Pesti Divatlap, 1845. január-március (1-25. szám)

1845-03-06 / 19. szám

309 jövünk önmagunkkal, lerázzuk azon csintalan foltokat, mellyeket a külföld­ieske­­dés reánk mázolt.—A honi ipar védése szépen halad, a köznép is járul hozzá. — Casinónk csakugyan a szavazat többségével be nem fogadta a zsidókat, pedig diplomaticusok is vannak köztök. Ez, uraim, gyanúba hozná miveltségünket, ke­reszténységünket s többségünk aligha­nem áll csak szájaskodó szabadelmüekből, persze olcsó i­lyen liberalizmus. Én szégyelem, hogy a casinóistákat „Judenfresse­­reknek“ nevezik nálunk, de nem tehetek róla, de nem is lehet azt mélyen tisz­telni, ki a türelmetlenség ocsmány ostorát pattogtatja. Sajnálom kivált, hogy azon jeles férfi, kitől néha vasárnap a felebaráti szeretetnek szavait ékesen hirdetni hallom, most a casinóban a zsidók ellen szónokolván a szeretetlenség mellett vesz­tegette szavait. Mi reformátusok panaszkodunk, hogy vallásunk miatt elnyomat­tunk, és mégis a zsidók elnyomására szónokolunk, mi leggyengébben szólva, furcsán jön ki. Jövő alkalommal beküldöm utazásomat, mellyel e városban tet­tem, mellyet most csak azon okból nem küldhetek, mert egészen megtörődtem s nem is csuda, mert rettentő sok rendetlenségbe botlottam.­­ —E P, Kolozsvárról terjedelmes bírálatot írnak Szerdahelyi társaságáról, de mivel ez már rendes levelezőnk által gyakran volt érintve, fölöslegesnek tartjuk an­nak közlését. —A honi ipar­védelem Erdély fővárosában is mindinkább terjed. Nagyváradról tudósíttatunk, miként ott Komáromy színésztársasága műkö­dik, s Telepy ködfátyolképeit mutogatja, s ő maga nem a legfényesebb szerepek­ben lép föl. Egyébiránt tudósító kevés örvendetest mond Komáromy társaságá­ról, kivált a nőszemélyzetre nézve. Nagyváradi levelezőnk, ellenkezőleg a debre­­czenivel azt állítja, miként Haray színésznek ki legújabban két színművet irt, nincs hivatása a szinkeltészeti pályához. Nem is olly körinyü dolog az. —*&*$■*& — / TALÁNYOS KÉRDÉSEK. . 1. Hány éves az, ki 8 tavaszt, 8 nyarat, 8 őszt s 8 telet megért? 2. Hol nem lopnak a tolvajok? 3. Mi hasonlatosság van a macska és a jó szónok beszéde közt?_________ TÁROGATÓ­Épen most jelent meg : Rózsavölgyi Márk Összes zeneműveinek Kl-k­ik füzete. Négy eredeti magyarral. Az előfizetők elvihetik azt a Pesti Divatlap kiadóhivatalából, vagy Eggenberger ur által , könyvkereskedési után. — Az első és második füzet bolti ára egyenként 45 kr. p. p. Kaphatni azt minden pesti műárusnál, később a vidéki mű- és könyvárusoknál is. A casinói jegyző urak kéretnek az aláírási íveket minél elébb be­küldeni. Hirdetés: 3—2 Alólirt, az iránta már 8 év óta tanúsított bizodalomért hálás köszönetet nyilvánítván, bátorkodik egyszersmind a tisztelt közönséget figyelmeztetni, miszerint KEZIYUI, s egyéb készítményei valódilag belföldi gyártmányok , miután alólirt az ezekhez megki­­vántató bőrt maga csóválja , és festi, és nem külföldi bőrből állít elő belföldi készít­­ményt.­­ Különösen alólirt ajánlja boltjában választékosan található női és férfiúi keztyüit, mint lehető legjobbakat, a legjutányosabb áron, s az eddig iránta mutatott bizodalmát, továbbra is alázattal kikérvén , Ígéri , hogy arra mindenkor méltóvá teendi magát. Oesterreicher Károly, kertyű­gyártó Pesten , a kigyó-utczában.

Next