Pesti Divatlap, 1844. október-december (14-25. szám)

1844-10-20 / 16. szám

44 lyeket magyar őseink valódi sirszobrainak ismert fel. Jerney ezek közül több százat vizsgált meg s azokat kétféléknek lelte , férfi- és nőszobroknak; a férfiszobrok egészen úgy képeztetvék mint őseinket Constantin görög császár leirá , az alacson sisaku főn bajusz szakál nélkül, hármas üstökbe font hajjal, sinóros dolmány és prémes mentében, s­z­ű­k nadrág és csizmában sarkantyúval, úgy a szokásos fegyverekkel, kelevéz, puzdra, kard és mellvért­tel. A nőszobrok a magyar tarajos fejkötőhez hasonló fejek­kel , fülfüggők s nyakgyöngyökkel kerülnek elő, a redős szok­nya fölött prémes mentében, s igen piczi lábakkal, de csizmá­ban stb. — Jerney keleti utazásából mindenesetre gazdag tapasz­talással fog visszatérni. — Petőfi Sándor ismét nagyobb kiterjedésű költeményt ir ezen sokat ígérő czim alatt : ,A pokol titkai.­ A gőzhajó-társasághoz igen sok aláírt névvel ellátott ké­relem fog benyujtatni olly czélból, hogy amaz a gőzhajózást Promontorium, Tétény s Ráczkevi felé is kiterjeszsze. Ez olly czélszerű közkívánat, melly mindenesetre meghallgatást érde­mel , s reméljük, hogy a gőzhajó-társaság a fővárosiak kényel­mére s önjavára is teljesitendi azt. — Hellenbach báró zenésztársasága innét nem Constanti­­nápolyba, hanem Pétervárra utazik. A zene még az állatokat is megszelídíti. — Nagyhírű hangszerzőnk, Erkel Ferencz a nemz. zenekar tagjai által egy igen szép zeneszekrénynyel tiszteltetett meg, melly a Hunyady László czimü opera hattyúdalát játsza. — Garay János összes prózai munkáit fogja rövid időn világ elébe bocsátani, s a közönség ismét számolhat egy uj, érdekes téli olvasmányra. — Irinyi József külföldi útleírását 3300 pengő forinton adó el. Nem resz „Gschaeft“ ebben a szűk pénzvilágban! — Útleírásról lévén szó , eszünkbe jó azon bírálat, melly Gorove utazását bizonyos lapban minden irgalom nélkül lerántja. Mi nem vagyunk ellenei a szigorú, irgalmatlan kritikának a minden tehetség nélküli, hitvány irók irányában, de olly szép talentum, olly nemes irány mint Goroveé, sokkal több kíméletet érdemelt volna. És vájjon kritika-e az, melly csupán nyelvtani hibák ki­mutatásával bíbelődik, s szándékosan elhallgatja a mű fényol­­dalait, mint ez a kérdéses megrovásban történt. Hisz Gorove utazásának legerősebb oldala a politicai elmélkedés, s erről bírá­lója említést sem tesz. —Véleményünk szerint szinte elhibázott hangon volt irva ugyanott azon bírálat is , melly Jósika M. sok, jelességgel biró Két Barcsayját olly gúnyos, hogy ne mond­juk lealacsonyítani törekvő modorban rostálgató. Ugyan uraim, mi lesz belőlünk ha jelesebb tehetségeinkkel is illy kíméletlenül, illy méltatlanul bánunk, s a helyett, hogy a silányokat, a bitor­­lott tekintélyeket tennék semmivé, a jobbak érdemeit igyekszünk min magunkat gyöngitőleg csonkítani ? ! — Gegő Elek, a jeles hitszónok és iró , ki csuklyá­jában mintegy missionáriusként látogató meg a moldvai ma­gyar telepeket, s erről olly érdekesen tudósító szeretett honát, nincs többé az élők sorában. A magyarok istene áldja meg porait. — Figyelmeztetjük olvasóinkat a lapunk mai számában közlött kolozsvári levélre, mellynek végén a marosvásárhelyi hölgyek igen szép irányú egyesülete méltányoltatik. Ők nemcsak belföldi kelmék viseletére kötelezik le magukat, hanem egy­szersmind a fényűzés elhagyására is, melly már annyi embert, annyi családot tett tönkre, sőt egész nemzetek elszegényedését vonó maga után. Vidéki hírek. Erdélyi hírek. (Farkas Sándor emléke. — Szebeni mükiállitás.­­— M. vásárhelyi védegy­let a nők között). Kolozsvár. Nem rég állították föl a kolozsvári sirkertben idvezült Farkas Sándor siroszlopát, mellynek költsége aláírás utján fedezteték. A csinos oszlop fö­lött Farkas Sándor jól talált s domború érczlapból készített mellképe emelkedik ezen egyszerű felírással : Az amerikai utazó. Alább még rézlap fog létezni egy epigrammal, mit Er­dély legjobb lyricusa , Kriza János b­and. Az oszlop legszebb egész temetőnkben s alkotására nézve semmi szavam, csak az fájdalmas, hogy mellette Szentiváni ,­ a lelkes költő s publicis­ta s Erdély irodalma körül annyit fáradott férfiú bogáncscsal benőtt sirja áll. — Szőlősy hirhedett tánczmű­vész városunkban van. Mondják, a történetet szabályozni fogja, úgy, hogy az úri hölgyek mit se szólhassanak ellene, mint eddig. Megválik, vár­jon a jövő farsangon fölúíja-e magát a salonokban, vagy újra lelkes főkormányzónk felszólítása lesz szükséges? Színházunk javultatik, s Czelesztin, Szerdahelyi biztosa, minden módon igyekszik nevének megfelelni, hogy társasága számára biztosítsa a színházat. Felszólítása következtében Kolozs megye minapi köz­gyűlésén hat hónapra egy ideális páholyt bérlett, s erre a többi megyéket is fölhivá. Magányos emberek segedelmezése sem hiányzik. Nem igaz tehát azon hir, mit a Nemz. Újság s a győri Vaterland hirdetett, miszerint az említett társaság nem jön létre Kolozsvárra. —Nagy-Enyeden Szigligeti úr két vendég szerepet játszott, a Szökött katonában és Zsidóban , s nagy lel­kesedéssel fogadtaték. ■— N. Szebenben az iparműkiállítás­­ban tetszést nyert művek készítői közt a szász nemzet ispánja emlékpénzt osztogatott ki. Jó volna Kolozsvárit is alapítani egy illy iparegyesületet; a pesti a mi mesterembereinktől fölötte távol van , a szebeni pedig még távolabb, nem térben ugyan, hanem valami más egyébben, mit kitalálni fölötte könnyű. — Mindezeknél sokkal örvendetesebb az, mit most akarok írni. M. Vásárhelyit V. Filep Róza lelkes fölszólitására nő­egylet alakult a fényűzés ellen. Czélja a költségkímélés és a ha­zai szöveteknek kelendőségre emelése; elve : az egyszerűség, de még is csinosság. Évenként gyűléseket tartani egyszer s itt 10 hölgy fog nyerni jutalmat, kik leginkább kitüntetik magokat a társaság szabályai betöltésében. Nincs szavam kifejezni örök Titkos hírek. — Hány ezer forintot ad ön leányával ? kérdé egy valaki a gazdag X. kereskedőt; — bizonyos táblabiró ur szeretné fiát gazdagon házasítani. — C. egy idő óta nagy ellene egy divatlapnak; — bizo­nyos urnák költeményei visszautasíttattak. — X. ur nagyon szeret dicsekedni tudományával; — az üres hordók leginkább konganak.­­— Z. erősen gyakorolja magát a német nyelvben. — M. kisasszony nem szeret magyarul beszélni. S­z­.

Next