Pesti Divatlap, 1845. január-március (1-25. szám)

1845-03-16 / 22. szám

NEMZETI KÉPCSARNOK. Magyar írók és művészek hű képmásaiból. — Alólirt gondoskodók arról, miszerint a Pesti Divatlap mellett Barabás művész hazánkfiától rajzolva megjelent, s közkedvességgel fogadott jeles arczképek az előfizetési utón kívül is megszerezhetők legyenek, s irodal­munk és művészetünk baráti egy olly nemzeti képcsarnok birtokába juthassanak , melly díszére válnék bármelly fényes teremnek is. Eddigelé már a következők igen hű arczké­­pet adattak ki általunk: Czuczor, Garay , Kovács Pál, Nagy Ignácz, Rózsavöl­gyi, Schódelné (mint Bátory Mária­, Szigligeti, Vahot Sándor és Vajda Péter. Egy-egy nagyalakú példánynak lehető legjutányosabb ára 40 kr. p. p. a kisebb példá­nyoké 30 kr. — Pesten kaphatni minden műárusnál , a Pesti Divatlap kiadóhivatalában , s Eggenberger könyvkereskedésében , s általa minden magyarhoni mű- és könyvkereske­désben, Vahot Imre, kiadó. 3—3 ajánlja jelesen ismert Belföldi keztyűinek raktárát mind tizenketted számra , mind e­­gyenként a legjutányosabb gyári áron Mildrer A. Halászhoz czimzett kereskedésében (váczi utcza Almásyház) hol egyszersmind többféle belföldi áruczikkek találhatók hölgyek és férfiak számára. KOPFLGUTTER FÜLÖP 2—3 POZSONYBÓL ROBICSEK JAKAB, szobafestő ajánlja gyors és csinos munkáját. (Lakása három dobut­­cza) az arany mérőnél. Verses népmese. Irta Petőfi Sándor. — Kiadja élőbeszéddel s két képpel Vahot Imre. Ára 40 kr. p. p. — Továbbá Eredeti vígjátékok. Irta és kiadta Vahot Imre. Mindkettő egy füzetben. Két színpadi képpel. Ára csak 1 ft. p. p. Mindez a kiadónál, a Pesti Divatlap kiadóhivatalában is kapható. A PESTI DIVATLAP -ra április elejétől június végéig előfizetni lehet postán 3 frt 30 kr., helyben 3 frt, áprilistól december végéig postán 9 , helyben 7 frt 30 kral. Megjelent, é-s a kiadó által minden fővárosi, s Eggenberger J. és fia által minden vidéki könyvárusnál kapható: 4—4 I. É­S II. FARSANGI ISKOLA. KIADJA ERDÉLYI JÁNOS. NYOMATIK BUDÁN AZ EGYETEM BETŰIVEL.

Next