Pesti Divatlap, 1845. január-március (1-25. szám)

1845-03-30 / 25. szám

— a két magyar hon minden tájékán található történeti emlékeket, régiségeket nap­fényre hozni, s a jelen mozgalmakat is örökítő figyelemmel kisérni. — Gr. Batthyányi Lajos, Festetics Géza, és b. Wenkheim Béla Aegyptomba, a csodák országába utaztak. Nem árt néha illy félreeső utat is megkísérteni, mert hiszen most már nagyon mindennapi dolog Dresdába, Párisba és Londonba utaz­gatni. — Ünnepek alatt több vidéki író mulatott körünkben, név szerint : Bloch Mó­ricz, Sárosy Gyula, Szemere Miklós és Vajda Péter. — Petőfi Sándor, felhagyva a lapunk mellett ügyesen viselt segédi hi­vatallal, miután lapunk számára levétettük arczképét, s egy egész évnegyedre ellátott bennünket jeles verseivel, e napokban elhagyja a fővárost. Helyébe a már néhány csinos dolgozataiból, különösen a ,Hölgy teremtetései czímű munkájából ismeretes Kalmár József jött lapunkhoz. Sok szerencsét kívánunk az eluta­zandó géniális költő kalandoros életéhez ! — Midőn a múlt szünidő alatt a német színházat belőlről diszitgeték, egy dol­gozó a második emeletről leesett, s nem sokára ezután megszűnt élni. Nem vész­hirdető előjel-e ez a hazánkban idegen Thaliatemplomra nézve ? •— Most jelent meg, s minden könyvárusnál kapható ,.Természettan elemei a kézi­könyv nép- s középiskolák számára. írta Tarczy Lajos. A szerzőnek e téren ismert jó neve kezeskedik a mű jelességéről. — Samarjay Károly, kit több csinos dolgozatiból ismer olvasóközönségünk, verseiből egy füzetet akar közrebocsátani. — Azokat, kik még mindig azt hiszik és kürtölik felőlünk, hogy Széchenyi gróf iránt semmi kegyelettel sőt rosz­indulattal viseltetünk, bátrak vagyunk figyelmez­tetni a Jelenkor múlt évi Társalkodójában megjelent illy czimü jellemrajzra „Gróf Széchenyi István“, melly névtelen czikk írója e lap szerkesztője, s mellyben a ne­mes gróf olly magas álláspontról biráltatik meg, honnét törpe védelmezői, ezen orrukat mindenbe beleütő fogadatlan prókátorok, kiknél ő még eszes ellenségeit is többre becsüli, bizonyára leszédülnének. VIDÉKI SZEMLE. Gyöngyös tavaszelő 1-jén. Szomorú böjti estvéinket csak innét a szomszéd Egerből érkezett Somogyi Sándor igazgatása alatti színész-társaság vidítja fel. Előadattak eddig Sz. Pál torony harangozója, Egy óra, Lorenzino , Két Pé­ter, Szökött katona , Méreg-keverő, Zsigmond király álma , Peleskei nótárius, Neszlei torony. E társaságról méltán mondhatni, hogy ügyesen kormányozta­­tik, játékuk általánosan egybevágó, pontos, s egyénei mindig jól elkészülten lépnek föl, mi­­lly vándor csapatoknál ritkaság, főleg akkor midőn a csekély számú személyzet naponként folytonosan különböző szerepekben működik; ki­tűnő közöttök a női szerepekben Alfonza, ki csinos külseje és szabatos játékával, bármilly társaságnak hasznos tagjává válhatnék. — A férfiak között Dézsi, Zöldi és Berzsenyi mindig helyesek. Kívánatos volna, ha több jeles eredeti színművekkel mulattatnák műkedvelő közönségünket. — A háza­ló koldulás megszüntetése nálunk most terveztetik, s ennek mikénti sikerítése vegyes választmányra bízatott. —S. Nagy­becskerek. Tavaszelő 18-án. Takarékpénztár. Casino. Kár­tya. Kisdedóvó intézet. Színház. K. L. úr fáradhatlan szorgal­mának sikerült Becskereken takarékpénztárt felállítani, a részvények néhány

Next