Pesti Divatlap, 1844. október-december (14-25. szám)

1844-10-27 / 17. szám

Tóvárosi nyílt hírek. — A kör éttermében tisztán magyar szerkezetű étlapokat áthatni, mi e tekintetben alkalmasint legelső példa főváro­sunkban. — A 12ik számú huszárezred tisztjei zenekaruk főnökét olly meghagyással küldék fővárosunkba, hogy különösen jeles Erkelünk dalműveinek szebb részeit, s a népszínművekben elő­forduló kedvelt nemzeties dalok hangjegyeit megszerezze szá­mukra. — A tisztelgések köztünk egy idő óta nagyon is túlcsi­­gázott fokra vizetnek. Legújabban, mint halljuk, az aradi vész­lapok kiadóját, azért, mivel e könyvet igen csinosan állttá ki, arany tollal akarják megtisztelni az aradiak. — Vörösmarty, ki csakugyan érdemelne arany tollat, is­mét bort kapott ajándékba a Hegyaljáról. De ezt egyátalában nem sorozzuk a túlságos tisztelgések közé , mert V. megérdemli, hogy az ország minden részeiből küldjenek neki illy deputa­­tumot. — Nemsokára lesz fővárosunkban elég mulatság. — Ghys hegedűvirtuoz, kit e nemben a belga iskola első művészének tartanak, rövid időn körünkbe érkezik; — úgy szinte egy mű­­lovagtársaság Párisból, a már említett állatgyűjtemény, és egy viaszbáb-csarnok is epedve váratik a műértők és műkedvelők által. — A budapesti zeneegylet, ezentúl minden ügyeiben egye­dül a magyar nyelvet használandja. — Szerelmi (az előtt Liebe), ki mint igen jeles rajzoló és kőnyomó , külföldön is ismeretes , hosszas műutazásai után legújabban szeretett honában , különösen itt fővárosunkban te­lepedett meg, s nagyszerű kőnyomdát (litographiai intézetet) szándékozik felállítani, mit a belföldi művészet és műipar min­den barátja örömest üdvözöl. — Budán a várban egy új épület alapja ásatván, igen sok érdekes régiséget találtak , a többi közt bombákat, bárdokat, 25 fontos puskacsöveket, óriási lánczdarabokat s vas tengelyeket. Sok illy eltűnt hősi korunkra visszaemlékeztető ereklyéket le­hetne némi szorgalommal a magyar föld nagy temetőjéből kiásni. — Geibel könyvárusnál épen most jelent meg Petőfi Sán­dornak ,,A helység kalapácsa“ czimü víg hőskölteménye, melly a magyar népéletből igen sajátságos , mulattató jeleneteket tün­tet fel; e mű becsét is igen emeli Petőfinek jól ismert eredeti nyelve, népszerű előadása, melly régibb magyar költőink rom­latlan írásmódját műveltebb modorban eleveníti föl. — A könyv kiállítása igen csinos ; a borítékon két comicai jelenet látható kő­rajzban Grimm Vinczétől. — A Mátyásemlék s a Nemzeti almanach ügyében kér­­dőrevonó felszólamlások történtek hírlapok útján, s reméljük, hogy az illetők felvilágosítása, felelete nem maradand­ól. — Összehasonlítás utján meggyőződtünk a felől, misze­rint az első magyar stearingyári részvényes társaság Pan­­nonia gyertyái az olly híresnek tartott bécsi stearingyárak e nem­beli készítményeivel minden tekintetben kiállják a versenyt. — Tegye meg bárki az összehasonlítást, s e dologban bizonyára kellő felvilágosítást nyerend. — Halljuk, hogy a Nemzeti Újság egyik szerkesztője, K. M. bizonyos viszonyok miatt lemond hivataláról. Ennek okát ne­héz volna kitalálni, miután K. úr a II. Újság saját irányának olly buzgó szorgalommal s olly híven igyekezett megfelelni. — A budapesti köznép nagy része azon balhitben él, mi­szerint a lánczhidon mit sem kell majd fizetniök. A napokban is egy barátunk tanúja volt annak, hogy midőn egy napszámos nejével együtt nagy keservesen megfizeté a hidvámot, igy kiálta fel , ,Hejh csak már az a vashid elkészülne, azon legalább egy egy batkát sem kell majd fizetnünk !‘ — Hartlebennél az ,,Uj Plutarch, vagy minden korok és nemzetek leghiresebb férfiai és hölgyeinek arcz- és életrajzai" czimü igen figyelemre méltó könyv első füzete már megjelent, Bajza szabatos, szép fordítása szerint. Tartalma fölötte érde­kes és mulattató ; külseje valóban pompás; ez első füzetben 24 világhírű férfi és hölgynek aczélba metszett gyönyörű kis arcz­­képei láthatók. Egy egy füzet ára csak két huszas. Reméljük, hogy ez olly hasznos, mint szép és olcsó irodalmi vállalat igen nagy közönséggel fog dicsekedni. — A pesti műegyesület f. évi őszhó­szkén reggeli 9 óra­kor a nemzeti casinóban, több érdekes tárgyak elintézése vé­gett , közgyűlést tartand, mellyre minden egyesületi tag szives megjelenésre kéretik. Közli Ritter Sándor, egyesületi titkár. — Tegnap adaték először Fáncsy javára : ,Éljen az egyen­lőségi czimü vígjáték báró Eötvös Józseftől, miről jövő alkalom­mal többet. Vidéki h­irek. M­a­r­m­ar­o­s-Szig­e­t, őszhó közepén. (Színészet.) Műkedvelőink kissé pihenni akarván, játékszineket átengedéke napokban egy vándortársaságnak , mellynek Szákfi Amália , Fe­­leky, Csiszér és a vendég Déryné kitűnő tagjai; ezek hetenként két—három ízben kedves esteli élvezetet nyújtanak a miveltebb szigetieknek. Megkezdék a működéseiket az ,,Országgyűlési szál­lással.“ Felekynél jelesebb Vigari, vándorszínészeink közt alig

Next