabbak a legnagyobb befolyásunk. — A házi élet legelső föladatjok, s a házi kedvtelés a legnagyobb jólét, mit az emberi tár­saságra hinthetnek , mert az erénynek szinte eleme a bol­dogság, és semmi sem jobbítja úgy az ember jellemét, mint a házi béke.—A nő paradicsommá változtathatja a férjre nézve hazáját, s ez­által őt erényes életmunkásságra ösztönöz­heti. Képes szellemét finomítani és nyugtatni, haragját eny­híteni s könnyíteni bánatán. Mosolya a boldog varázs le­het , melly férje szivét földeríti, s eloszlatja a felhőt, melly homlokát árnyékolja; s iparkodásának mértéke szerint, a mint környezőit boldogítja, szerettetik és becsültetik. Jeles­­ségei által sajátjává teszi azon érdeket, tisztelést, mellyel egykor mint nemének elsőségét követelhető, s teljesen meg­­érdemlendi a hódolatot, melly neki különben csak Hiedelem­ből adaték meg. A nő befolyása ennél fogva most nagyrészint magától függ; s igy kötelessége és haszna egyszersmind azon tulaj­donokat mivelni, mellyek őt legszeretetreméltóbbá tehetik. Mert sohasem szabad remélnie, hogy mások haladását elő­segítheti, ha előbb nem biztosítja magát becsülésök felől; véleménye súlytalan leend , vágyai nem fognak tekintetbe vétetni, ha saját vonzó, jól választott, megfontolt magavi­selete által magát mások figyelmére méltóvá nem teszi. Befolyása első titkainak egyike talán , hogy ízlését s érzéseinek rokonszenvét azokéhoz illeszsze, kik őt kör­nyezik. E mód kisebb és nagyobb dolgokban egyaránt áll; valóban, e részvéthiány a társnőben gyakran legkiállhatla­­nabb. Hol e hiánynak a házi életre káros befolyása van, a hiba leginkább a nő részén van, mert ne a férfi , hanem a nő hozzon áldozatot, kivált csekély esetekben. Bizonyos fo­kig magának kell hajlékonynak lenni, ha másokat hajtani akar. Ez az alapja, merthogy sokszor igen derék nőknek kevés befolyása van; ők sokat tesznek, de semmit sem engednek ; ők maguk hozzáférhetnek, s e szerint másokra benyomást nem eszközölhetnek. Hivatásukat olly népszerü­­leg végzik, s ezen kívül minden iránt olly fagyosak, hogy még erényök is mozgonyszerü, érdektelen s mesterségforma lesz. A nemleges erény tehát nem elégséges, mert hiszen a legrendithetlenebb mérséklet, a legfeddhetlenebb takaré­kosság s legtisztább magaviselet mellett sem következik, hogy a nő lebilincselő legyen, s hogy családi kötelességeit unalmasan ne vigye. Ebből az a veszély ered, hogy e szá­razság a vonzódást eltávolítja, mellyet a rokonszenv meg­tartott volna, s hogy azon befolyás megsemmisül, melly más módon talán áldást hozandott. Hogy hasznos legyen, a nő­nek érzéssel kell bírnia; csupán az érzés idézi elő a szám­talan kedvességeket, mellyek által a szivekeni uralkodása megszilárdul, s mellyek őt olly kellemessé, olly szükségessé teszik , hogy észrevétlenül magasabbra emelkedik a házi körben, s egyszerre annak oszlopa s legszebb ékességeként tűnik föl. Ha csakugyan vágya, a megnyert szerelem kincsét A nő házi és társasviszonyaiban.*) *) Illy czira alatt jelent meg nem régiben egy, a nők számára irt remek angol mű­, mellyet czélunk egészen megmagyarositva, honunk leányai­nak koronként átadni lapunkban. A s­z­e­r­k.

Next