Pesti Divatlap, 1844. október-december (14-25. szám)

1844-11-10 / 19. szám

:: TáJRCZA ln Fővárosi nyílt hiréte. — Kisfaludy Sándor, a nagy költő, Himfy szerelme és a hajdankori regék írója, nincs többé ! — Kedves lakhelyén Süme­gen múlt hó 28án halt meg korgyengülésben, élte 73ik évé­ben. Halálának tudósítója szerint egy nemzeti kincset hagyott hátra kéziratban, mellyen már több év óta dolgozott, t. i. a nemesi fölkelés (insurrectio) n a p 1 ó j á t, s Himfy köl­tőjének hattyúdalát. Nem kell említenünk azon roppant ha­tást , mellyet az elhunyt költő a magyar olvasóvilágra gyakor­lott , mélyen van az bevésve majd minden betüismerő magyar hölgy és férfi szivébe, kik közül sokan könyv nélkül tudják az általa megirt szerelmi bibliát, — Himfy verseit, sőt még a Bala­ton , Csobáncz és Tátika körül lakó pórok is éneklik néhány köl­teményeit , s jelesebb müvei fenmaradandnak mig, Károly test­véreként szólva ,,él magyar, áll Buda.“ — Nem is hiányzott számára a nemzet köztisztelete, melly leghatalmasabban nyilat­kozók az ő dicsőítésére tartott költői dalünnepben. Ez volt a leg­szebb virág Kisfaludy Sándor hervadhatlan érdemkoszorujában. — Vájjon lesz-e csak kis emlékköve is az elhunyt költőnek test­vére nagyszerű szobra mellett?! Hisz erre amaz is csakollyér­demes 1 — Mostani vásárunka rósz idő és utak miatt árnyéka sem lehet a mnlt augustusi vásárnak, mit színházunk középszerű kö­zönségei is tanúsítnak. — Jeles színműírónk Szigligeti megérkezett erdélyi utjá­­ból, s minthogy még eddig nem beszélhetünk vele, csak hirbőj halljuk, hogy útközben ismét egy uj, hatásos népszínművön dol­gozott, mellynek czime : „Debreczen titkai.“ — Gróf Károlyi Györgyné és gr. Batthiányi Lajosné nem rég a legegyszerűbb belföldi szövetekben tevék diszlátogatásai­­kat, s a nagylelkű magyar hölgyek példáját követni számosán határozák. — Épen most jelent meg, s minden könyvárusnál és szer­kesztő hivatalunkban is kapható a magyar költészet egyik legér­dekesebb virágfüzére : Petőfi Sándor versei. Nem azért, mivel az ifjú költő lapunk becsét szép dolgozatival olly gyakran emeli, de tiszta meggyőződésünk sugallatából ajánljuk e köny­vet minden irodalombarátnak. Mert Petőfi Sándor verseit nemes költői egyszerűség, gondolat- és érzelemmélység, szellem- és nyelvben sajátos eredetiség, s a legnagyobb lyrai változatos­ság bélyegzi. — ü vig és komoly költeményeit egyforma jeles­séggel alkotja, s a nép tősgyökeres magyarságé nyelvén csak úgy tud szólani, mint a legfinomabb, legműveltebb irói nyelven, s uj meg uj ötleteinek kimerithetlen forrásával a legkisebb tár­gyat is érdekessé tudja tenni. Némellyek azon észrevétele, mi­szerint Petőfi igen sokat ir magáról, legkisebb nyomatékkai sem bir, sőt csak dicséretére válik a költőnek, mert a lyrai költé­szetben az egyéniség, a személyesség (subjectivitas) érdekes köl­tői feltüntetése a legszebb, de egyszersmind a legnehezebb fel­adatok közé tartozik. Ami szemünkben az a valódi költő, ki bel­seje legmélyéből, mintegy szive véréből meriti, írja tárgykor­látoltságot nem ismerő költeményeit, — épen úgy, mint Petőfi írja. Ő mint sok pályatársa , nem tűzi ki a holdvilágot, szerel­met, hazát és bort versei főtárgyául, hanem ir nagy változatos­sággal mindenféléről, mik az említett szokásos költői tárgyak kö­rén kívül is esnek. — És az a könnyű, folyékony verselés, melly minden müvét olly kellemes olvasmánynyá teszi! Valóban nem lehet csodálni, hogy Petőfi most már a szépet és jót méltányol­ni tudó honleányok és fiák előtt közkedvességben áll. Minél fogva bizton reméljük, hogy verseinek Összes olcsó kiadása igen ka­pós lesz, s hamar elkelend. — Hirsch Daenemark a lengyel-izraelita rabbi múlt vasár­nap adá próbáját rendkívüli emlékező tehetségének a kis re­­doutteremben. Ő az egész talmudot szóról szóra tudja, sőt ké­pes megmondani, az egyes mondatok hányadik lapon, hánya­dik sorban feküsznek. Mondják, hogy egy orosz tábornok egy­kor 100, előtte egészen ismeretlen közkatona nevét olvastató fel, s ő rögtön mind a száz nevet egymásután hibátlanul mondó el, sőt visszájáról is elősoroló a nehézkes hangzású orosz ne­veket. Rendkívüli tehetség ! — Vimercati mandolinavirtuoz hangversenye igen kis hall­gatóságot birt összegyűjteni. Hja okosodni, művelődni kezd a világ s inkább adunk most 1 pengő forintot maradandó becsű müvért, mint egykét hamar elreppenő szép zenehangért. — A középponti vasútnál 7—800 ember dolgozik, s egy helyett már alkalmasint két pályaudvar fog felállittatni. — Garay barátunk most végezé be ,,Cilley Borbála“ czimü szomorujátékát, melly véleményünk szerint, mind érdekes, válto­zatos cselekvény, mind kor- és emberjellemzés , mind pedig nyelv tekintetében, minden eddigi drámáit jóval felülhaladja. — De azért lesz-e hatása a színpadon vagy nem, azt bizton jósol­nunk nem lehet, noha a gyöngébb müveknek is tudnak színpa­dunkon hatást csinálni, ha t. i. akarnak; mert ha a közönség egy részének nem is igen tetszik valamelly színmű, de azért ha gyakrabban adják, a mű legtöbb esetben fenmarad a repertó­riumon. — Néhány pesti lap újdonságai közt azt is olvashattuk legújabban, hogy a nemz. muzeum termeit most fes­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék