Pesti Divatlap, 1845. július-december (14-39. szám)

1845-07-10 / 15. szám

Vahot Imre ur Szigligety magánylevelével bebizonyítja , hogy Sz. vásári alkalommal kétszer kapott negyedrészt. C­áfolja meg ennek igazságát F. ur ha bírja ! Az orsz. főigazgató hírlapok útján kihirdette a díjazási föltételeket. Ha F. nyerni akar, bizonyítsa be , hogy nincsenek díjazási feltételek, vagy vannak ugyan , de nyilvánosan visszahuzattak, vagy ha vissza nem huzattak, hírlapok útján közzétett záradékot szúrtak bele , miszerint az íróval lehet egyezkedni a negyedrész vagy száztók­ iránt. Ezt bizonyítsa be­­, ha bírja , mert a­ki ezt bebizonyítja , az a nyertes. De most, midőn a díjazási feltételek teljes erőben állanak, változtatás nem történt raj­tuk , záradékot nem szúrtak közbe ,­­ mert az országos főigazgató gr. Ráday jelleme sokkal ismeretesebb, mint­sem akár nevét odaadná takarózónak valami nemtelen czél kivitelére , akár ez egyszer adott szó szentsége iránt képes lehetne csak egy pillanatig is ingadozni, és ha a körülmények szükségesítnék a változtatást, azt nem házi szabályok ál­tal tenné, hanem olly nyilvános útón, miilyen nyilvános útón hirdette ki a díjazási feltéte­leket. Azt is legyen szabad megemlítnünk miszerint a színház most nincs olly mostoha körülmé­nyek közt, hogy kényszerülve volna az Írók díját csökkenteni, mert az orsz. főfelügyelő úr becsületből, minden díj nélkül viseli nehéz hivatalát, és a Bartaytól eddigelé nagy ér­­demetlenül húzott fizetés is, mintegy 12.000 pft. a színház pénztárában marad. Vagy ta­lán Fáncsy úr csak nem akarná ez összeget különféle czím alatt nemszínházi czélokra for­dítani ? De ezt föl sem tehetjük felőle, mert ő előtte mindig első volt és lesz az ügy. — F. ur azzal is menti magát s daróczos modorát, hogy ő nemcsak színész, hanem ember is. Csakhogy különböztetni kell: F­­ur e pörben úgy áll mint színész,­­ és nem úgy mint ember, hanem mint színész vétkezett a journalismus s közönség ellen. A szemle köréhez képest hosszúra is terjedt beszédünket azon nyilatkozattal vagyunk kénytelenek berekeszteni , miszerint e pár újra napfényvilágosságba állítja azon tényt, hogy a színházban addig rend, béke, egyetértés nem is gondolható, míg a színészek egyes­­egyedül a játszásra nem szoríttatnak, és ideje is már valahára a sok botránynak , rakon­­czátlankodásnak azáltal eleit venni, hogy a színészek az igazgatásból egyáltalában kire­kesztessenek, és csupán a játékra szoríttassanak, különben semmi hatalmat nem akarván magok felett ismerni, a színházban soha sem szűnik meg a zűrzavar ! — SZEMES GYŐZŐ. C­ÁFOLAT. PÁPÁRÓL nyárelő 21-kén, Proszt János zeneoktató úr, Algazár ellen, egy hosszadalmas c­áfolatot kü­lde be hozzánk. Ezen A. a Pesti divatlap 10- ik számában, a békési vízkáro­­sultak számára Proszt úr által adott zeneakadémia jövedelméből, az azok felsegélésére for­dított 5­ ezüst forint összeget kevessé , s kijelenté, hogy miután a kivilágítás és ajtóőrökön kívül semmi más költekezések nem voltak szükségesek , az illető teremet pedig a fogadás a jótékony czél iránti melegségből,egy pftért engedé át. illy körülmények között az érintett 5- pf. öszveg az akadémiarendező urnak csak szégyenére válhatik. —E pontra vonatkozó­lag I . ur c­áfolatában azt mutogatja, mikép az elmondott költségeken ktivül, még sokkal na­gyobb s fontosabb kiadásokat is kelle tennie. De áljanak itt saját szavai! — ,,Tudja meg — Úgymond — A ur, hogy a teremen s a világításon, m­ellyért 8 sor. 20. kr. v., és az örök fizetésén 2 ft. 30 krön kívül, hangversenyem előadatásakor, mellőzhetlenül szükséges vala tudósitólapokat is nyomatnom, mellyek szétosztásukkal együtt 17 ft. 30 krba kerültek; szük­séges vala előadási helyül egy deszkaemelményt állitatnom, melly az építők díjával együtt 9 ft. 21 krba került; d e kivü­l két zongorának a hely­színére vitetése 4 ft. 30 kr., fel-

Next