Pesti Divatlap, 1845. január-március (1-25. szám)

1845-03-09 / 20. szám

SZERKESZTŐI ÉRTESÍTÉS AZ ÍRÓKHOZ. A váczi osztályok és iparvédők elmés ismertetését, valamint az ,Éjfél van a ha­zában czimü lelkes külteményt nem lehet közölnünk. — A „Mari szerelmes“ czimü beszélyke, és a „Zsidó menyegző“ adatni fog; a ,,Szépről"-i értekezés némi módo­sításokkal szinte; Zichy Antal üti benyomásait, melly még e hónapban be fog végeztet­ni, a hasonlóan érdekes ,Rajnavidéki­ utazás követendi. — Bolha úr helylyel-helylyel elmésen ír, de nyelve igen darabos, versei technikai te­kintetben tökéletlenek, nem korszerűek. Az „Ösvény“ czimü beszélyke jól van előad­va , de tárgya legkisebb új érdekkel sem bir. Az Ígért napló tán érdekesebb lesz­. A következő czimü versek nem használhatók: Örök váltsági népdal, Bordal , E­­nyelgés , Lengyel nő búcsúja, Egy éj össi­on , Usz­k­y M. valamennyi verse; és a Vers­­füzérke czim alatt beküldött dalok (egyébiránt ezen visszautasítás még nem dönti azt el , vájjon szerzőben van-e tehetség vagy nincs , ez egyiknél hamarabb , másiknál később fej­lődik ki). — A ,Legátus czimü életképen iskolai szag érezhető, mi divatlapba nem való. — Szeberényi Lajosnak Petőfit dicsőitő epistolája nem lévén o­lyan, melly ma­gát a szerzőt is megdicsőitené, ünnepélyesen visszautasíttatik , kivált miután tapasz­talni lehet, hogy némelly emberek úgy nevezett barátjaikat szemben dicsérni, álarcz alatt pedig gyalázni szokták. A PESTI DIVATLAP -ra április elejétől június végéig előfizetni lehet postán 3 frt 30 kr., helyben 3 frt, áprilistól december végéig postán 9 , helyben 7 fr­t 30 kral. Teljes számú példányokkal már ez évnegyedre nem szol­gálhatunk. Nemzeti színház. Kedden, tavaszelő 11 -kén, Füredy Mihál javára bérletszünéssel adatik : Ezred leánya. Nagy vig-opera két felvonásban Donizettitől. KIADJA ERDÉLYI JÁNOS. — NYOMATIK BUDÁN AZ EGYETEM BETŰIVEL. 3__3 NEMZETI KÉPCSARNOK. Magyar írók és művészek hű képmásaiból. — Alólirt gondoskodók arról, miszerint a Pesti Divatlap mellett Barabás művész hazánkfiától rajzolva megjelent, s közkedvességgel fogadott jeles arczképek az előfizetési utón kívül is megszerezhetők legyenek, s irodal­munk és művészetünk baráti egy olly nemzeti képcsarnok birtokába juthassanak , melly díszére válnék bármelly fényes teremnek is. Eddigelé már a következők igen hű arczké­­pet adattak ki általunk: Czuczor, Garay, Kovács Pál, Nagy Ignácz, Rózsavöl­gyi, Schódelné (mint Bátory Mária), Szigligeti, Vahot Sándor és Vajda Péter. Egy-egy nagyalakú példánynak lehető legjutányosabb ára 40 kr. p. p. a kisebb példá­nyoké 30 kr. — Pesten kaphatni minden műárusnál , a Pesti Divatlap kiadóhivatalában , s Eggenberger könyvkereskedésében , s általa minden magyarhoni mű- és könyvkereske­désben, Vahot Imre, kiadó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék