Pesti Divatlap, 1845. április-június (1-13. szám)

1845-06-05 / 10. szám

vessége s rostájára vesz ennek garmadájából egy-egy adagot; — rostál, rostál, s mindig csak konkolyt rostál ki saját lapjának dudvás, konkolyos földére, s a jó tiszta búzát érintetlenül hagyja meg a mi számunkra, hogy mi aztán jó kenyeret süttethes­­sünk belőle, s neki csak a konkoly marad fen. Részünkre illy jó szolgálatot igazán nem vártunk a Honderűtől. Hanem kép nélkül szólva, a boldog emlékezetű Hírlapi kalászok elcséplése óta , ennél a honderűi laprostánál silányabb, üresebb, egyoldalúbb s rész­rehajlóbb lapszemlét csakugyan nem mutathat fel irodalmunk, s ha tovább is így ha­lad , hitvány rostáját csakhamar szegre akaszthatja az igazgató úr, vagy azon szol­gálója , kivel rostáltatni szokott. Az Életképek Hírlapi méhének eljárása sok tekintetben helyeslendő, de azért sok­ban nem fogjuk őt követni. Ezen Hírlapi méh irodalmunk néhány kertet bejárván, ren­desen legtöbb jót, édeset talál azon kertben, hol az ő köpüje áll, no mert hiszen ő is ezen köpű mézéből éldegél. A Hírlapi méhen is meglátszik néha, hogy r­ok­on- és ellenszenvtől vezéreltetik. Neki különös foga vagy inkább falánkja van a mi méhka­sunk egyik legszorgalmasabb, s legnagyobb tehetségű méhére, Petőfi Sándorra; ő az ennél sokkal kisebb erejű méheket, gyakran a heréket, mint például— (no de a példák gyűlöletesek) — folytonos dicsérettel dongicsálja körül, míg Petőfi versei­ben csak ritkán talál valami jó és élvezhető tápanyagot. Honnét van ez édes mé­hecske? Talán bizony ön is inkább a szépen csattogó fülmisék, mint a kritika hang­ján dongicsáló méhek és darázsok osztályába tartozik valódilag? Az is gyönge oldala a hírlapi méhnek , hogy sokszor igen tudásosan zsong az Életképek virágos kerté­ben , száraz dolgokról hosszas elmélkedéseket tart diákos műszavakkal; s néha , minden akadás nélkül, csak azért roszalja még a jót is (kivált az idegen kertbelit) hogy ne mondhassák felőle, miként ő mindig csak dicsér, s épen az által tűnik ki, hogy nem tartozik a legrészrehajlatlanabbak rajába. Hja hiába, van bizonyos bájil­lat, melly még a legszebb lelkű méhkirályt is elszéditi. — Egyébiránt a Hírlapi méh már több alapos, helyes észrevételeket közlött, s bebizonyitá , hogy szépirodalmi dolgokban, különösen a versírásra nézve, nemcsak elméleti, de gyakorlati ismere­tekkel is bír, s említett gyengeségei mellett is — no de kinek ne volna gyönge ol­dala — sokkal több igazságérzet él szívében, mint a Laprosta jellemtelen firkáló­­jában. A „Hírlapi méh“ nevének választása nem a legszerencsésebb volt. Mert ha egyszer a méh valakit megcsíp falánkjával — s ezt pedig a Hírlapi méh nem ritkán teszi — mást ugyan megsebez, de maga is meghal bele. A Hírlapi méhre Rajna Gá­bortól egy elmés, s jelentős czélzásu verseket küldetett be hozzánk, mellynek né­­melly részeit e helyt közleni czélszerünek találjuk. Mig szabad valál nem láttuk Benned a nagy fullánkat, Szorgalomnak hű példája ! Mézzel tartod hazánkat. Most csak azért tartanak , Hogy szurásid ártsanak. Te szabadba vagy teremtve Soknak és jól munkálni, Szégy­en a kis fürge méhnek Egyes embert szolgálni, Minden lépted szörnyű kár, Mért tevéd ezt kis bogár? Emberkéztől óvd magadat, Önmagának átka ez M snak kárán és veszélyén Lelke vígan ömledez : Egyszer téged csípni hagy, S nem élsz többé oda vagy! Menj be vissza méhkasodba Engeszteld meg nemedet, Légy tovább is szorgos, munkás S gyüjtsd halomra mézedet. Ha kell csípni, csípjen más, Például tán a darázs! Idézd be, szép a nagy természet, A szabadság drága kincs ,

Next