Pesti Divatlap, 1845. július-december (14-39. szám)

1845-07-03 / 14. szám

433 TÁRCZA. TÖREDÉK, EGY AFRIKÁBAN UTAZÓ MAGYAR LEVELÉBŐL. JERUZSÁLEM, tavaszutó 30-kán 1845. Athénből tavaszhó 15-kén kedvező széllel indulunk meg a földközi tengeren , egy franczia gőzösön , Syria felé , s négy nap múlva Alexandriában Egyiptom egyik fővárosá­ban száltunk partra. Ez idő alatt ég­­s tengeren kívül semmit nem látunk. Hajózásunk har­madik napján, sok mindennemű kisebb nagyobb vészmadarak repdesék körül hajónkat. So­kan ezek közül elevenen fogattak a hajóslegénység által el, többen pedig lelődöztettek a hajóstisztek által. A próbált tengeri utasok e madárjelenetből vészt jósolónak. Este a tá­volban villámlott s dörgölt, mit a hajóparancsnok észrevévén : legényeit mind lábra ál­­litá , s a hajófödözetről mindent eltakarhatott, mit a közelgő vihar megrongálhat, vagy a hullámok közé sodorhat vala. A szél dühöngése csakugyan nem soká késett ; hajónk annyi­ra hintáztatott a hullámokon , miként minden pillanatban annak elm­erü­lését kelle retteg­nünk.­­ Néhány ízben a tajtékzó hullámtornyok annyira oldalba lökéti azt, hogy a rajta levő minden edények összetörtek , s a födözeten levő kovácsműhely is a tengerbe zuhant, mi a hajót iszonyú rázkódásba hozó. Ez iszonyt nevelő a födezeten tanyázó utasok rémítő sikoltása; annyira, hogy ha csendes pillanataimban e jelenetre viszaemlékezem, mindany­­nyiszor hideg borzadás nyargal idegeimen keresztül —kasul, így telt az éj. Örültünk, midőn a hajnal arany kapuján kipirosló szép reggelt megpillantok. Rettenetes volt ez éj , minőre az ugyanazon hajón utazott 30, 40 éves tengerészek sem emlékezének. Másnap 10 órakor az alexandriai kikötőben vettnk le horgonyainkat. Alexandria kevés nevezetességet mutat fel. Szembetűnő itt főleg magyarhoni utazóra nézve, hogy a nők a keleti szokás szigorú parancsa szerint, annyira elfedik közhelyen ar­­czáikat, mikép csak szemük, s néha azoknak is csak egyike látható ; innen, ha azt kérde­né ön : minek a keleti nők ? egyebei nem felelhetnék , mint, hogy én egy nőarczot sem láthatok. Mehmed Alinak pazar keleti fénnyel elárasztott szép palotája , az azt környező kellemes kerttel, — a kaczér és buja nők királynéja — Kleopátrának lak- és fürdőhelye, melly a tenger szélén nyuladozó kősziklába van vésve, — a Pompejus oszlopa s két egyip­tomi obeliscus, mellyek mindhárma gránitkőből van kifaragva, becses kincsei e városnak, részint régiségük, részint történeti fontosságok miatt; s mind ennyiből áll, mit a város dí­sze­s ritkaságai rovatában megemlíteni jogosan lehet. A város egy oldalán csinosan rendezett s európai ízlés szerint épített házakkal díszlő utcza nyúlik; a többi utczák, a más keleti városok modora szerént, olly keskenyek, hogy rajtuk három ember egymás mellett kényelmesen nem képes gyalogolni. Ha kérdené ön : hogy járnak hát itt a szekerek? azt felelném : sehogy, mert itt kocsit és lovat csak a basa s azon európai kereskedők tarta­nak, kik üzérkedési viszonyuknál fogva, az itteni letelepülésre kárhoztatvák;­­ rajtok kí­vül minden mások, még a legszebb angolnők is, teve- vagy szamár háton lova­golnak. Mindenik vendéglő előtt 50—60 csinos nyergezetü szamár várja a jó szerencsét a fuvarhoz, s az utas kilépvén tanyájáról, ostromszerű­leg bevétetik s addig czibáltatik a szamárvezetők által, mig egyik vagy másik ajánlatát elfogadva, a kengyelbe nem teszi lábait. — Különben a világosodás és reform hajnalcsillaga, bíborsátorát e város felett is kiterjeszté az újabb időben, é­s úgy látszik a város keleti alakjából nem sokára következet- 28

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék