Pesti Divatlap, 1845. július-december (14-39. szám)

1845-10-23 / 30. szám

985 sara föfigyelem van benne fordítva. Ára egy füzetnek 24 kr. s kapható Heckenast G. könyvkereskedésében. — Végre megjelents kapható a Tóth Lörincz Úti tározójának 5-ik füzete, mellyben a szerző ismeret ügyes tollával, Brittföldön tett tapasztalásait ecseteli. Bolti ára 1 f. p.p. VIDÉKI SZEMLE. GYÁSZHÍR somogyból. A vég óra hatalmas. A vágyó szem elöl elviszik a jelest. Vörösmarty. A sors csapásának legkegyetlenebbike érte t. Pallini Inkey József urat. Minden női erényekkel gazdagon ékeskedő neje, méltóságos né­met huj­vári gróf Batthyá­ny Gabriela asszony nincs többé! Kimúlt­a. 1845-ik év october 7-én len­­gyel-tóthi kastélyában, idegláz miatt. Élte virágában hunyt el a dicső; csak 26 év juta a leghoszszabb életre méltó nőnek , s csak 8 évig boldogítható férjét, a jó férjek ritka példányát. Az Inkey-pár házassági erényes élete messze vidékeken ismeretes volt. El­veszett benne a legjobb feleség, leggondosabb anya , ki gyermekeit leginkább a hon­nak igyekezett nevelni, legforróbban szerető leány, testvér, s rokon. Nyájas és szelíd leereszkedésével, mindenkit tiszteletre buzdított maga iránt e derék nő. Benne a haza is elveszté egyik legtisztább keblű leányát. A keserv, melly jó atyját, testvéreit, rokonit s barátit emészti, leírhatatlan. A férj bánata orvosolhatatlan. Két árván ma­radt figyermekei még nem érzik a rajtok esett csapás nagyságát. És ezen ritka nőnek kelle illy korán kimúlnia ! millyet a sors olly ritkán ad e honnak ! Nyugodjál meg zú­zott keblű férje a dicsőnknek, annak tudásán , hogy neked adatott jutalmul — bírni a nemes lelkű hölgyet, ki — bár rövid életének is szinte egy harmadát neked szentelé. Te pedig dicső szelleme az elhunytnak! tanítsd e hon minden leányit a szeretetre — mely­­lyel meg nem szűntél boldogítni férjedet, gyermekidet; tanítsd a szeretetre őket, mit olly példásan tápláltál honod iránt! — ECSEDY, GYŐR. A fecskékkel és gólyákkal a német szinészek elvándorla­nak ; a varjakkal és hollókkal fogják mások mondani, megjöttek a magyarok ; ugy­­an, nálunk télen ma­gyarul , nyáron németül működnek Thalia avatottjai. Két elem surlódik itt, de öröm­mel látjuk a magyart terjedni, győzni. Városunk százados álmaiból ébred ; fiai, leányai melegen , hűn pártolják nemzeti érdekeinket; köszönet azoknak , kik a haladók élén állnak, kik nem nyelvükön, hanem sziveikben hordozzák a haza szent nevét, különösen Dr. K. P. urnak, kinek lelkesedése szülé a lelkesedést! Társaságunk Hetényi igazgatása alatt, biztosított; színészeink nagyobb részét ismer­jük tavalyról. Hetényi Josefa, nem Komlósy Ida, de jó színésznő válhatik belőle; tag­hordozásában a kerekdedség, szavalásában a változatosság hiányzik. Haray Hegedűst pótolja, s remélem pótolandja ; de szerepeit jobban betanulja, s figyeljen az ik­es igék, s a parancsoló mód hajlítására. Írjál, hozzál, s több effélék, különösen első rangú szí­nész nyelvén igen sértők. Tóth egyike legjobb színészeinknek; vagynak szerepei, mellyekben örömmel látjuk—ha nem szerelmes. Egri sok tapsot arat; ügyes, de láng­heve sokszor elragadja, s ekkor kizárólag a magasan álló közönségnek — a karzatnak

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék